Andreja Legan Ravnikar | Pomenske lastnosti besed v zgodovinskem slovaropisju

Photo by Emmanuel Ikwuegbu on Unsplash

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela doc. dr. Andreja Legan Ravnikar:

 

Pomenske lastnosti besed v zgodovinskem slovaropisju.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 3. januarja 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

V prvem delu predavanja bo predstavljen proces ugotavljanja leksikalnih (slovarskih) pomenov leksemov v prvem slovenskem razlagalnem zgodovinskem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (A–D, 2021). Pomensko vrednost vsakokratne besede in stalne besedne zveze razkriva njena raba v krajšem ali širšem sobesedilu, iz katerega z jezikovno analizo med drugim luščimo podatke o pomenskih, stilno-zvrstnih lastnostih besed in pragmatičnih okoliščinah rabe. Drugi del je namenjen analizi tipoloških pomenskih lastnosti najstarejše knjižne slovenščine: 1) izjemna pomenska razvejanost starejšega, ustaljenega besedja (širitev pomenov), 2) (delna) razlikovalnost med zgodovinskimi in sodobnimi pomeni istih besed (razvojni vidik), 3) današnja predstava o danem denotatu se lahko razlikuje od tiste v 16. stoletju (splošnejše slovarske razlage), 4) kvalifikator negotovo opozarja na nezanesljivost opredelitve pomena.

 

Višja znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Legan Ravnikar je vodja in raziskovalka v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ter docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Je ena od glavnih urednikov in soavtorica Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (A–D, 2021). Osrednje raziskovalno področje je knjižna slovenščina 16. stoletja (besedoslovje, pomenoslovje, besedotvorje, terminologija) ter praktični izzivi zgodovinskega slovaropisja. Ukvarja se tudi z zgodovinskim razvojem slovenske terminologije različnih strok.

 

Vabljeni!