Red. prof. dr. Jožica Škofic

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, redna profesorica za slovenski jezik.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 4. nadstropje
01 4706 221
guzej@zrc-sazu.si
sreda, 9.00 - 11.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine (Univerza v Ljubljani, 1987)
 • Univerzitetni magisterij iz slovenskega knjižnega jezika in stilistike (Univerza v Ljubljani, 1991)
 • Doktorat iz slovenske zgodovinske slovnice in dialektologije (Univerza v Ljubljani, 1997)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Vodja aplikativnega projekta Besedje iz pomenskega polja “človek” v slovenskih narečjih, geolingvistična predstavitev (L6-9529-0618-07).
 • Vodja aplikativnega projekta Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (L6-4042).
 • Vodja bilateralnega projekta Dialektološke in onomastične raziskave ob slovensko-hrvaški meji (BI-HR/07-08-026),
 • sodelovanje pri Evropskem lingvističnem atlasu (ALE)

 

Raziskovalni interesi:

 • dialektologija slovenskega jezika
 • geolingvistika
 • narečno imenoslovje, narečno slovaropisje in narečna terminologija
 • zgodovina slovenskega jezika


 • (dodiplomska) poletna šola češkega jezika, Masarykova univerza, Brno, Češkoslovaška (1987)
 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvaška (2009–2010)
 • gostujoča profesorica (Erasmus), Univerza v Vidmu, Italija (2010), Univerza Komenskega, Bratislava, Slovaška (2012), Univerza Alpe-Adria, Celovec, Avstrija (2013), Univerza v Zadru, Hrvaška (2014, 2015)
 • raziskovalni obisk v Avstrijskem centru za digitalno humanistiko pri Avstrijski akademiji znanosti (ÖCDH ÖAW), Dunaj, Avstrija (2017)

 • predavateljica, Univerza na Primorskem, Koper (od 2006)
 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (2007–2008)
 • predavateljica, Podiplomska šola ZRC, Ljubljana (od 2013)
 • urednica, zbirka Jezikovni atlasi (Založba ZRC)
 • sourednica, zbirka Slovarji (Založba ZRC)
 • predsednica nacionalne komisije (od 2006) in članica uredniškega odbora Evropskega lingvističnega atlasa (ALE) (od 2004)
 • članica znanstvenega sveta jezikoslovne revije Gwary Dziś, Poznań, Poljska (od 2014)
 • članica komisije za imenovanja v International Society of Dialectologists and Geolinguists/SIDG (od 2012)
 • sonamestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (od 2008)
 • predsednica Znanstvenega sveta ISJFR (od 2014)
 • članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU (od 2012)
 • Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1988)

 • ŠKOFIC, Jožica, GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, KOSTELEC, Petra, NARTNIK, Vlado, PETEK, Urška, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila, ŠKOFIC, Jožica (urednik). Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-730-1. [COBISS.SI-ID 275727360]
 • ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 1, Atlas, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-880-3. http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si. [COBISS.SI-ID 283836672]
 • ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 2, Komentarji, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-870-4. ISBN 978-961-254-871-1. [COBISS.SI-ID 283282176]
 • ŠKOFIC, Jožica. Pomme de terre, kartoška, potato, kartoffel, patata, patata : Carte 1. 96, QI: 340 : légende. V: ALINEI, Mario (ur.). Atlas linguarum Europae : (ALE). Assen: Van Gorcum, 1983-<1997>, str. 125-154, zvd. [COBISS.SI-ID 39801901]
 • ŠKOFIC, Jožica. Pomme de terre, kartoška, potato, kartoffel, patata, patata : Carte 1. 96, QI: 340 : carte de motivations et onomasiologique : commentaire. V: ALINEI, Mario (ur.). Atlas linguarum Europae : (ALE). Assen: Van Gorcum, 1983-<1997>, vol. 1, fasc. 9, str. 193-245. [COBISS.SI-ID 39801645]
 • ŠKOFIC, Jožica. Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 95-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 36793645]
 • ŠKOFIC, Jožica. Fonološki opis govora Dovjega. Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2013, letn. 6, št. 1, str. 18-37. [COBISS.SI-ID 36054061]
 • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-hrvaški jezikovni stik, kot se kaže v leksiki SLA. Filologija, ISSN 0449-363X, 2012, knj. 59, str. 131-151. [COBISS.SI-ID 35714605]
 • ŠKOFIC, Jožica. Glagolski termini v narečnem slovarju. Hrvatski dijalektološki zbornik, ISSN 0439-691X, 2008, knj. 14, str. 219-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 28706349]
 • ŠKOFIC, Jožica. Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru. Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 2008, 14, št. 2, str. 11-38. [COBISS.SI-ID 29012525]
 • ŠKOFIC, Jožica. Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo. V: TORKAR, Silvo (ur.), et al. Merkujev zbornik, (Jezikoslovni zapiski, 13, 1/2). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, str. 441-458. [COBISS.SI-ID 26991661]
 • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-nemški stik v govoru Sorice na Gorenjskem (po gradivu za SLA) = Slowenisch-deutscher Kontakt im Dialekt von Sorica (Zarz) in Oberkrain (nach dem Material für SLA). V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007, (Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, ISSN 1562-2878, Jg. 34-36 (2008-2010)). Wien: Praesens, [med 2010 in 2011], str. 389-399. [COBISS.SI-ID 33057581]
 • KLINAR, Klemen (avtor, urednik), ŠKOFIC, Jožica, ŠEKLI, Matej, PIKO-RUSTIA, Martina. Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen : projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2012. 87 str., [4] zganj. f. pril. ISBN 978-961-6467-29-2. [COBISS.SI-ID 262352128]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6