Helena Dobrovoljc | Preizpraševanje sistema knjižnega jezika ob prevzemanju lastnih imen

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc:

 

Preizpraševanje sistema knjižnega jezika ob prevzemanju lastnih imen.

 

Slovensko pišoči s pregibanjem in besedotvorjem slovenskih besed večinoma nimajo velikih težav. V zadnjih desetletjih so bili pripravljeni tudi nabori »težkih« besed ali zgradb, na katere morajo biti učeči se knjižnega jezika še posebej pozorni, jezikoslovci in jezikovni tehnologi pa so vzpostavili orodja in spletne portale ter servise, ki ponujajo prosto dostopne črkovalnike, bralnike, pregibnike, slovarje in svetovalnice vsem, ki jih jezikovna vprašanja zanimajo. Nekaj več zadreg imamo ob stiku s tujimi jeziki. Med najbolj opaznimi normativnimi težavami pišočih na začetku tretjega desetletja 21. stoletja so namreč tiste, ki so povezane z iskanjem mehanizmov pri vključevanju tujih imen (ali pisno nepodomačenih občnih poimenovanj) v slovensko besedilo. Čeprav nas že ob učenju knjižne slovenščine poučijo o tem, da se tuja imena v govoru vedejo tako kot primerljive slovenske besede, se pri glasovih, ki jih slovenščina ne pozna, pogosto zaplete. Zlasti tisti v izglasju besed vplivajo na način pregibanja. Še več zadreg pa srečamo pri prevzemanju slovničnih lastnosti tujih imen, saj te vplivajo na to, katerega spola ali števila je ime, v katero sklanjatev ga uvrstimo, kako iz imena tvorimo pridevnik ipd. V predavanju bodo predstavljene nevralgične točke sistema, ki jih prinaša stik s tujimi imeni, s perspektive rešitev aktualne Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU in predloga novih pravopisnih pravil Pravopis 8.0.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 16. uri v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Helena Dobrovoljc je raziskovalka v Pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki jo tudi vodi. Je predsednica Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z opisom in teorijo knjižnega jezika, pravopisjem in njegovo zgodovino, standardizacijo imen. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava slovenski knjižni jezik in jezikovno standardizacijo. Na jezikoslovnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU izvaja predmet Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih.

 

Vljudno vabljeni!

 


Vir fotografije.