Doc. dr. Matej Gabrovec

Portret Mateja Gabrovca

Znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, predavatelj na doktorskem študiju 3. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 470 63 64
matej.gabrovec@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz geografije in etnologije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1984)
 • magisterij iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1990)
 • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995)

 

Raziskovalni interesi:

V okviru geografije delam na dveh glavnih področjih. Prvo je geografija prometa, kjer se ukvarjam predvsem z načrtovanjem javnega potniškega prometa, ki temelji na analizah dnevne mobilnosti in potovalnih navad. Vključen sem v izdelavo celostnih prometnih strategij ter meritev in načrtovanja dostopnosti do javnega potniškega prometa. Drugo področje je proučevanje sprememb rabe in pokrovnosti zemljišč, ki jih proučujem z različnih vidikov v dolgoročni perspektivi.
Drugo:

 • predsednik znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
 • član Znanstvenega sveta ZRC SAZU,
 • predsednik komisije za spremembe rabe in pokrovnosti zemljišč pri Mednarodni geografski zvezi (2016-2020),
 • član delovne skupine ISCAR-P (skupna delovna skupina Mednarodnega znanstvenega komiteja za proučevanje Alp in Mreže zavarovanih območij v Alpah)
 • član uredniškega odbora revij Acta geographica Slovenica, Geografski vestnik, mont in Acta Triglavensia
 • član strokovnega sveta Triglavskega narodnega parka

Izbrane publikacije:

 • Gabrovec, M., Kumer, P., 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta Geographica Slovenica, 59, 1, pp. 63-81.
 • Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. 2018: Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov. Geografski vestnik 90-2.
 • Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9, special issue.
 • Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana: Založba ZRC
 • Gabrovec, M., Ortar, J., Pavšek, M., Zorn, M., Triglav Čekada, M. 2013:. Triglavski ledenik med letoma 1999 in 2012. Acta geographica Slovenica, 53- 2.
 • Gabrovec, M. 2013: Open borders with uncoordinated public transport : the case of Slovenian-Italian border. European Journal of Geography 4-4.
 • Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M. 2012: Vpliv spremembe rabe tal na geomorfne procese v zadnjih stoletjih na primeru Zgornjega Posočja. Dolgoročne spremembe okolja 1 (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana.
 • Gabrovec, M. Bole, D. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11. Ljubljana
 • Urbanc, M., Gabrovec M. 2005: : Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2, Ljubljana.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6