OPIS PREDMETA

Osnove bioloških procesov


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIB01
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Doc. dr. Matjaž Gregorič

ECTS: 3

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, samostojno delo 35 ur
Vrsta predmeta: splošni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Kemijski gradniki življenja in biomolekule
 • Zgradba in delovanje celic
 • Celično dihanje in metabolizem
 • Fotosinteza
 • Zgradba in podvojevanje DNA
 • Sinteza proteinov
 • Ekspresija genov
 • Obtočila in prebava
 • Izločala
 • Hormoni
 • Izmenjava plinov
 • Razmnoževanje
 • Delovanje živčnih celic
 • Delovanje mišičnih celic

 

Temeljni literatura in viri:

 • Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Jackson, R. B. (2013). Campbell biology. Pearson Higher Education AU. Izbrana poglavja.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente z osnovami bioloških procesov. Skozi predavanja bodo študenti spoznali procese od osnovne ravni, kot je organizacija žive snovi, pa do kompleksnih procesov, kot so prebava in presnova, razmnoževanje, lokomocija in delovanje živčevja. Študenti bodo med spoznavanjem posameznih bioloških procesov izvedeli kako se ti procesi razlikujejo med osnovnimi skupinami organizmov in kako to odraža njihovo biologijo. S kratko seminarsko nalogi bodo pridobili izkušnje samostojnega zbiranja izbranih vsebin in njihove smiselne umestitve v tematiko bioloških procesov v biologiji.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje osnov poglavitnih bioloških procesov.
 • Poznavanje kako se biološki procesi razlikujejo med osnovnimi skupinami organizmov.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (50 %), kratka seminarska naloga, predstavitev (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9