OPIS PREDMETA

Študije družbenih učinkov posegov v prostor


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR10
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Pavel Gantar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminarske vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenki, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, vaje, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje

 

Vsebina:

 • Teoretske osnove proučevanja družbenih učinkov;
 • Kaj so družbeni učinki na individualni in kolektivnih ravneh (sosedstvo, lokalna skupnost, regija)
 • Metodologije in tehnike presoje in vrednotenja družbenih učinkov posegov v prostor;
 • Ex ante in ex post presoje družbenih učinkov :
 • Vrednote in interesi v presoji družbenih učinkov posegov v prostor.
 • Vloga (prizadetih) prebivalcev pri presoji družbenih učinkov;
 • Študije konkretnih primerov na lokalni in regionalni ravni.
 • Megaprojekti in njihovi družbeni učinki na lokalnih in regionalnih ravneh

 

Temeljni literatura in viri:

 • Social impact assessment guideline. State of Queensland, Department of State Development, Tourism and Innovation, September 2020.
 • Becker, (1997): Social Impact Assessment. UCL Press: London.
 • Barrow, C. J. (2000). Social Impact Assessment. An Introduction. London: Arnold.
 • Vanclay, F. (2002): Conceptualising Social Impacts. Environmental Impact Assessment Review, 22 (2002) 183-211, Elsvier.
 • Gantar, P. (1991): Družbene posledice urejanja prostora. V: KRANJC (Ur.): Prihodnost
 • slovenskega podeželja. Novo mesto: Dolenjska založba
 • Flyvbjerg, B. (2003): Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Cilji in kompetence:

Študentje se bodo seznanili z možnimi družbenimi učinki, ki jih prinašajo posegi v prostor tako na individualni kot kolektivnih ravneh. Zanemarjanje možnih želenih, predvsem pa neželenih družbenih učinkov lahko v veliki meri oteži lokalni in regionalni razvoj. Študentje se bodo seznanili s pristopi, metodologijami in tehnikami ex ante in ex post presoje možnih družbenih učinkov.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Študentje bodo zmožni prepoznati različne možne družbene učinke posegov v lokalno in regionalno okolje;
 • Znali bodo integrirati presoje družbenih učinkov v regionalno in razvojno planiranje;
 • S sodelovanjem pri študiji konkretnega primera presoje družbenih učinkov bodo pridobili osnovne izkušnje za nadaljnje delovanje na področju regionalnega razvoja

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI