OPIS PREDMETA

Potenciali naravne in kulturne dediščine


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI008
Letnik: Brez letnika


Nosilca:
Doc. dr. Mateja Ferk
Doc. dr. Aleš Smrekar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, terenske vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: kabinetna predavanja, terenska predavanja, seminarsko delo, individualno delo v okviru lastne raziskave, e-izobraževanje.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • zgodovina razvoja varstva naravne in kulturne dediščine,
 • zvrsti in register naravnih vrednot in kulturne dediščine,
 • nacionalni in mednarodni vidiki zavarovanih in varovanih območij, pravno varstvo (nacionalno, EU, globalno),
 • simbolna vloga naravne in kulturne dediščine,
 • upravljanje zavarovanih območij,
 • konfliktnost interesov v zavarovanih območjih,
 • izzivi vzpostavitve ravnovesja med izrabo (več stopenj degradacije) in rabo (več stopenj ohranjanja) naravne in kulturne dediščine,
 • prepoznavanje, vrednotenje in interpretiranje naravne in kulturne dediščine,
 • dinamično stanje geodiverzitete – sočasnost razdiralnih in oblikotvornih geomorfnih procesov,
 • metodološke prakse.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Advancing the National Park Idea. National Parks Second Century. National Parks Conservation Association. 2009. Washington DC.
 • Berginc, M., Kremesec Jevšenak, J., Vidic., J. 2007. Sistem varstva narave v Sloveniji. Ljubljana.
 • Gray, M. 2004. Geodiversity, valuing and conserving abiotic nature. London.
 • Komac, B., Zorn, M., Erhartič, B. 2011. Loss of natural heritage from the geomorphological perspective – do geomorphic processes shape or destroy the natural heritage? Acta geographica Slovenica 51, 2. Ljubljana.
 • Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2014. Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja, Georitem 24. Ljubljana.
 • Veverka, J. 2011: Interpretive master planning. Edinburgh.
 • Stepišnik, U., Trenchovska, A. 2018. A new quantitative model for comprehensive geodiversity evaluation : the Škocjan Caves regional park, Slovenia. Geoheritage 10, 1.
 • Veljavni zakoni in drugi predpisi s področja varstva okolja in urejanja pokrajine
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij

 

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj predmeta je seznaniti študenta z izzivi obravnavanja naravne in kulturne dediščine. Ta je povezana v spremenljiv sistem naravnih danosti in človekove aktivnosti v pokrajini ter izpostavljena nestalnemu odnosu družbe do naravne in kulturne dediščine. Študent se s poglobljenim spoznavanjem okoliščin usposobi za upravljanja z dediščino.

 

Seznani se tudi z navzkrižji interesov v obstoječih ali potencialnih zavarovanih območjih ter prepozna potenciale za nadaljni (ne)razvoj.

 

Študent pridobi s predmetom naslednje kompetence:

 • poznavanje razvoja miselnosti vrednotenja in varovanja naravne in kulturne dediščine;
 • sposobnost prepoznavanja strateških prednosti posameznih načinov varovanja naravne in kulturne dediščine,
 • poznavanje motivov interesnih skupin,
 • sposobnost samostojnega vrednotenja naravne in kulturne dediščine,
 • sposobnost izbire najustreznejših metodoloških pristopov za časovno-finančno učinkovito raziskovanje.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poglobitev znanja o teoretičnih izhodiščih naravne in kulturne dediščine,
 • informiranost o stanju naravne in kulturne dediščine,
 • razumevanje zakonodajnega okvira evropskih in slovenskih predpisov ter procesov, s katerimi se oblikujejo politike,
 • pridobitev izkušenj s teoretičnimi in praktičnimi pristopi varovanja naravne in kulturne dediščine,
 • pridobitev izkušenj s teoretičnimi in praktičnimi pristopi upravljanja z naravno in kulturno dediščino,
 • celostno vrednotenje dediščine v pokrajini,
 • izdelava individualnega načrta raziskave s področja vsebine predmeta,
 • izvedba raziskave s področja vsebine predmeta.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (75 %), individualno delo v okviru lastne raziskave (25 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI