OPIS PREDMETA

Uvod v ekosistemske storitve


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI013
Letnik: 1. letnik


Nosilki:
Doc. dr. Mateja Šmid Hribar
Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminarske vaje 20 ur, terenske vaje 10 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, terenske vaje, e-učenje, razgovor/ diskusija/debata

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

Predmet obravnava potenciale nedavno razvitega koncepta ekosistemsih storitev. Med predavanji bodo razloženi ključni koncept ekosistemskih storitev ter njegove zmožnosti in omejitve pri uporabi v ustreznih politikah.

 

Vsebina bo razdeljena na tri vsebinske sklope:

 1. Teoretični del (različne klasifikacije in tipi ekosistemskih storitev, omejitve njihove rabe, najnovejši trendi v svetovnih raziskavah, …)
 2. Praktični del, ki osvetljuje rabo koncepta in dileme (potencialna raba koncepta v politikah; ocena in vrednotenje; kompromisi in sinergije ekosistemskih storitev pri upravljanju pokrajine; prednosti in slabosti vrednotenja ekosistemskih storitev; etična vprašanja, …)
 3. Terensko delo (vaje in kritični razmislek o tem, kako v praksi uporabiti priučen koncept; razmislek o tem, katere koristi nam nudi okolje okrog nas).

 

Tematika se vsebinsko povezuje s sorodnimi koncepti kot so: podnebne spremembe, biodiverziteta, raba naravnih virov, rešitve temelječe na naravi, upravljanje s skupnimi viri in dobrim počutjem ljudi. Vsi omenjeni koncepti prispevajo k učinkovitemu in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k prehodu v bolj prožne družbe.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Millenium Ecosystem Assesment (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. Washington. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
 • de Groot, R. S., Alkemade, R., Braat, L., Hein, L., Willemen, L. (2010). Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecological Complexity 7-3, 260-272.
 • Burkhard, B., Kroll, F., Nedkov, S., & Müller, F. (2012). Mapping ecosystem service supply, demand and budgets. Ecological Indicators 21, 17-29.
 • Howe, C., Suich, H., Virac, B., Macea, G. M. (2014). Creating win-wins from trade-offs? Ecosystem services for human well-being: A meta-analysis of ecosystem service trade-offs and synergies in the real world. Global Environmental Change 28(1): 263-275.
 • Loft L., Mann, C., Hansjürgens, B., (2015). Challenges in ecosystem-services governance: Multi-levels, multi-actors, multi-rationalities. Ecosystem Services 16, 150-157.
 • Heydinger, J. M., (2016). Reinforcing the Ecosystem Services Perspective: The Temporal Component. Ecosystems 19: 661-673. DOI: 10.1007/s10021-016-9959-0
 • Bennet, E. M. (2017). Research Frontiers in Ecosystem Service Science. Ecosystems 20, 31–37.
 • Burkhard, B., & Maes, J. (eds) (2017). Mapping Ecosystem Services. Pensoft Publishers, Sofia, 374 pp.

 

Cilji in kompetence:

Predmet prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:

 • poznavanje ekosistemskih storitev, njihovih vlog in ocenjevanja;
 • seznanitev z različnimi metodami in pristopi za ocenjevanje različnih tipov ekosistemskih storitev;
 • razvijanje znanja in veščin v znanosti, ki podpira okoljska vprašanja;
 • ovrednotenje vloge družbe v svetu narave in v medsebojnih odnosih med človekom in naravo;
 • razvijanje sposobnosti razmišljanja o okolju in našem mestu v njem;
 • izboljšanje raziskovalnih sposobnosti pri seminarski nalogi in
 • seznanitev z izbranimi primeri uporabe koncepta ekosistemskih storitev na različnih prostorskih ravneh.

 

Predvideni študijski rezultati:

Med predavanji bodo študentje pridobili znanje in razumevanje o povezavi med naravo in družbo. Poglobljena študij študentom omogoča samostojno analizo potencialov, izzivov in dilem koncepta ekosistemskih storitev. Študentje bodo:

 • sposobni razložiti koncept ‘ekosistemske storitve’;
 • razumeli različne tipi storitev, ki jih nudijo ekosistemi;
 • seznanjeni z glavnimi metodami in pristopi za kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev;
 • razumeli dileme, povezane z vrednotenjem in rabo ekosistemov, in
 • sposobni uporabiti koncept pri svojem nadaljnjem študiju.

 

Načini ocenjevanja:

Študentska angažiranost (10 %), izpit (50 %), seminarska naloga (izdelava in predstavitev, 40 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI