Sanja Šubarić | Pomen besede in vloga konteksta v kolektivnih imenih tipa Crnogorac

V torek, 24. maja 2022, vas ob 11. uri vabimo na gostujoče predavanje na modulu Slovenske študije – tradicija in sodobnost, ki ga bo imela dr. Sanja Šubarić:

 

Pomen besede in vloga konteksta v kolektivnih imenih tipa Crnogorac.

 

V predavanju bo naprej predstavljen pojem ‘pomen’, nato sledi razmislek o leksikografskem modelu za opredelitev pomena leksemov, ki označujejo etnične in državljanske identitete. Ob tej priložnosti bo predavateljica na konkretnim primeru opozorila na dejstvo, da pri določenih leksemih ni lahko določiti njihove pomenske vsebine. Tako je z etnonimi in etničnimi skupinami, oziroma pri leksemih, ki predstavljajo imena ljudstev ali imena prebivalcev določenih držav. Nedvomno izraza etnonim in narodnost nimata enotnega statusa v onomastičnih in tvorbnih sistemih, niti v leksikografskih interpretacijah znotraj različnih jezikov. Njihovo neenakomerno obravnavanje so potrdili razpoložljivi slovarji angleškega, ruskega in francoskega jezika, pa tudi slovarji srbohrvaščine, torej srbščine, hrvaščine in bošnjaščine. Ob upoštevanju terminoloških posebnosti internacionalizmov etnik in etnonim, kot sta predstavljena v jezikoslovni literaturi, se bo predavateljica zadržala na pomenski vsebini pojmov narod in prebivalec.

 

Leksikografska preiskava je pokazala, da ni uveljavljenega modela za opredelitev specifičnih imen, ki bi odražal tisto, kar je v sociološki literaturi priznano kot idealni tip. Vsekakor model definiranja specifičnih imen ne more biti naloga le jezikoslovcev – dobra rešitev zahteva interdisciplinarni pristop. V zvezi s tem bo poudarjen sociološki pristop pri konceptu identitete, ta pa mora imeti svojo vlogo v leksikografiji, kar pomeni, da je treba zbirna imena, kot so Črnogorec, Albanec, Hrvat, Slovenec ipd. v leksikografiji obravnavati kot etnonime in etnike, kot kategorije, ki predstavljajo etnično identiteto referenta, pa tudi kot kategorije, ki predstavljajo državljansko, tj. teritorialno identitetno referenco.

 

Predavanje v angleškem in srbohrvaškem jeziku bo v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana.

 

Dr. Sanja Šubarić je jezikoslovka, doktorirala je na Filološki fakulteti v Beogradu z disertacijo »Jezik v dokumentaciji črnogorskega senata«. V svojih delih se osredotoča na sinhrone in diahrone raziskave jezika, v zadnjih letih pa daje glavni poudarek na leksikografsko delo v okviru Akademije znanosti in umetnosti Črne Gore. Dr. Šubarić predava predmeta Sodobni srbski jezik: standardizacija in izgovorjava ter Sodobni srbski jezik: fonetika in fonologija na Filološki fakulteti Univerze v Črni Gori.

 

Vabljeni!