Mateja Jemec Tomazin | O frazeoloških elementih v terminologiji in njihovi nezaznamovanosti

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela doc. dr. Mateja Jemec Tomazin:

 

O frazeoloških elementih v terminologiji in njihovi nezaznamovanosti.

 

Terminologija, ki jo uporabljajo področni strokovnjaki, naj bi bila jasna in natančna. V veliki večini primerov to drži, pri poimenovanju pojmov pa se na vseh strokovnih področjih pojavijo potrebe po poimenovanju pojmov, za katere se v rabi ustalijo termini, ki so metaforični in vsebujejo frazeološke prvine. Za razliko od frazemov takšna poimenovanja navadno niso konotirana v strokovnem sporazumevanju, lahko pa ohranjajo konotacijo v splošnem jeziku, npr. babje pšeno. Zaradi nezaznamovanosti v stroki je tako jezikoslovno zanimiv vidik nastanka poimenovanja, torej konceptualna metafora, ki je v ozadju določenega termina. Predvidljivost takšnih frazeoloških terminov na posameznem področju ni napovedljiva, ampak je odraz poimenovalnih potreb in razvoja vsakega strokovnega področja. Predstavljeni bodo primeri s področja prava, gasilstva in meteorologije.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 6. maja 2024, ob 16. uri v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Mateja Jemec Tomazin vodi Jezikovnotehnološki raziskovalni center na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in je raziskovalka v Oddelku za terminologijo. Raziskovalno se posveča terminologiji v slovenščini, razvoju terminologije v slovenskem jeziku in terminološkim zbirkam ter frazeološkim elementom v terminologiji. Ukvarja se z vprašanji odprte znanosti in avtorskih pravic ter zagotavljanja trajnega dostopa do raziskovalnih podatkov. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je soizvajalka predmeta Terminologija in terminografija.

 


Photo by Bernd Klutsch on Unsplash