Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc

Skupaj z doc. dr. Natašo Gliha Komac je nosilka predmeta Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih na jezikoslovnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Izredna profesorica za področje jezikoslovja.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si
petek, 10.00–12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 1996)
 • Magisterij s področja slovenskega jezikoslovja in stilistike (Univerza v Ljubljani, 2001)
 • Doktorat s področja jezikoslovnih ved (Univerza v Ljubljani, 2004)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovenski pravopis: pravila in slovar
 • Jezikovno svetovanje
 • Zbirka normativnih zadreg

 

Raziskovalni interesi:

 • pravopisje
 • sodobni slovenski jezik
 • leksikografija
 • sociolingvistika
 • zgodovina jezikoslovja 19. in 20. stoletja
 • jezikovno svetovanje


 • gostujoča profesorica, Alpen-Adria Universität, Celovec, Avstrija (2011)

 • predsednica Pravopisne komisije pri SAZU
 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (od 2008)
 • urednica, Lingua Slovenica, zbirka znanstvenih monografij; sourednica monografij Pravopisna stikanja (2012) in Pravopisna razpotja (2015)
 • urednica, Slovar pravopisnih težav, rastoči slovar na portalu Fran
 • moderatorka, članica uredniškega odbora in svetovalka, Jezikovno svetovanje

 • Dobrovoljc, Helena, Jakop, Nataša. Sodobni pravopisni priročnik med normo in Ljubljana: Založba ZRC, 2012.
 • Dobrovoljc, Helena. Pravopisje na Slovenskem, (Zbirka Lingua Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.
 • Dobrovoljc, Helena. Normativna informacija v slovarju. Jezikoslovni zapiski, 2014, 20/1, 43–57.
 • Dobrovoljc, Helena. Brand names between the rule of orthography and rule of law : to break the law or thwart language norms?. V: Gruntar Jermol, Ada (ur.). (Zwischen) Sprache und Recht = (Entre) la langue et le droit, (Linguistica, 53, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2013, 53/2, 173–184.
 • Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, Aleksandra. Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2013, 9, 111–126.
 • Bizjak Končar, Aleksandra, Dobrovoljc, Helena. Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed. Jezikoslovni zapiski, 2010, 16/2, 91–110.
 • Dobrovoljc, Helena. Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi. V: Žele, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, 32). Ljubljana: ZZFF, 2013, 93–99.
 • Dobrovoljc, Helena, Krek, Simon. Normativne zadrege – empirični pristop. V: Kranjc, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja 30). 1. natis. Ljubljana: ZZFF, 2011, 89–97.
 • Krek, Simon, Dobrovoljc, Helena, Dobrovoljc, Kaja, Popič, Damjan. Online style guide for Slovene as a language resources hub. V: KOSEM, Iztok (ur.), et al. Electronic lexicography in the 21st century : thinking outside the paper : proceedings of eLex 2013 Conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2013, 379–391
 • Dobrovoljc, Helena. Jezik v e-poštnih sporočilih in vprašanja sodobne normativistike. V: Košuta, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami, (ZSDS 19). Celovec, Ljubljana: SDS 2008, [295]–314
 • Dobrovoljc, Helena, Verovnik, Tina. Unikatna, tuja in večbesedna ženska rojstna imena v slovenščini ter z njimi povezana pravopisna problematika. V: Dobrovoljc, Helena (ur.), Pravopisna razpotja : razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, 137–150.
 • Dobrovoljc, Helena. Pisanje začetnice v predložnih lastnih imenih. V: Jakop, Nataša (ur.), Pravopisna stikanja : razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 51–61.
 • Dobrovoljc, Helena. Oblikovanje konceptov vljudnosti na izrazni ravni jezika v Japljevem prevodu posvetila cesarici Mariji Tereziji. V: Jesenšek, Marko (ur.). Globinska moč besede : red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici, (Zora, 80). Maribor: MZOSJK, Filozofska fakulteta, 2011, 197–210.
 • Dobrovoljc, Helena. Tavčar in njegovi uredniki : o jezikovnem posodabljanju povesti Cvetje v jeseni (1917). V: Grdina, Igor (ur.). Tavčarjev zbornik, (Zbirka Življenje in dela). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 101–114.
 • Dobrovoljc, Helena. Hribarjevi jezikovni nazori in njegova razprava o elkanju. V: Grdina, Igor (ur.), et al. Hribarjev zbornik, (Zbirka Življenja in dela). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, 135–144.
 • Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, Aleksandra. Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. V: Jesenšek, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja, (Zora, 75). Maribor: MZOSJK, Filozofska fakulteta, 2011, 86–109.
 • Slovar pravopisnih težav. Bizjak Končar, Aleksandra, Dobrovoljc, Helena, Gantar, Polona, Jakop, Nataša, Verovnik, Tina. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6