Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, izredna profesorica za področje jezikoslovja.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si
petek, 10.00–12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 1996)
 • Magisterij s področja slovenskega jezikoslovja in stilistike (Univerza v Ljubljani, 2001)
 • Doktorat s področja jezikoslovnih ved (Univerza v Ljubljani, 2004)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovenski pravopis: pravila in slovar
 • Jezikovno svetovanje
 • Zbirka normativnih zadreg

 

Raziskovalni interesi:

 • pravopisje
 • sodobni slovenski jezik
 • leksikografija
 • sociolingvistika
 • zgodovina jezikoslovja 19. in 20. stoletja
 • jezikovno svetovanje


 • gostujoča profesorica, Alpen-Adria Universität, Celovec, Avstrija (2011)

 • predsednica Pravopisne komisije pri SAZU
 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (od 2008)
 • urednica, Lingua Slovenica, zbirka znanstvenih monografij; sourednica monografij Pravopisna stikanja (2012) in Pravopisna razpotja (2015)
 • urednica, Slovar pravopisnih težav, rastoči slovar na portalu Fran
 • moderatorka, članica uredniškega odbora in svetovalka, Jezikovno svetovanje

 • Dobrovoljc, Helena, Jakop, Nataša. Sodobni pravopisni priročnik med normo in Ljubljana: Založba ZRC, 2012.
 • Dobrovoljc, Helena. Pravopisje na Slovenskem, (Zbirka Lingua Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.
 • Dobrovoljc, Helena. Normativna informacija v slovarju. Jezikoslovni zapiski, 2014, 20/1, 43–57.
 • Dobrovoljc, Helena. Brand names between the rule of orthography and rule of law : to break the law or thwart language norms?. V: Gruntar Jermol, Ada (ur.). (Zwischen) Sprache und Recht = (Entre) la langue et le droit, (Linguistica, 53, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2013, 53/2, 173–184.
 • Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, Aleksandra. Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2013, 9, 111–126.
 • Bizjak Končar, Aleksandra, Dobrovoljc, Helena. Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed. Jezikoslovni zapiski, 2010, 16/2, 91–110.
 • Dobrovoljc, Helena. Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi. V: Žele, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, 32). Ljubljana: ZZFF, 2013, 93–99.
 • Dobrovoljc, Helena, Krek, Simon. Normativne zadrege – empirični pristop. V: Kranjc, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja 30). 1. natis. Ljubljana: ZZFF, 2011, 89–97.
 • Krek, Simon, Dobrovoljc, Helena, Dobrovoljc, Kaja, Popič, Damjan. Online style guide for Slovene as a language resources hub. V: KOSEM, Iztok (ur.), et al. Electronic lexicography in the 21st century : thinking outside the paper : proceedings of eLex 2013 Conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2013, 379–391
 • Dobrovoljc, Helena. Jezik v e-poštnih sporočilih in vprašanja sodobne normativistike. V: Košuta, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami, (ZSDS 19). Celovec, Ljubljana: SDS 2008, [295]–314
 • Dobrovoljc, Helena, Verovnik, Tina. Unikatna, tuja in večbesedna ženska rojstna imena v slovenščini ter z njimi povezana pravopisna problematika. V: Dobrovoljc, Helena (ur.), Pravopisna razpotja : razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, 137–150.
 • Dobrovoljc, Helena. Pisanje začetnice v predložnih lastnih imenih. V: Jakop, Nataša (ur.), Pravopisna stikanja : razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 51–61.
 • Dobrovoljc, Helena. Oblikovanje konceptov vljudnosti na izrazni ravni jezika v Japljevem prevodu posvetila cesarici Mariji Tereziji. V: Jesenšek, Marko (ur.). Globinska moč besede : red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici, (Zora, 80). Maribor: MZOSJK, Filozofska fakulteta, 2011, 197–210.
 • Dobrovoljc, Helena. Tavčar in njegovi uredniki : o jezikovnem posodabljanju povesti Cvetje v jeseni (1917). V: Grdina, Igor (ur.). Tavčarjev zbornik, (Zbirka Življenje in dela). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 101–114.
 • Dobrovoljc, Helena. Hribarjevi jezikovni nazori in njegova razprava o elkanju. V: Grdina, Igor (ur.), et al. Hribarjev zbornik, (Zbirka Življenja in dela). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, 135–144.
 • Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, Aleksandra. Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. V: Jesenšek, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja, (Zora, 75). Maribor: MZOSJK, Filozofska fakulteta, 2011, 86–109.
 • Slovar pravopisnih težav. Bizjak Končar, Aleksandra, Dobrovoljc, Helena, Gantar, Polona, Jakop, Nataša, Verovnik, Tina. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Doc. dr. Jerica Snoj,

Doc. dr. Nataša Jakop,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6