OPIS PREDMETA

Biologija podzemeljskih habitatov


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIB02
Letnik: Brez letnika


Nosilka
Red. prof. dr. Tanja Pipan

ECTS: 9

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, seminarske vaje 15 ur, terensko delo 15 ur, samostojno delo 135 ur.
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, terenska predavanja in terenske vaje, individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Predstavitev zgodovine speleobiologije in modernih trendov v njej
 • Osnovne ekološke razmere v posameznih podzemeljskih tipih habitatov
 • Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija, varovanje
 • Adaptacije organizmov na podzemeljsko življenje
 • Viri energije v podzemeljskih okoljih
 • Ekološki in evolucijski pregled organizmov
 • Biotske interakcije in struktura združb
 • Kolonizacija in speciacija v podzemeljskih okoljih: alopatrična in parapatrična speciacija, vikarianca in disperzija
 • Biogeografija
 • Predstavitev izbranih metod za ekološke raziskave in ekološko vzorčenje podzemeljskih habitatov

 

Temeljni literatura in viri:

 • Culver, D. C., & Pipan, T. (2014). Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford, p. 229.
 • Culver, D. C., & Pipan, T. (2019). The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford, p. 246.
 • Wilkens, H., Culver, D. C., & Humphreys, W. F. (Eds.). (2000). Subterranean ecosystems. Amsterdam: Elsevier, chapters 2, 3, 8, 10, 13, 14, 16.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

 

Cilji in kompetence:

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju biologije in ekologije podzemeljskih habitatov, s pomočjo predstavitve izbranih primerov organizmov in združb ter habitatov od koder izvirajo združbe organizmov, ter biotskih procesov, ki vladajo v tem edinstvenem ekosistemu. Poudarek je tudi na varovanju in upravljanju s kraškimi ekosistemi.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študenti bodo pridobili znanje o ekoloških značilnostih podzemeljskih habitatov, biotskih značilnostih podzemeljskih organizmov, zgodovini speleobiologije in trendih v sodobnih znanstvenih raziskavah. Spoznali se bodo z  osnovnimi vzorčevalnimi metodami v podzemeljskih habitatih, prepoznavali troglomorfoze ter se usposobili za ekološko raziskovalno delo v podzemeljskih habitatih. Študentje bodo spoznali raziskovalnih trendov v biologiji podzemlja.

 

Načini ocenjevanja:

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev (50 %), izpit (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9