OPIS PREDMETA

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo

Koda predmeta: 58

Letnik: brez letnika


Nosilki
Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar
Doc. dr. Alenka Jelovšek

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

Vsebina:

1. Zgodovinska leksikologija

 • Uvod (leksem, zgradba in pomen). Sinhroni in diahroni metodološki pristop.
 • Pomenoslovje v zgodovinskem jezikoslovju.
  • Pomenska razmerja znotraj leksema: enopomenskost, večpomenskost (pomenska vsebovanost, pomenski prenosi).
  • Pomenska razmerja med leksemi (sinonimija, antonimija, hiper-, hiponimija).
  • Izrazna razmerja: homonimija, paronimija
 • Glasoslovje in oblikoslovje v zgodovinskem jezikoslovju (glasovnorazvojno in analoško preoblikovanje oblik, določanje paradigem
 • Besedotvorje v zgodovinskem jezikoslovju (besedne družine, besedotvorne vrste, tvorbeni modeli)
 • Razvojna dinamika sprejemanja besed (prevzete besede) in drugih tujejezičnih prvin v zgodovini slovenskega knjižnega jezika. Kalki in kalkirane zveze
 • Stalne besedne zveze, frazemi, terminološke besedne zveze v jezikovni zgodovini
 • Stilna vrednost besed v sinhroniji in diahroniji: nevtralne in stilno zaznamovane besede, zvrstno obarvane, časovno zaznamovane besede; načini določanja stilne zaznamovanosti v zgodovinskih besedilih
 • Zgodovinska leksikologija v digitalni dobi: uporaba korpusov pri raziskavah zgodovine jezika

2. Zgodovinska leksikografija

 • Uvod (geslo, iztočnica, zgradba in tipi zgodovinskih slovarjev). Metodološke posebnosti zgodovinske leksikografije
 • Gradivska problematika zgodovinske leksikografije. Besedilni viri iz obdobij slovenske jezikovne zgodovine
 • Besednovrstna karakteristika in nadaljnja slovnična kategorizacija iztočnic
 • Kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v zgodovinskem slovarju
 • Razlaga pomenov, podpomenov, pomenskih odtenkov. Frazeološko in terminološko gnezdo. Etimološka pojasnila v zgodovinskem slovarju (vse s konkretnimi zgledi)
 • Posebna vloga kazalk v zgodovinskem slovarju (glasoslovne variante, pisne, oblikoslovne, besedotvorne različice). Kazalčno in vodilčno geslo
 • Pomenskoponazarjalni zgledi (merila izbora, redaktorski posegi)
 • Naloge sodobne slovenske zgodovinske leksikografije
 • Zgodovinski slovarji v spletnem okolju
 • Specifika obrnjenih zgodovinskih slovarjev in njihova priprava

3. Izbrana poglavja iz zgodovinske slovnice po jezikovnozgodovinskih obdobjih

 • Srednjeveško rokopisno pismenstvo (10.–1. polovica 16. stoletja)
 • Protestantizem 1550–1600
 • Katoliška doba 1600–1768
 • Razsvetljenstvo 1768–1808
 • Obdobje purizma 1808–1850
 • Ustaljevanje enotnega knjižnega jezika do 1918

 

Seminarji

Seminarji potekajo vzporedno s predavanji in se navezujejo na posamezne tematske sklope predavanj ter se prilagajajo glede na temo doktorske disertacije kandidata. Poudarek je na leksikografskem delu: na analizi pomenskih razmerij znotraj leksemov in med leksemi knjižnega jezika iz starejših obdobij, prepoznavanje pomenov besed v sobesedilni rabi, predstavitev njihove glasoslovne, pisne in oblikoslovne podobe, tvorbenih vzorcev, stilne rabe, prevzetosti. Power point predstavitve.

 

Povezava z drugimi predmeti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno poznavanje vseh ravnin jezikovnega sistema, osnov moderne leksikologije in leksikografije (20. stoletje: SSKJ), sodobne slovenske slovnice (tudi besedilne zvrstnosti) in temeljnih spoznanj iz slovenske zgodovinske slovnice. Predmet se povezuje praktično z vsemi predmeti v okviru jezikoslovnega modula, posebej z leksikologijo in leksikografijo sodobnega jezika, zgodovino leksikologije in leksikografije ter jezikovnimi tehnologijami, ki spreminjajo in hkrati uspešno podpirajo sodobno delo leksikografa. Navezuje se na spoznanja iz slovenske kulturne in cerkvene zgodovine, literarne zgodovine in drugih jezikoslovnih področij: sociolingvistike, besediloslovja, stilistike, terminologije, frazeologije, etimologije.

