Red. prof. dr. Marko Snoj

Znanstveni svetnik na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, redni profesor za primerjalno jezikoslovje.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 160
marko.snoj@zrc-sazu.si
Po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz primerjalnega jezikoslovja in hetitologije (Univerza v Ljubljani, 1982)
 • Magisterij iz baltoslovanskega primerjalnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Doktorat s področja primerjalnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1989)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Novi slovar slovenskega knjižnega jezika
 • Etimologija slovenskega občnega in lastnoimenskega besedja
 • Akcentuacija praslovanskih večzložnih nominalnih osnov v indoevropeistični luči

 

Raziskovalni interesi:

 • slovaropisje sodobnega slovenskega jezika
 • slovenska, slovanska in indoevropska etimologija
 • slovanska akcentologija
 • albanistika
 • slovenski jezik 17. in 18. stoletja


 • študij albanščine, Universitet i Prishtinës, Priština, Kosovo (1986, 1987, 1989)
 • študij nemščine, Goethe Institut, Göttingen, Nemčija (1988), Prien am Chiemsee (1991)
 • gostujoči raziskovalec, Humboldtov štipendist, Universität Regensburg, Nemčija (1991–92, 1994)

 • izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (od 2015)
 • univerzitetni učitelj, Univerza v Ljubljani (od 1993)
 • predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (od 2008)
 • član uredniškega odbora spletnega portala Fran: Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU (www.fran.si)
 • urednik, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies, mednarodna znanstvena revija (1997–2011)
 • član uredniškega odbora, Jezikoslovni zapiski, znanstvena revija
 • prejemnik nagrade patra Stanislava Škrabca za posebne dosežke v slovenističnem jezikoslovju (2013)
 • prejemnik nagrade zlati znak ZRC SAZU (1996)

 • Snoj, M. 1997, 2003, 2015, 2016, Slovenski etimološki slovar. Ljubljana 1997: Mladinska knjiga; 2. izdaja, Ljubljana: Modrijan; 3. izdaja (elektronska in tiskana knjiga), Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Bizjak Končar, A., Snoj, M. (avtorja in urednika) idr. 2013, 2014, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU (elektronska in tiskana knjiga).
 • Snoj, M. 2009, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan in Založba ZRC.
 • Snoj, M. 2006, 2014 Slovar jezika Janeza Svetokriškega. (e-knjiga 2014, tiskana knjiga 2006), Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU.
 • Bezlaj, F., Snoj, M., Furlan, M., Klemenčič, S. 1982, 1995, 2005, 2007, Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga (K–O), Ljubljana: Mladinska knjiga; tretja knjiga (P–S), Ljubljana: Mladinska knjiga; četrta knjiga (Š–Ž), Ljubljana: Založba ZRC; peta knjiga (Kazala), Ljubljana: Založba ZRC.
 • Snoj, M. 1994, Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache, Hamburg: Buske, 1994.
 • Snoj, M. 2014 Slovansko *paękъ, *paǫkъ ‘aranea’. V: Jakubovicz, M. (ur.). Studia Borysiana : etymologica, diachronica, Slavica : w 75. rocznicę urodzin profesora Wiesława Borysia. Warszawa: Instytut Slawistyki, str. 57–61.
 • Snoj, M., Slovene place names with the suffix -ina: some difficult cases and implications for South Slavic onomastics. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009), str. 45–59.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6