Izr. prof. dr. Darja Fišer

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete UL, izredna profesorica za prevodoslovje.

Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, soba 22a, Ljubljana
01 241 1262
darja.fiser@ff.uni-lj.si
Govorilne ure po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz prevajalstva (Univerza v Ljubljani, 2004)
 • Doktorat iz prevodoslovja (Univerza v Ljubljani, 2009)

 

Aktualni projekti:

 

Raziskovalni interesi:

 • korpusno jezikoslovje
 • leksikalna semantika
 • računalniško jezikoslovje
 • prevajalske tehnologije


 • vabljena predavateljica, Generalni direktorat za prevajanje, Luksemburg (2016)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Zurichu, Švica (2015)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Zagrebu, Hrvaška (2015)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Beogradu, Srbija (2014)
 • podoktorska raziskovalka, Univerza v Ljubljani (2010-2012)
 • gostujoča raziskovalka, Univerza Diderot, Pariz, Francija (2007)
 • mlada raziskovalka, Univerza v Ljubljani (2005-2009)

 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (2015-danes)
 • članica uredniškega odbora Journal of language modelling (Poljska akademija znanosti)
 • članica uredniškega odbora Slovenščina 2.0 (Trojina)
 • podpredsednica Stalnega odbora ESSLLI FoLLI (2015-danes)
 • predsednica Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (2014-danes)
 • članica Upravnega odbora Clarin.si (2014-danes)
 • vodja katedre za leksikologijo, terminologijo in prevajalske tehnologije na Oddelku za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2015-danes)

 • FIŠER, Darja, SAGOT, Benoît. Constructing a poor man’s wordnet in a resource-rich world. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2015, vol. 49, str. 601-635, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s10579-015-9295-6/fulltext.html, doi: 1007/s10579-015-9295-6. [COBISS.SI-ID 56782434]
 • GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Korpusna analiza. 2., predelana in razširjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-237-610-9. [COBISS.SI-ID 269429504]
 • FIŠER, Darja, PIASECKI, Maciej, BRODA, Bartosz. Grounding sloWNet on Slovene corpus data. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije, (Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, Tematska številka, Letn. 1, št. 2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2013, letn. 1, št. 2, str. 82-112, tabele. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/2/Slo2.0_2013_2_05.pdf. [COBISS.SI-ID 36636717]
 • FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Best friends or just faking it? : corpus-based extraction of Slovene-Croatian translation equivalents and false friends. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, 2013, letn. 1, št. 1, str. 50-77. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_04.pdf. [COBISS.SI-ID 35616045]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž. Semantic concordances for Slovene. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2009, no. 9, str. 89-100. [COBISS.SI-ID 23666983]
 • FIŠER, Darja, SAGOT, Benoît. Combining multiple resources to build reliable wordnets. V: SOJKA, Petr (ur.). Text, speech and dialogue : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743), (Lecture notes in artifical intelligence, 5346). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2008, str. [61]-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 40118626]
 • tipologija 1.08 -> 1.01
 • FIŠER, Darja, ČIBEJ, Jaka. Potencial množičenja v sodobni leksikografiji. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 542-564, ilustr. [COBISS.SI-ID 58896994]
 • FIŠER, Darja, ČIBEJ, Jaka, DOBROVOLJC, Kaja, GANTAR, Polona, KOSEM, Iztok, ARHAR HOLDT, Špela, POPIČ, Damjan, ERJAVEC, Tomaž. Množičenje za slovar sodobnega slovenskega jezika. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 566-586, ilustr. [COBISS.SI-ID 58762082]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž, ČIBEJ, Jaka, LJUBEŠIĆ, Nikola. Gradnja in anliza korpusa spletne slovenščine JANES. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 217-223, graf. prikaz. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Fiser-Erj-Cib-Lju.pdf. [COBISS.SI-ID 59017570]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž, LJUBEŠIĆ, Nikola, MILIČEVIĆ, Maja. Comparing the nonstandard language of Slovene, Croatian and Serbian tweets. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 225-231, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Fiser-Erj-Lju-Mil.pdf. [COBISS.SI-ID 59028578]
 • FIŠER, Darja. Večjezični semantični leksikoni skozi kontrastivno prizmo. V: PISANSKI PETERLIN, Agnes (ur.), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014, str. 268-281, ilustr. [COBISS.SI-ID 56490338]
 • FIŠER, Darja, TAVČAR, Aleš. Več glav več ve : uporaba množičenja za čiščenje sloWNeta. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 125-132, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Fiser.pdf. [COBISS.SI-ID 53227362]
 • FIŠER, Darja, BIZJAK, Kristina. Pogled na pojme med jeziki in jezikovnimi viri. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 144-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 51663458]
 • FIŠER, Darja. Language resources and tools for semantically enhanced processing of Slovene. V: VERTAN, Cristina (ur.), HAHN, Walther von (ur.). Multilingual processing in eastern and southern EU languages : low-resourced technologies in translation. [S.l.]: Cambridge Scholars, 2012, str. 92-118. [COBISS.SI-ID 50261858]
 • FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Avtomatsko luščenje hrvaško-slovenskega leksikona iz primerljivih korpusov. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 137-144. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Fiser_Ljubesic.pdf. [COBISS.SI-ID 47260258]
 • FIŠER, Darja, POLLAK, Senja, VINTAR, Špela. Samodejno luščenje definicij iz specializiranih besedil. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 145-150. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Fiser_Pollak_Vintar.pdf. [COBISS.SI-ID 47262818]
 • FIŠER, Darja. Semantično označevanje korpusov. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenske korpusne raziskave, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 110-130, tabele. [COBISS.SI-ID 43099234]
 • FIŠER, Darja. Pristopi za avtomatizirano gradnjo semantičnih zbirk. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 357-370. [COBISS.SI-ID 40758626]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6