 

Literatura

 • Ahačič, Kozma. 2007. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica 18).
 • Ahačič, Kozma. 2012. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: katoliška doba. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica 28).
 • Ahačič, Kozma (ur.). 2015. Slovenske slovnice in pravopisi. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/.
 • Ahačič, Kozma, Legan Ravnikar, Andreja, Jelovšek, Alenka (ur.). 2019. Korpus slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. https://fran.si/korpus16/.
 • Ahačič, Kozma, Čepar, Metod, Jelovšek, Alenka, Legan Ravnikar, Andreja, Merše, Majda, Narat, Jožica, Novak, France, Premk, Francka. 2022. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A-D. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Atkins, Beryl T. Sue, Rundell, Michael. 2008. The Oxford guide to practical lexicography. Oxford: Oxford University Press.
 • Breznik, Anton. 1982. Jezikoslovne razprave. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Slovenska matica.
 • Čepar, Metod. 2017. Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Čepar, Metod, Jelovšek, Alenka. 2023. Oblikovna variantnost dvojinskih samostalniških končnic v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slavistična revija 71/4. 485–504.
 • Durkin, P. (ed.). 2016. The Oxford Handbook of Lexicography. Oxford: Oxford University Press.
 • Filipović, Rudolf. 1986. Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: JAZU, Školska knjiga.
 • Greenberg, Marc L. 2002. Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. Maribor: Aristej. = A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: C. Winter, 2000.
 • Hock, Hans Henrich. 1991. Principles of Historical Linguistics. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.
 • Jackson, H. 2002. Lexicography: an introduction. Routledge.
 • Jelovšek, Alenka. 2011. Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Slavistična revija 59/4. [415]–443.
 • Jelovšek, Alenka. 2016. “My sva téh svetnikou otroci”: dvojina osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slavistična revija 64/2. 95–112.
 • Jelovšek, Alenka. 2018. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja : pomenske razlage in zgodovinska stvarnost. Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Ur. Božana Niševa. Praha: Slovanský ústav AV ČR.
 • Jelovšek, Alenka. 2022. Samostalniške tvorjenke in določanje iztočnic v obrnjenem Hipolitovem slovarju. Jezikoslovni zapiski 28/2. 205–216.
 • Jelovšek, Alenka, Erjavec, Tomaž. 2019: A corpus-based study of 16th-century Slovene clitics and clitic-like elements. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 12. 3–19.
 • Jesenšek, Marko (ur.). 2020. Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja; Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Maribor: Univerzitetna založba.
 • Jesenšek, Marko (ur.). 2022. Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek. Razprave II. razreda SAZU, XXVI. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
 • Joseph, Brian D. – Janda, Richard D. 2005. The handbook of historical linguistics. Malden (MA), Oxford (UK), Carlton (Australia): Blackwell.
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2008. Slovenska krščanska terminologija: od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Lingua Slovenica 4).
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2009. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Ur. Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 49–73.
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2013. Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja. Jezikoslovni zapiski (Slovensko in slovansko) 19/1. 129–142.
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2017. K problematiki vpliva stičnega jezika – nemščine na semantične spremembe in stilno vrednost najstarejše slovenske knjižne leksike (16. stoletje). Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 11, str. 35–53.
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2018. Etimološki podatki v zgodovinski leksikografiji. Philological studies 16/1, 97–112.
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2019. Neslovnični kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v zgodovinskem slovaropisju. Slavia Centralis 12/1. 158–168.
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2021. Konverzija v slovnici in slovarju: izhodišča za prepoznavanje konverzije v leksikografski praksi. Slavia Centralis 14/2. 177–194.
 • Legan Ravnikar, Andreja. 2022. Od sodobnega SSKJ do zgodovinskega SSKJ16 : kontinuiteta in inovacije v pomenskih opisih polnopomenskih besed. Slavistična revija 70/4. 681–692.
  • Legan Ravnikar, Andreja. 2023. Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16) = Between terms and determinologised lexemes in the Dictionary of the 16th-century Slovenian literary language (SSKJ16). Slavistična revija 71/4. 519–531.
 • Merše, Majda (ur.). 2008/2009. Trubarjeva številka = Slavistična revija 56/4, 57/1.
 • Merše, Majda. 2009. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu. Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica 23).
 • Merše, Majda. 2013. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki. Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica 29)
 • Mikhailov, Nikolai. 2001. Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine: rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550).Trst: Mladika.
 • Novak, France. 2004. Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev. Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica).
 • Orel, Irena. 2010. Kranjski jezik v besedilih 16. in začetka 17. stoletja. Reformacija na Slovenskem/The reformation in Slovene lands. Ur. Aleksander Bjelčevič. Obdobja, 27. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 401–415.
 • Orel, Irena. 2013. Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb vslovenskem zgodovinskem oblikoslovju. Jezikoslovni zapiski 19/1.143–159.
 • Orožen, Martina. 1996. Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Orožen, Martina. 2010. Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika: od sistema k besedilu, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 74).
 • Pogorelec, Breda. 2011. Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi I. Ur. Kozma Ahačič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Ramovš, Fran. 1997. Zbrano delo 2: razprave in članki. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: SAZU.
 • Rigler, Jakob. 1963. Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: SAZU.
 • Striedter-Temps, Hildegard. 1963. Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin, Wiesbaden: Im Kommision bei Otto Harrasowitz.
 • Šekli, Matej. 2018. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Šekli, Matej. 2018a. Pomenska polja nemških izposojenk v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski 21/2. 31–44.
 • Šekli, Matej. 2020. Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski 26/1. 7–25.
 • Škrabec, Stanislav. 1994–1998. Jezikoslovna dela 1–4. Ur. Jože Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.
 • Toporišič, Jože. 2006. Besedjeslovne razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica 13).
 • Trivunović, Eva. 2019. Diahrono raziskovanje biblijskih in izbiblijskih frazemov. Jezikoslovni zapiski 25/2. 47–61.
 • Trojar, Mitja. 2023. Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih. Slavistična revija 71/4. 505–518.
 • Vidovič Muha, Ada. 2013. Slovensko leksikalno pomenoslovje. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Razprave FF).
 • Zgodovinski slovarji na spletnem portalu Fran, 2014–, www.fran.si.
 • Zgusta, Ladislav, 2010: Manual of Lexicography. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

