RAZPIS ZA VPIS 2020/2021

Podiplomska šola ZRC SAZU objavlja

 

Razpis za vpis na doktorski študij 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur v študijskem letu 2020/2021

 

(Prenesi besedilo razpisa)

 

 1. Podatki o izvajalcu študija:

 

PODIPLOMSKA ŠOLA ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Tel: 01 470 64 52
E-pošta: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si
Splet

 

2. a. Naziv in stopnja študijskega programa:

 

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR

Doktorski študij 3. stopnje

 

2. b. Moduli študijskega programa:

 

Doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur poteka v okviru naslednjih modulov:

 

3. Kraj izvajanja študijskega programa:

 

Ljubljana

 

4. Trajanje študija:

 

3 leta

 

5. Pogoji za vpis:

 

Na doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki so zaključili enega izmed naslednjih študijskih programov:

  • študijski program 2. stopnje
  • dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
  • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS)
  • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk
  • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom

 

V primeru, da število kandidatk in kandidatov presega število razpoložljivih vpisnih mest, senat razvrsti in izbere kandidatke in kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena vseh opravljenih izpitov).

 

6. število prostih vpisnih mest

(vključno z državljani in državljankami Republike Slovenije, državljani in državljankami drugih EU držav in drugimi tujci in tujkami):

 

30 vpisnih mest.

 

7. Roki in postopki za prijavo za vpis in za izvedbo vpisa v 1. letnik študija:

 

Rok za prijavo za vpis je od 6. aprila do 11. septembra 2020 za prvi vpis v prvi letnik doktorskega študija 3. stopnje.

 

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest je od 14. do 23. septembra 2020.

 

Vsak kandidat oz. kandidatka lahko odda samo eno prijavo.

 

Ob prijavi izbere študijski program in študijski modul (navedeni v točki 3. pričujočega razpisa).

 

Kandidati in kandidatke oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Če boste k prijavi nadaljevali z eno od elektronskih identitet (kvalificirano potrdilo izdano v Sloveniji, AAI račun ali enkratno geslo smsPASS), vam natisnjenega obrazca prijave ni potrebno pošiljati še po pošti, saj zadostuje elektronska oddaja na portalu eVŠ (po pošti morate v tem primeru poslati le priloge k prijavi, če razpis to od vas zahteva).

 

Če boste prijavo oddali z uporabniškim imenom in geslom, boste obrazec prijave za vpis, kot ste ga elektronsko poslali v eVŠ, morali nato še natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati na naslov:

 

PODIPLOMSKA ŠOLA ZRC SAZU
Novi trg 2
10000 Ljubljana

Pripis: »PRIJAVA ZA VPIS«

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v sistemu eVŠ do roka, določenega z razpisom.

 

Ne glede na način prijave kandidat oz. kandidatka pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali dostavi osebno, v skladu z razpisom, na zgoraj navedeni naslov. Obvezne priloge:

  • potrdilo o zaključku predhodnega študija (overjeno kopijo diplomske listine)
  • potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno študija in brez ocene diplome (lahko originalno potrdilo o vseh opravljenih izpitih ali kopijo priloge k diplomski listini)
  • potrdilo o oceni diplomskega dela
  • življenjepis in
  • utemeljitev vpisa.

 

Prijaviteljice in prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis sprožijo tudi postopek tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji s procesogramom je objavljen na spletni strani ministrstva. Več informacij o postopku priznavanja izobraževanja in oddajo vloge lahko dobite tudi na e-naslovu: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si.

 

Kandidati in kandidatke, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo študirati na Podiplomski šoli ZRC SAZU, morajo v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011 s sprem. in dopol. do 109/2012) pridobiti Odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM. Postopek priznavanja tujega izobraževanja lahko sprožijo zgolj skupaj z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca za prijavo na študij, izpolnjeno v eVŠ, na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

 

Izpolnjen in oddan elektronski obrazec za prijavo na študij šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Tisti, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo k morebitnim dopolnitvam individualno pozvani po navadni oz. elektronski pošti.

 

Dodatne informacije o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja lahko dobite v tajništvu Podiplomske šole ZRC SAZU: Podiplomska.sola@zrc-sazu.si.

 

Več informacij o vrednotenju in priznavanju izobraževanja v Republiki Sloveniji je dostopnih na ENIC-NARIC centru.

 

8. Pogoji za vpis v višji letnik (prej: po merilih za prehod):

 

Študentkam in študentom je omogočen vpis v višji letnik s prehodom iz drugih doktorskih študijskih programov.

 

Študentom in študentkam ter diplomantom in diplomantkam katerih koli doktorskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove, lahko nosilci in nosilke predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Podiplomske šole ZRC SAZU in se po vsebini vsaj v 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

 

Za neposredni prehod v drugi letnik mora kandidat oz. kandidatka zbrati enako število točk, kot določa študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, torej vsaj 48 KT, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik.

 

Za neposredni prehod v tretji letnik mora kandidatka ali kandidat zbrati enako število točk, kot določa študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, torej 120 KT, drugače se lahko vpiše le v drugi letnik.

 

Diplomantom in diplomantkam podiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem dodiplomskem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT.

 

9. Postopki in roki za vpis v višji letnik (prej: po merilih za prehod):

 

Rok za prijavo za vpis v višji letnik (prej: po merilih za prehod) je od 6. aprila do 11. septembra 2020.

 

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest je od 14. do 23. septembra 2020.

 

Kandidati in kandidatke oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ po navodilih, navedenih v točki 7. pričujočega razpisa.

 

10. Število prostih vpisnih mest za vpis v višji letnik (prej: po merilih za prehod)

(vključno z državljani in državljankami Republike Slovenije, državljani in državljankami drugih EU držav in drugimi tujci in tujkami):

 

2. letnik: 30 vpisnih mest

3. letnik: 30 vpisnih mest.

 

11. Šolnina:

 

Šolnina za posamezen letnik študija znaša 2.800,00 EUR.

 

12. Druga podrobnejša navodila in informacije pomembne za izbiro študija:

 

Prvi informativni dan bo v četrtek, 2. julija 2020 ob 17. uri preko ZOOM konference (več o dogodku).

 

Drugi informativni dan: torek, 25. avgust 2020 ob 17. uri na sedežu šole.

 

Intervju s kandidati in kandidatkami za vpis: po predhodnem obvestilu med 15. in 17. septembrom 2020 s pričetkom ob 16. uri. Pogovor s kandidati in kandidatkami v drugem razpisnem roku je med 24. in 25. septembrom 2020, s pričetkom ob 16. uri.

 

Dodatne informacije na e-naslovu: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si in po telefonu 01 470 64 52 (vsak delavnik med 12. in 16. uro).

 

13. Kontakt za podporo prijaviteljem in prijaviteljicam pri izpolnjevanju prijave za vpis:

 

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

e-naslov: ekc@gov.si

tel: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

 

EKC nudi prijaviteljem in prijaviteljicam podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis. Vprašanja, na katera ne bo znal odgovoriti, bo EKC posredoval naprej na podporo prijaviteljem in prijaviteljicam, ki jo nudi ministrstvo.

 

Ministrstvo bo odgovarjalo prijaviteljem in prijaviteljicam o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis. Vprašanja glede pogojev in meril za vpis, priznavanje izobraževanja, študijskih programov ipd. se preusmerjajo na kontaktne e-naslove visokošolskega zavoda.

 

V Ljubljani, 26. marca 2020

 

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha

v. d. dekanje