OPIS PREDMETA

Osnove ekologije


Program:

Vede o Zemlji in okolju

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Koda predmeta: MTB01
Letnik: 1. letnik


Nosilka:
Red. prof. dr. Tanja Pipan

ECTS: 9

Obseg: predavanja 50 ur, seminar 30 ur, seminarske vaje 10 ur, samostojno delo 135 ur
Vrsta predmeta: obvezni za modul
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina

 • Ekologija ekosistemov
 • Diverziteta vrst in ekosistemov, genetska diverziteta; vzorci diverzitete
 • Populacije in združbe
 • Biotski procesi in biološke analize, biogeokemični cikli
 • Trofični odnosi
 • Pretok energije in kroženje snovi
 • Bruto in neto primarna proizvodnja, sekundarna proizvodnja
 • Monitoring vod in ekološke metode ocenjevanja kakovosti vod
 • Indikatorski organizmi, okoljske spremenljivke
 • Invazivne vrste
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti: varovanje ekosistemov, upravljanje ekosistemov, upravljanje populacij
 • Človeški dejavniki (socialni dejavniki, ekonomija, politika in ukrepi)
 • Degradacija ter izguba ekosistemov
 • Varstvena in ekološka biogeografija
 • Ekosistemske storitve

 

Temeljni literatura in viri

 • Odum, E. P., & Barrett G. W. 2005: Fundamentals of Ecology. 5th edition. Cengage. Izbrana poglavja.
 • Smith, T. S., & Smith R. L., 2013: Elements of Ecology. 8th edition. International edition, Benjamin Cummings, San Francisco, Boston. Izbrana poglavja.
 • Tarman, K., 1992: Osnove ekologije in ekologije živali. DZS, Ljubljana, p. 493.
 • Tome, D. 2006: Ekologija. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, p. 330.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij. / Selected articles from scientific journals.

 

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom celostno razumevanje vzajemno neločljivih snovnih, energijskih in informacijskih povezav med abiotskimi in biotskimi dejavniki okolja. Poudarek je na strukturni, prostorski in časovni dinamiki znotraj posameznega ekološkega nivoja in med posameznimi nivoji.

 

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pridobili znanje o posameznih ekoloških sistemih, od vrste do ekosistema, sposobni bodo povezovati različne nivoje biotskih sistemov tako, da prepoznajo odzive ekoloških sistemov na spremembe v okolju. Razumeli bodo energijske, strukturne in funkcionalne povezanosti med komponentami ekosistemov ter posledice antropogenega vpliva. Spoznali bodo osnovne ekološke raziskovalne metode, razvili kritičen odnos do problemov degradacije in onesnaženosti ekosistemov, ter vplive na organizme. Študenti bodo pridobili znanje za razvoj sonaravnega in trajnostnega ravnanja z ekološkimi sistemi. Sposobni bodo pridobili izkušnje s samostojno izvedbo izbrane raziskovalne naloge s področja ekologije, analize pridobljenih podatkov in predstavitve rezultatov.

 

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev (50 %) in izpit (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9