Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, izredni profesor za jezikoslovje.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 2006 005
kahacic@zrc-sazu.si
Petek, 8.00 - 10.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine in latinščine (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja literarnih ved (Univerza v Ljubljani, 2007)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
 • Slovenske slovnice in pravopisi od 1584 do danes
 • Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem
 • Digitalizacija besedil 16. stoletja

 

Raziskovalni interesi:

 • zgodovina jezikoslovja
 • slovenski jezik 16., 17., 18. in 19. stoletja
 • zgodovinska sociolingvistika
 • zgodovina prevajanja in retorike
 • kritične izdaje starih slovenskih knjig
 • umetni jeziki


 • dodiplomski in podiplomski študent, raziskovalec, Inštitut Puškin, Moskva, Rusija (2001, 2003)
 • podiplomski študent, raziskovalec, Bayerische StaatsBibliothek, München, Nemčija (2004)
 • gostujoči profesor, Alpen-Adria Universität, Celovec, Avstrija (2011)
 • gostujoči raziskovalec, Laboratoire d’histoire des théories linguistiques, Université Paris Diderot, Pariz, Francija (2012)

 • predavatelj, Univerza v Novi Gorici (od 2008)
 • predavatelj, Univerza v Ljubljani (2008–2013)
 • urednik, spletni portal Fran: Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU (www.fran.si)
 • urednik, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies, mednarodna znanstvena revija
 • član uredniškega odbora, Jezikoslovni zapiski, znanstvena revija
 • polnopravni član, Institut d’études slaves, Paris-Sorbonne
 • namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • predsednik Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo (2012–2013)
 • Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, ki ga podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2014);
 • Velika nagrada Slovenskega knjižnega sejma: Posebno priznanje SKS za elektronsko knjigo leta 2014: fran.si.

 • Ahačič, K. (avtor in ur.) 2015. Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0 (elektronska knjiga). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
 • Ahačič, K. 2014. The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia. Frankfurt am Main: P. Lang
 • Ahačič, K. 2014. The main characteristics of grammar-writing in Slovenia between 1584 and 1758. History of Linguistics 2011: selected papers from the 12th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS XII), Saint-Petersburg, 28 August-2 September 2011. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company, str. 37–49.
 • Ahačič, K. 2014. Neue Entdeckungen und Erkenntnisse zum slowenischen Protestantismus. Zeitschrift für Slawistik 59(3): 385–398.
 • Ahačič, K. Primož Trubar: Cerkveni red (1564): znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
 • Ahačič, K. 2012. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem : katoliška doba (1600-1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Ahačič, K. 2010. Raba slovenščine v šolstvu, cerkvi in začetkih gledališke dejavnosti v 17. in 1. polovici 18. stoletja. Keria 12(2–3): 219–252.
 • Ahačič, K. 2009. Musculus, Gwalther, Luther, Erasmus. Primus Truber as the first Slovenian translator of scriptural texts. Zwingliana 36: 115–135.
 • Ahačič, K. 2008. The treatment of “nomen” in the first Slovenian grammar (Bohorič 1584). Historiographia linguistica 35: 2–31.
 • Ahačič, K. “Omnis lingua confitebitur Deo”: writing the first Slovenian grammar (1584). Histoire, épistémologie langage 30(2): 93–112.
 • Ahačič, K., Legan Ravnikar A., Merše M., Narat J., Novak F. 2011. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Ahačič, K. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Ahačič, K. 2006. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega : vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Doc. dr. Jerica Snoj,

Doc. dr. Nataša Jakop,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6