Jožica Škofic | Kako nastajata SLA in vseslovenski narečni slovar?

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru predmeta Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija imela red. prof. dr. Jožica Škofic:

 

Kako nastajata SLA in vseslovenski narečni slovar?

 

Fran Ramovš si je leta 1934 Slovenski lingvistični atlas (SLA) zamislil kot »nekakšen slovar, ki pa ni alfabetno, marveč geografsko urejen«. Tretji del SLA z besedjem iz tematskega sklopa kmetovanje je izšel jeseni 2023. Na doslej objavljenih kartah za 354 leksičnih vprašanj, ki so v vprašalnici za SLA večinoma zastavljena kot enobesedni knjižni leksemi, je bilo zbranih več kot 7000 eno- in večbesednih narečnih leksemov (v različnih fonetičnih realizacijah). Na (sinhrono-diahroni) morfološki analizi temelječa poknjižitev teh leksemov omogoča njihovo medsebojno primerljivost in vpogled v njihovo razširjenost v slovenskem jezikovnem prostoru.

Vse narečno besedje iz SLA je sproti v obliki html uvrščeno v narečni razdelek slovarskih portalov Fran in Franček, od koder ima uporabnik možnost dostopati do pdf-ov kart, komentarjev in indeksov, na katerih je zabeležen posamezni leksem, in hkrati primerjati pomene in rabo izbranih besed v normativnih priročnikih sodobnega slovenskega knjižnega jezika ter njegove pojavitve v izbranih zgodovinskih, narečnih in etimoloških slovarjih.

Z novimi programskimi orodji in podatkovno zbirko DIAtlas, ki jih razvijamo v okviru projekta i-SLA, se uresničuje tudi možnost za pripravo rastočega vseslovenskega narečnega slovarja na osnovi podatkov iz gradiva, zbranega za SLA. V njem bodo gesla leksikografsko urejena, opremljena z morfološkimi analizami in preko njih besednodružinsko povezana, s povezanimi spletno dostopnimi jezikovnimi kartami pa bo iz slovarja mogoč vpogled v geografsko razporejenost narečne leksike.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 18. marca 2024, ob 16. uri v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Jožica Škofic je raziskovalka v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z dialektologijo slovenskega jezika in geolingvistiko, narečnim imenoslovjem, narečnim slovaropisjem in zgodovino slovenskega jezika. Je vodja projekta Slovenski lingvistični atlas. Na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru predava jezikoslovne predmete.

 

Vabljeni!


Vir fotografije.