 

Cilji in kompetence

V okviru zgodovinske leksikologije je cilj osvojiti temeljne pojme: leksem – beseda, leksikalni pomen v starejši slovenski leksiki (časovna zaznamovanost), pomenska razmerja znotraj leksema (polisemija, načini pomenskih prenosov) in med leksemi (sinonimija, antonimija, homonimija idr.), metode preučevanja leksikalnega pomena in odkrivanja stilne idr. zaznamovanosti (npr. ekspresivnost) starejše leksike. Na podlagi zgledov iz slovenskih besedil od 16. do konca 19. stoletja in iz starejših slovenskih slovarjev bodo študentje in študentke spoznavali značilnosti starejše leksike: domače in prevzete besede, razvojno dinamiko tvorbe besedja in oblikovanja besednih družin, nastajanje frazemov in razvojne spremembe, zgodovinsko terminologijo. Pri samostojnih slovarskih obravnavah besed v seminarju bodo študentke in študentje spoznavali konkretne dileme redakcijskega dela, ki so zaradi velike časovne odmaknjenosti jezikovnega gradiva drugačne kot pri redigiranju sodobne leksike (na primeru razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in različnih obrnjenih slovarjev). V tretjem delu je pozornost namenjena izbranim poglavjem iz zgodovine slovenskega (knjižnega) jezika 16. stoletja s področja glasoslovja in oblikoslovja. Osvojena znanja bodo dopolnila poznavanje najstarejše knjižne slovenščine na vseh ravninah jezikovnega sistema in slušatelja opremila s potrebnimi kompetencami za morebitno delo pri SSKJ16.

 

Predvideni študijski rezultati

 • Seznanjanje s specifično problematiko iz zgodovinskega jezikoslovja – leksikologije;
 • spoznavanje problematike slovarskega opisa (redigiranja) starejše slovenske leksike;
 • vpogled v leksikografsko delavnico in prvi praktični poskusi študentk in študentov;
 • pridobivanje znanja o pomenskih,
 • besedotvornih in drugih značilnostih starejšega slovenskega knjižnega besedišča;
 • sposobnost razumevanja in povezovanja različnih zgodovinskih jezikoslovnih
 • dejstev, potrebnih za uspešno pripravo seminarske naloge.

 

Oblike dela

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera
 • Druge vrste nastopov študentov

 

Načini ocenjevanja

 • Daljši pisni izdelki 80 %,
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) 20 %.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6