OPIS PREDMETA

Mikrobiologija okolja


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIB03
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Izr. prof. dr. Janez Mulec

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, seminarske vaje 10 ur, terenske vaje 10 ur, samostojno delo 70 ur.
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, laboratorijsko delo, terenske vaje, samostojna obdelava izbranega raziskovalnega vprašanja in predstavitev v obliki seminarja

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Metodologija
 • Biogeokemijsko kroženje
 • Hidroekosfera (mikrobiologija voda in javno zdravje)
 • Litoekosfera (tla, podzemlje, odlagališča)
 • Atmoekosfera in aerobiologija
 • Biotransformacija in biodegradacija

 

Temeljni literatura in viri:

 • Madigan, M., Bender, K.S., Buckley, D.H., Sattley, W.M., Stahl, D. (2019). Brock Biology of Microorganisms. (15th Edition) Pearson, New York, USA, Unit I: 1. The Microbial World, 2. Microbial Cell Structure and Function, 3. Microbial Metabolism, Unit III: Biotechnolgy and Synthetic Biology, Unit V: 19. Taking the Measure of Microbial Systems, 20. Microbial Ecosystems, 21. Nutrient Cycles in Nature, 22. Microbiology of the Build Environment.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

 

Cilji in kompetence:

Okoljska mikrobiologija obravnava vlogo, ki jo imajo mikroorganizmi pri biogeokemičnih kroženjih v vseh planetarnih okoljih. Mikroorganizmi v zraku, vodi in tleh vstopajo v številne interakcije v okolju in imajo velik vpliv na zdravje in dobro počutje ljudi.

 

Študenti se bodo seznanili z osnovnimi načeli okoljske mikrobiologije, z biogeokemičnim kroženjem snovi, s splošnimi analitičnimi metodami, vključno z detekcijo mikrobne aktivnosti in kontrolo patogenov v okolju.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje metod in konceptov v okoljski mikrobiologiji.
 • Sposobnost postavitve poskusov in interpretacije mikrobioloških rezultatov.
 • Poznavanje izbranih programskih orodij in aplikacij za analizo rezultatov ter raziskovalnih trendov v okoljski mikrobiologiji.

 

Načini ocenjevanja:

Seminarska naloga (50 %), pisni izpit, ustno izpraševanje (50 %).

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9