OPIS PREDMETA

Alternativni pristopi za zeleni prehod


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Interdisciplinarni študij institucij in družbe 21. stoletja – politike, ekonomije, tehnologije, epistemologije

Koda predmeta: 105

Letnik: Brez letnika


Nosilka in izvajalka:
Doc. dr. Kaja Primc
Dr. Lidija Živčič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošni izbirni

Jezik: slovenščina, angleščina

Metode poučevanje: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v doktorski študij

 

Vsebina:

Rast:

 • Klasični pogledi ekonomike rasti
 • Kapitalizem in ideologija rasti
 • Končni naravni viri in entropija

 

Odrast:

 • Trajnostna in netrajnostna odrast
 • Protislovja koncepta »trajnostnega razvoja«
 • Možnost odrasti v kapitalizmu
 • Odrast, krožna ekonomija in zelena rast

 

Alternativni pristopi in nove metodologije:

 • Drugačna organizacija družbe (soodločanje, neposredna demokracija, redistribucija dela, univerzalni temeljni dohodek, skrb, solidarnost…)
 • Alternativni pristopi v gospodarstvu (alternativni kazalci, solastništvo, kooperative, izmenjava, etično bančništvo, davčne reforme, participativni proračuni, proizvodnja uporabne vrednosti, commoning…)
 • Skrb za okolje (raba virov, odpadki, obnovljivi viri energije, varčna in učinkovita raba energije, demokracija v energetiki, eko / skupnostno kmetovanje, trajnostna mobilnost…)
 • Aktivno državljanstvo – od osebnih sprememb do spreminjanja globalnih trendov, sodobni pristopi participacije
 • Upravljanje z naravnimi viri, okoljsko upravljanje
 • Socialna in okoljska pravičnost in enakost
 • Trajnostno izobraževanje
 • Eko sistemi in nove eko tehnologije

 

Temeljni literatura in viri:

 • Abraham, Martin. 2017. Encyclopedia of Sustainable Technologies. London: Elsevier.
 • Burkett, Paul. 2006. Marxism and Ecological Economics. Towards a Red and Green Political Economy. Leiden: Brill.
 • Castoriadis, Cornelius. 1975. L’institution imaginaire de la société. Paris: Éditions du Seuil.
 • D’Alisa, Giacomo, Federico Demaria, and Giorgos Kallis (eds.). 2015. Degrowth – a new vocabulary for a new era. London/New York: Routledge.
 • Daly, Herman E. 1996. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston: Beacon Press.
 • De Lucia, Vito. 2019. The ecosystem approach in international environmental law – Genealogy and biopolitics. New York: Routledge.
 • Foster, John Bellamy. 2000. Marx’s Ecology. Materialism and Nature. New York: Monthly Review Press.
 • Harvey David. 1996. Justice Nature and the Geography of Difference. Cambridge, MA: Blackwell.
 • Heikkurinen, Pasi, and Toni Ruuska (eds.). 2021. Sustainability beyond Technology: Philosophy, Critique, and Implications for Human Organization. New York: Oxford University Press.
 • Heikkurinen, Pasi. 2019. “Degrowth: A metamorphosis in being”, Environment and Planning E: Nature and Space. Vol. 2, issue 3: 528-547.
 • Heikkurinen, Pasi. 2018. “Degrowth by means of technology? A treatise for an ethos of releasement”, Journal of Cleaner Production. Vol. 197, Part 2, 1: 1654-1665.
 • Kallis, Giorgos, Susan Paulson, Giacomo D’Alisa, and Federico Demaria. 2020. The case for degrowth. Medford, MA: Polity Press.
 • Latouche, Serge. 2020. “Degrowth and the Paradoxes of Happiness”, Annals of the Fondazione Luigi Einaudi. An Interdisciplinary Journal of Economics, History and Political Science, Torino (Italy): Fondazione Luigi Einaudi, Vol. 54(1), pp. 133-152.
 • Latouche, Serge. 2022. La Décroissance. Deuxième édition. Paris: Humensis.
 • Latouche, Serge. 2009. Preživeti razvoj. Od dekolonizacije ekonomskega imaginarija do oblikovanja alternativne družbe, Transl. Katarina Rotar and Bojan Radej. Ljubljana: Založba /*cf.
 • Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William W. Behrens. 1972. The limits to growth. New York: Universe Books.
 • Miller, Thaddeus R. 2015. Reconstructing Sustainability Science: Knowledge and Action for a Sustainable Future. London/New York: Routledge.

 

Cilji in kompetence:

 • Seznaniti in razlikovati med ključnimi perspektivami sodobnih in aktualnih smernic ekološke problematike: politična ekologija, ekološka in krožna ekonomija, eko-psihologija, odrast, okoljski marksizem, eko-feminizem, ekokriticizem, eko urbanizem, upravljanje z naravnimi viri, okoljsko upravljanje, sodobni pristopi participacije, socialna in okoljska pravičnost in enakost;
 • Razumevanje temeljnih eko-konceptov odrasti, trajnosti, alternativnih naravnih virov, eko-sistemov, entropije, skrbi;
 • Razviti sposobnost kritičnega premišljevanja logike rasti in raziskovanja alternativnih pristopov logike odrasti.

 

Predvideni študijski rezultati:

Preko predstavitev ključnih teorij in alternativnih pristopov bodo slušateljice in slušatelji spoznali najsodbnejše analize izzivov razvoja ob pogojih naravne zamejenosti.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera
 • Vključevanje gostov iz prakse

 

Načini ocenjevanja:

 • Krajši pisni izdelki 20 %
 • Daljši pisni izdelki 80 %

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Dr. Lidija Živčič
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI