Mojca Žagar Karer | Terminološka načela in izbira prednostnega termina

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru predmeta Terminologija in terminografija imela doc. dr. Mojca Žagar Karer:

 

Terminološka načela in izbira prednostnega termina.

 

Namen vsakega terminološkega dela je omogočiti uspešno strokovno sporazumevanje. To velja za obstoječo terminologijo in tudi za tisto, ki šele nastaja. Urejena in usklajena terminologija ima pozitivne učinke tudi izven matične stroke, saj so uporabniki terminologije poleg področnih strokovnjakov pogosto tudi strokovnjaki sorodnih strok, prevajalci, lektorji in ostali. V predavanju bo predstavljen normativni vidik terminologije in mehanizem odločanja o prednostnih terminih, ki temelji na terminoloških načelih. Terminološka načela niso obvezujoča, so pa koristna pri odločanju o najustreznejšem terminu, saj se je z njihovim upoštevanjem mogoče izogniti arbitrarnim in nepremišljenim rešitvam. Na podlagi aktualnih primerov iz terminološke prakse bodo predstavljena štiri najpomembnejša terminološka načela, in sicer načelo ustaljenosti, načelo gospodarnosti, načelo jezikovnosistemske ustreznosti in jezikovnokulturno načelo.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 11. aprila 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Doc. dr. Mojca Žagar Karer je vodja Terminološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Kot soavtorica ali sourednica je sodelovala pri Gledališkem terminološkem slovarju, Terminološkem slovarju avtomatike, Pravnem terminološkem slovarju in Terminološkem slovarju betonskih konstrukcij. Samostojno ali skupaj s sodelavci vodi delo za Kriminalistični terminološki slovar, Kamnarski terminološki slovar ter za 2. izdajo Gledališkega terminološkega slovarja. Skupaj s sodelavci odgovarja na terminološka vprašanja v Terminološki svetovalnici na spletišču Terminologišče. Je članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU in uredniškega odbora publikacije Historični seminar. Je tudi članica širšega sestava Pravopisne komisije, uredniškega sveta Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in uredniškega odbora portala Fran. Od leta 2013 je članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju, od leta 2018 pa je članica upravnega odbora EAFT (European Association for Terminology).

 

Vabljeni!