OPIS PREDMETA

Preiskovalne metode in tehnike (analitični paket)


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MTP01
Letnik: 1. letnik


Nosilka
Doc. dr. Andrea Martín Pérez

ECTS: 3

Obseg: predavanja 15 ur, vaje 20 ur, samostojno delo 40 ur.
Vrsta predmeta: obvezni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja (0.5 ECTS), praktične vaje (5 metod x 0.5 ECTS).

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

Pregled sodobnih preiskovalnih metod v sedimentologiji in paleontologiji:

 • osnove terenskega vzorčevanja
 • izdelava kamninskih preparatov
 • mikropaleontološke tehnike
 • vrstična elektronska mikroskopija z elektronsko-disperzno rentgensko spektroskopijo (SEM/EDS)
 • transmisijska elektronska mikroskopija (TEM)
 • rentgenska difrakcijska analiza (XRD)
 • katodna luminiscenca
 • mikrotomografija
 • analiza stabilnih izotopov
 • FTIR in Ramanska spektroskopija

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki:

 • Tucker, M.E. (ed.) 1988 Techniques in Sedimentology. Blackwell Scientific, 1-
 • Goldstein, J.I. [et al.], 2003: Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis, 3rd Springer, 1-673.
 • Jenkins, R. & Snyder, R.L., 1996. X-Ray powder diffractometry,. Wiley & Sons, 1-95- 231-286, 319-387.
 • Martin, R.E. 2000. Environmental micropaleontology. Springer, 1-481.
 • Coe, A.L. (ed.) 2010: Geological Field Techniques. Wiley-Blackwell,1-137, 206-260.

 

Cilji in kompetence:

Študent je sposoben izbrati in uporabiti ustrezne analitske metode glede na preiskovani material in problem. Rezultate analiz zna ovrednotiti in interpretirati.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent obvlada osnovne kemične in fizikalne principe, na katerih temeljijo različne analitske tehnike. Za vsako od tehnik ve, za kakšne vzorce in za reševanje katerih problemov, je primerna  in kako lahko rezultate uporabi pri reševanju posameznega primera. Pozna osnove načine priprave vzorca ter zahteve in omejitve posamezne tehnike. Analize na posameznih inštrumentih zna samostojno izvesti ter rezultate interpretirati.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (50 %), pisna poročila (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI