OPIS PREDMETA

Naravna in antropogena degradacija pokrajine


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI010
Letnik: Brez letnika


Nosilca:
Doc. dr. Mateja Breg Valjavec
Doc. dr. Rok Ciglič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, terenske vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja,  seminarji,  e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • opredelitev pojmov degradacija pokrajine in degradirano območje(DO),
 • naravna degradacija pokrajine in njen družbenoekonomski vidik (erozija-kmetijstvo, žled-gozdarstvo, poplave-poselitev-gospodarstvo, potres-infrastruktura; graviklastični procesi-turizem itd.),
 • antropogena degradacija pokrajine (pridobivanje mineralnih surovin, industrijska proizvodnja, odlaganje odpadkov, emisije plinov in odpadnih vod, itd.) in njen družbenoekonomski vidik,
 • pokrajinsko pogojene stopnje ranljivosti okolja (vodovarstvena območja, gosto poseljena območja, specifične značilnosti kraških pokrajin),
 • učinki naravne in antropogene degradacije na osnovne pokrajinske prvine (relief, prst, vegetacija, površinske in podzemne vode, zrak,…),
 • metode daljinskega zaznavanja in ostale najsodobnejše GIS metode za določanje DO ter sodobne terenske metode določanja in merjenja stopnje degradacije,
 • pregled primerov DO v Sloveniji in po svetu (degradirana urbana območja/DUO, degradirana antropogena območja zunaj mestnih območij, naravno degradirana območja itd.),
 • paradigme, metode in postopki za oživljanje degradiranih območij glede na tip DO (fitoremediacija, sanacija odlagališča, vzpostavitev prvotne rabe, gradbeni posegi pri eroziji, kulturna industrija, itd),
 • primeri dobrih in slabih praks oživljanja (reaktivacije) DO v Sloveniji in tujini.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Breg Valjavec, M., ZORN, M. 2015: Degraded karst relief : waste-filled dolines. V: DANIELS, Justin A. (ur.). Advances in environmental research. Vol. 40.
 • Breg Valjavec, M. 2013: Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah. Geografija Slovenije 26.
 • Chrysochoou, M., Brown, K., Dahal, G. et al. (2012). A GIS and indexing scheme to screen brownfields for areawide redevelopment planning. Landscape and Urban Planning 105:187198.
 • Gibbs H.K., Salmon J.M., 2015. Mapping the world’s degraded lands. Applied Geography 57.
 • Koželj, J. 1998. Degradirana urbana območja. Ljubljana.
 • Smrekar, A., Breg Valjavec, M. 2014: Vrednotenje nekdanje in sedanje proizvodnje nevarnih odpadkov v Ljubljani z vidika obremenjevanja podtalnice. Geografski vestnik 86-2.
 • Zorn, M., Komac, B. Land degradation. V: Bobrowsky, P. T. (ur.). Encyclopedia of natural hazards, (Encyclopedia of earth sciences series, ISSN 13884360), (Springer reference).Dordrecht etc.: Springer, cop. 2013, str. 580583,ilustr. http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/347905.html

 

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj predmeta je študenta seznaniti z najpogostejšimi oblikami degradacije v pokrajini ter ga usposobiti za strokovno in samostojno delo na različnih področjih, kjer je potrebno izvajati odločitve in ukrepe v zvezi z upravljanjem, razvojem in ponovnim oživljanjem različnih tipov degradiranih območij.

 

Študent pridobi s predmetom naslednje kompetence:

 • je sposoben prepoznati in razločevati območja naravne in antropogene degradacije v pokrajini
 • zna določiti naravne ali družbene procese, ki so povzročili degradacijo pokrajine
 • zna kritično prepoznati vpliv degradacije na posamezne pokrajinske prvine
 • pozna obstoječe načine prenove degradiranih območij in lahko kritično sodeluje pri odločanju o razvoju degradiranih območij
 • pozna različne terenske metode za določanje stopnje degradacije (npr. vzorčenje prsti, merjenje električne upornosti tal, fitopopis itd.)

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poznavanje najsodobnejših pristopov in metod pri preučevanju degradacije pokrajine,
 • poznavanje stanja okolja in posledic človekovega delovanja v pokrajini,
 • razumevanje prostora kot neobnovljivega naravnega vira,
 • sposobnost uporabe najprimernejših metodoloških pristopov pri odločanju o ponovnem razvoju posameznega degradiranega območja,
 • celostno in interdisciplinarno vrednotenje degradacije pokrajine in njenih učinkov na okolje, družbo in gospodarstvo,
 • praktična znanja in izkušnje o kritičnem prepoznavanju, vrednotenju in načrtovanju trajnostnih posegov v degradirano pokrajino.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (70 %), seminarska naloga (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI