Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

Docentka za področje jezikoslovja na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo in nemškega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2009)
 • Docentka s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2021)

 

Aktualni projekti

 • Razvojno-raziskovalna naloga Gasilski terminološki slovar
 • Pilotni projekt digitalizacije besedil slovenske pravne tradicije

 

Raziskovalni interesi

 • Terminologija in terminografija
 • Odprta znanost
 • Poučevanje slovenščine kot drugega,/tujega jezikaDrugo

 • članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • članica upravnega odbora raziskovalne infrastrukture Clarin.si
 • članica Legal and Ethical Issues Committee pri raziskovalni strukturi Clarin Eric
 • članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov

Izbrane publikacije

 1. LEDINEK, Nina, JEMEC TOMAZIN, Mateja, TROJAR, Mitja, PERDIH, Andrej, JEŽOVNIK, Janoš, ROMIH, Miro, ERJAVEC, Tomaž. Korpus šolskih besedil slovenskega jezika : zasnova in gradnja. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2022, 28, št. 1, str. 123-137, graf. prikazi, tabele, ilustr. ISSN 0354-0448. DOI: 10.3986/JZ.28.1.07. [COBISS.SI-ID 118201859], [SNIP]
 2. FAJFAR, Tanja, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ŽAGAR KARER, Mojca. Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2019, [letn.] 25, [št.] 1, str. 53-66. ISSN 0354-0448. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7565, DOI: 10.3986/jz.v25i1.7565. [COBISS.SI-ID 45173293], [SNIP, Scopus do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67] financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 3. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Poimenovanja oseb v terminologiji. V: VEROVNIK, Tina (ur.), et al. Pravopis na zrnu graha : razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 151-161, 337, 349-350. ISBN 978-961-05-0621-8. DOI: 10.3986/9789610506201_09. [COBISS.SI-ID 104359427]
 4. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Pravni jezik in pravna terminologija kot del pravne (ne)varnosti. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 139-144. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_JemecTomazin.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.39.139-144. [COBISS.SI-ID 42777091]
 5. JEMEC TOMAZIN, Mateja, DOBROVOLJC, Helena (urednik). Slovenska pravna terminologija : od začetkov v 19. stoletju do danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 258 str., ilustr., preglednice. Zbirka Lingua Slovenica, 5. ISBN 978-961-254-234-4, ISBN 978-961-05-0395-8. DOI: 10.3986/9789610503958. [COBISS.SI-ID 253091584]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6