OPIS PREDMETA

Vizualna epistemologija


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Interdisciplinarni študij institucij in družbe 21. stoletja – politike, ekonomije, tehnologije, epistemologije

Koda predmeta: 104

Letnik: Brez letnika


Nosilka in izvajalka:
Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha
Asist. dr. Magdalena Germek

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošni izbirni

Jezik: slovenščina, angleščina

Metode poučevanje: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v doktorski študij

 

Vsebina:

Epistemologija in vizualna epistemologija

 • Koncept vednosti od antike do sodobnih epistemologij: zgodovinski pregled in konceptualna opredelitev;
 • Umeščenost vizualnega v režimu znanega;
 • Lingvistični znak vs. epistemična slika
 • Ekphrasis, reprezentacija in prezentacija; »performans prezentacije« (Gottfried Boehm)
 • Kognitivna vs. filozofska opredelitev »vizualnega mišljenja«

 

Vizualna epistemologija umetnostne teorije:

 • Umetnost in vednost
 • Epistemološko in estetsko
 • Ikonografski obrat
 • Epistemologija slike ali eksistencialno-fenomenološka izkušnja?;
 • Multimediji vizualnega: slika, plakat, fotografija, film;

 

Znanost v mediju vizualne produkcije

 • Znanstvene ilustracije: med dekoracijo, didaktiko in produkcijo novega
 • Znanstveno-estetsko ali znanstveno in estetsko?
 • Slika in telo: anatomske ilustracije v primežu znanstvenega in kulturnega
 • Matematično mišljenje kot vizualno mišljenje?
 • Fizikalni makrokozmos v ilustraciji mikrokozmosa

 

Temeljni literatura in viri:

 • Alexander Jeffrey C., Dominik Bartmański, and Bernhard Giesen (eds.). 2012. Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life. New York: Palgrave Macmillan.
 • Baigrie, Brian S. 1996. Picturing Knowledge: Historical and Philosophical Problems Concerning the Use of Art in Science, Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.
 • Boehm, Gottfried. 1995. Was ist ein Bild? München: W. Fink.
 • Foster, Hal. 1985. Vision and Visuality. Seattle: Bay Press.
 • Kemp, Martin. 2000. “Vision and Visualisation in the Illustration of Anatomy and Astronomy from Leonardo to Galileo,” in G. Freeland and A. Corones (eds.), 1543 and All That: Image and Word, Change and Continuity in the Proto-Scientific Revolution. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Klinke, Harald (ed.). 2014. Art Theory as Visual Epistemology. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Jones, Caroline A., Peter Galison (eds.). 2013. Picturing Science Producing Art. London: Routledge.
 • O’Malley, C. D., and J. B. de C. M. Saunders, 1950. The illustrations from the works of Andreas Vesalius of Brussels. Cleveland: World Publishing Company.
 • Šuvaković, Miško. 2008. Epistemology of Art: Critical Design for Procedures and Platforms of Contemporary Art Education. Belgrade: TkH.

 

Cilji in kompetence:

 • Razvijanje sposobnosti in veščin za interdisciplinarne pristope in metodologije;
 • Povezovanje različnih disciplinarnih področja raziskovanja in širjenje osnovne vednosti;
 • Kritično premišljevanje teksta, lingvističnega znaka in klasičnega koncepta vednosti;
 • Detektiranje in mapiranje ideoloških (rasnih, spolnih in imperialističnih) substratov v vizualno-umetniški in vizualno-znanstveni zgodovini zahodne Evrope;
 • Razumevanje temeljnih filozofskih epistemoloških ter fenomenoloških konceptov na področju čutnosti in vizualne percepcije.

 

Predvideni študijski rezultati:

Skozi analizo ključnih besedil bodo študentke in študentje imeli priložnost izvirnega interdisciplinarnega raziskovanja, ki presega klasično razdelitev na umetnost, humanistične in naravoslovne vede.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom

 

Načini ocenjevanja:

 • Krajši pisni izdelki 20 %
 • Daljši pisni izdelki 80 %

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI