OPIS PREDMETA

Življenjska okolja in naravovarstvo


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Koda predmeta: MTB02
Letnik: 2. letnik


Nosilec
Izr. prof. dr. Urban Šilc

ECTS: 9

Obseg: predavanja 45 ur, seminar 30 ur, seminarske vaje 15 ur, terenske vaje 10 ur, samostojno delo 125 ur.
Vrsta predmeta: obvezni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, terenske vaje, individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Geografski vzorci razširjenosti (vrst in višjih taksonov, združb) ter njihovi zgodovinski vzroki
 • Biomi in habitatni tipi
 • Vikarianca
 • Razširjanje
 • Endemizem
 • Izumiranje
 • Redke in ogrožene vrste
 • Vzroki za izgubo diverzitete
 • Monitoring
 • Orodja varstvene ekologije

 

Temeljni literatura in viri:

 • Woodward S.L. (2003). Biomes of Earth. Greenwood Press.
 • Chapin III F. S., Matson P. A. & Vitousek P. (2011). Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer Science & Business Media, 529 p. (part III, chapter 15)
 • Hurford, C., Schneider, M. (eds.) (2006). Monitoring Nature Conservation: A Practical Guide and Case Studies. Springer, Dordrecht, The Netherlands. (part III 37-140, chapter 18, chapter 29)
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente z osnovami biogeografije, predvsem vzorcev razširjenosti vrst in njihovih združb. Osnove biogeografije bomo povezali z osnovami naravovarstva. Študetje bodo spoznali praktično delo na področju naravovarstva in znali kritično interpretirati rezultate.

 

Predvideni študijski rezultati:

Skozi predavanja bodo študenti pridobili znanja in razumevanje o tem, kako sta povezani biogeografija in naravovarstvo. Študenti bodo spoznali temeljne značilnosti (strukturo, vrstno sestavo in razširjenost) in zakonitosti v delovanju ekosistemov. To znanje bodo povezali z naravovarstveno ogroženostjo in varovanjem.

 

Študenti bodo pridobili sposobnost samostojnega zbiranja vsebin o biodiverziteti in naravovarstveni problematiki in njihovo smiselno povezovanje in artikulirano predstavljanje drugim v pisni in ustni obliki (seminar).

 

Načini ocenjevanja:

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev (40 %), izpit (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9