OPIS PREDMETA

Raziskovalni seminar 1.


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: DT003
Letnik: 1. letnik


Nosilca
Doc. dr. Jani Kozina
Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer

ECTS: 6

Obseg: seminar 60 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: obvezni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predstavitve doktorskih tez s strani študentk in študentov drugega letnika, vodena razprava s strani mentorjev_ic in študentov_k drugega letnika, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana druga bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII. stopnje.

 

Vsebina:

 • študenti prvega letnika, katerim je predmet namenjen, se seznanijo s temeljno metodološko literaturo znanstvenega raziskovanja
 • študenti prvega letnika prisostvujejo predstavitvam doktorskih tez študentov drugega letnika
 • razprava, vodena s strani mentorjev doktorskih študentov in študentov drugega letnika, ki predstavljajo svoje doktorske teze

 

Temeljni literatura in viri:

 • Lovell, S. A., Coen, S. E., Rosenberg, M. W. (eds.) 2023: The Routledge Handbook of Methodologies in Human Geography. Abingdon, Routledge.
 • Hilpert, U. 2019: Diversities of Innovation. London, New York: Routledge.
 • Anderson, J. 2015: Understanding Cultural Geography: Places and Traces. Abingdon, Routledge.
 • Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A. and Hamdouch, A. 2013: The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar.
 • Phillips, R., Johns, J. 2012: Fieldwork for human geography. London, Sage.
 • Coe, N. M., Kelly,P. F.,Yeung, H. W. C. 2007: Economic geography: A contemporary introduction. Oxford, Blackwell Publishing.

 

Cilji in kompetence:

Slušatelji, študentje prvega letnika, se bodo seznanili s praktičnimi primeri znanstvenega raziskovanja in uporabo raznovrstnih znanstvenih metod ter nasveti za učinkovito pripravo svojih doktorskih disertacij, kar bo uporabno tudi širše: za pripravo predlogov projektov ter pisanje znanstvenih člankov. Ob tem se bodo seznanili s temeljno metodološko literaturo znanstvenega raziskovanja in prisostvovali predstavitvam doktorskih tez študentov drugega letnika, ki bodo predstavili osnovna izhodišča svojih raziskovalnih vprašanj, oblikovanja hipoteze, uporabljenih metod ter pričakovanih rezultatov. Prek razprave, ki jo bodo vodili mentorji in študenti drugega letnika, bodo dobili zamisli in nasvete za pripravo lastnih doktorskih tez (glej Raziskovalni seminar 2).

 

Predvideni študijski rezultati:

Usposabljanje študentov prvega letnika za:

 • organizacijo znanstvenega dela
 • pripravo projektnih predlogov
 • pisanje znanstvenih in strokovnih člankov
 • pripravo predstavitve svojega dela

 

Načini ocenjevanja:

Seminarsko poročilo (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI