Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

Nosilec predmeta Zgodovina, osnove in didaktika leksikologije, leksikografije in slovničarstva na jezikoslovnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni svetnik na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, izredni profesor za jezikoslovje.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 2006 005
kahacic@zrc-sazu.si
Petek, 8.00 - 10.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine in latinščine (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja literarnih ved (Univerza v Ljubljani, 2007)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
 • Slovenske slovnice in pravopisi od 1584 do danes
 • Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem
 • Digitalizacija besedil 16. stoletja

 

Raziskovalni interesi:

 • zgodovina jezikoslovja
 • slovenski jezik 16., 17., 18. in 19. stoletja
 • zgodovinska sociolingvistika
 • zgodovina prevajanja in retorike
 • kritične izdaje starih slovenskih knjig
 • umetni jeziki


 • dodiplomski in podiplomski študent, raziskovalec, Inštitut Puškin, Moskva, Rusija (2001, 2003)
 • podiplomski študent, raziskovalec, Bayerische StaatsBibliothek, München, Nemčija (2004)
 • gostujoči profesor, Alpen-Adria Universität, Celovec, Avstrija (2011)
 • gostujoči raziskovalec, Laboratoire d’histoire des théories linguistiques, Université Paris Diderot, Pariz, Francija (2012)

 • predavatelj, Univerza v Novi Gorici (od 2008)
 • predavatelj, Univerza v Ljubljani (2008–2013)
 • urednik, spletni portal Fran: Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU (www.fran.si)
 • urednik, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies, mednarodna znanstvena revija
 • član uredniškega odbora, Jezikoslovni zapiski, znanstvena revija
 • polnopravni član, Institut d’études slaves, Paris-Sorbonne
 • namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • predsednik Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo (2012–2013)
 • Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, ki ga podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2014);
 • Velika nagrada Slovenskega knjižnega sejma: Posebno priznanje SKS za elektronsko knjigo leta 2014: fran.si.

 • Ahačič, K. (avtor in ur.) 2015. Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0 (elektronska knjiga). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
 • Ahačič, K. 2014. The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia. Frankfurt am Main: P. Lang
 • Ahačič, K. 2014. The main characteristics of grammar-writing in Slovenia between 1584 and 1758. History of Linguistics 2011: selected papers from the 12th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS XII), Saint-Petersburg, 28 August-2 September 2011. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company, str. 37–49.
 • Ahačič, K. 2014. Neue Entdeckungen und Erkenntnisse zum slowenischen Protestantismus. Zeitschrift für Slawistik 59(3): 385–398.
 • Ahačič, K. Primož Trubar: Cerkveni red (1564): znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
 • Ahačič, K. 2012. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem : katoliška doba (1600-1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Ahačič, K. 2010. Raba slovenščine v šolstvu, cerkvi in začetkih gledališke dejavnosti v 17. in 1. polovici 18. stoletja. Keria 12(2–3): 219–252.
 • Ahačič, K. 2009. Musculus, Gwalther, Luther, Erasmus. Primus Truber as the first Slovenian translator of scriptural texts. Zwingliana 36: 115–135.
 • Ahačič, K. 2008. The treatment of “nomen” in the first Slovenian grammar (Bohorič 1584). Historiographia linguistica 35: 2–31.
 • Ahačič, K. “Omnis lingua confitebitur Deo”: writing the first Slovenian grammar (1584). Histoire, épistémologie langage 30(2): 93–112.
 • Ahačič, K., Legan Ravnikar A., Merše M., Narat J., Novak F. 2011. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Ahačič, K. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Ahačič, K. 2006. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega : vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6