OPIS PREDMETA

Strateško prometno načrtovanje


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR06
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Matej Gabrovec

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • Prometni tokovi in prostorsko načrtovanje
 • Promet in regionalni razvoj
 • Dnevna mobilnosti in potovalne navade
 • Značilnosti mobilnosti v Sloveniji primerjalno z ostalimi evropskimi državami
 • Prometna raba tal
 • Družbene razsežnosti trajnostnih načinov prevoza (hoja, kolesarjenje, javni potniški promet)
 • Načrtovanje javnega potniškega prometa
 • Celostne prometne strategije
 • Merjenje prometne dostopnosti
 • Načrtovanje prometne dostopnosti v podporo trajnostnemu regionalnemu razvoju: povečevanje konkurenčnosti, socialne vključenosti in okoljske vzdržnosti
 • Mobilnostno načrtovanje in upravljanje
 • Mobilnost kot storitev.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Batty, P., Palacin, R., Gonzales-Gil, A. 2015: Challenges and opportunities in developing urban modal shift. Travel Behaviour and Society, 2 (2015): 109-123.
 • Gabrovec, Matej, Bole, David. Dnevna mobilnost v Sloveniji, (Georitem, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 2009. 102 pp.
 • Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, 2014. URL: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump_guidelines_en.pdf.
 • Knowles, R., Shaw, J., Docherty, I. 2008: Transport Geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell, 293 p.
 • Levinson, D. M., Krizek, K. (eds.) 2005. Access to Destinations. Elsevier, Amsterdam.
 • Saelens, B. E., Sallis, J. F., Lawrence, L. D. 2003. Environmental correlates of walking and cycling: Findings from the transportation, urban design, and planning literatures. Annals of Behavioral Medicine 25, 2, 80–91.
 • Bissel, D. 2018: Transit Life: How Commuting Is Transforming Our Cities. The MIT Press, Cambridge, London.
 • Knowles, R. (ed) 2019: Transit Oriented Development and Sustainable Cities. Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Elena Alyavina, Alexandros Nikitas, Eric Tchouamou Njoya 2020: Mobility as a service and sustainable travel behaviour: A thematic analysis study. Transportation Research Part F 73 362–381.

 

Cilji in kompetence:

Študent je sposoben umestiti prometne tokove in njihove značilnosti v širši družbeno ekonomski in prostorski kontekst. Razume pomen prometne dostopnosti in mobilnosti za ekonomski razvoj in spozna eksterne stroške prometa. Študent spozna pomen trajnostnih načinov prevoza za kakovost življenja v mestih se seznani s temeljnimi pristopi za modeliranje dostopnosti do javnega potniškega prometa in analizo primernosti mestnega prostora za hojo in kolesarjenje. Seznani se s pomenom celostnih prometnih strategij in procesom njihove izdelave.

 

Študent se seznani s konceptom mobilnostnega upravljanja in pripravo mobilnostnih načrtov za posamezne organizacije, mesta oziroma regije.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Celostno razumevanje prometnega sistema
 • Razumevanje pomena trajnostnih prevoznih načinov
 • Sposobnost integracije prometnega in prostorskega strateškega načrtovanja
 • Sposobnost vključevanja trajnostnih prometnih vsebin v regionalno načrtovanje
 • Sposobnost priprave, izvajanja, spremljanja in vrednotenja načrtov mobilnostnega upravljanja

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI