Doc. dr. Nataša Gliha Komac

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za slovenski jezik.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 185
ngk@zrc-sazu.si
četrtek, 8.00 - 10.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine in sociologije (Univerza v Ljubljani, 1998)
 • Magisterij s področja slovenskega jezika (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja splošnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2008)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Stilno-zvrstno označevanje v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika
 • Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika
 • Novi razlagalni slovar slovenskega knjižnega jezika
 • Raziskave o znanju in rabah slovenskega jezika v jezikovno mešanih okoljih (Kanalska dolina, Italija 2002, 2004; Winnipeg, Kanada 2008)

 

Raziskovalni interesi:

 • uporabno jezikoslovje in sociolingvistika
 • jezikovno načrtovanje (status, korpus, znanje)
 • položaj slovenskega jezika na jezikovno mešanih območjih
 • zvrstnost slovenskega jezika
 • leksikografija


 • gostujoča profesorica, Università degli studi di Trieste, Trst, Italija (2015)
 • gostujoča raziskovalka, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada (2008)

 • predavateljica, Univerza v Ljubljani (2009–2012; 2014/15)
 • članica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Italiji (2010–)
 • predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina (2011–)
 • nagrada na VII. nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu (2009)

 • Gliha Komac, N., Jakop, N., Ježovnik, J., Klemenčič, S., Krvina, D., Ledinek, N., Michelizza, M., Mirtič, T., Perdih, A., Petric, Š., Snoj, M., Žele, A. 2015. Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2015. Kaj nam slovarsko spletišče Fran lahko pove o državi, narodu in slovenskem jeziku. V: Tivadar, H. (ur.), Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana: ZIFF. 113–121.
 • Gliha Komac, N. 2015. La religiosità popolare in Val Canale. Il teschio lavato e avvolto nel panno. Lubiana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. (ur.), Jakop, N. (ur.), Kern, B. (ur.), Klemenčič, S. (ur.), Krvina, D. (ur.), Ledinek, N. (ur.), Michelizza, M. (ur.), Mirtič, T. (ur.), Perdih, A. (ur.), Petric, Š. (ur.), Snoj, M. (ur.), Žele, A. (ur.). 2014. Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 2. Dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Ferčič, A., Gliha Komac, N., Knez, R., Tratnik, M., Klemenčič, S., Kozina, J., Ledinek, N. 2014. Izbrani vidiki jezikovne situacije v Republiki Sloveniji v vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve. Končno poročilo. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za javno upravo in narodne skupnosti; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2014. Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Bizjak Končar, A. (avtor in ur.), Snoj, M. (avtor in ur.), Gložančev, A., Kern, B., Kostanjevec, P., Krvina, D. Ledinek, N., Michelizza, N., Perdih, A., Petric, Š., Šircelj-Žnidaršič, I., Žele, A., Mirtič, T., Gliha Komac, N., Klemenčič, S. 2013 (2012). Slovar novejšega slovenskega besedja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2011 (2009). Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; Ukve: Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina.
 • Stabej, M., Kalin Golob, M., Stritar Kučuk, M., Gliha Komac, N., Vitez, P. 2010. Predlog metodologije priprave Nacionalnega programa za jezikovno politiko za obdobje 2012–2016. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS.
 • Kalin Golob, M., Gliha Komac, N., Logar Berginc, N., Goršek Mencin, N. 2008 (2007). O slovenskem jeziku / On Slovene. Ljubljana: Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve.
 • Gliha Komac, N. (ur.), Smole, V. (ur.). 2003. Ovčja vas in njena slovenska govorica: Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Valbrunna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003.Ukve: Slovensko kulturno središče Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2002. Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Kanalska dolina: Slovensko kulturno središče Planika, Slovenski raziskovalni inštitut.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6