Doc. dr. Mojca Žagar Karer

Predavateljica na jezikoslovnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur pri predmetu Terminologija in Terminografija. Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 3. nadstr.
01 4706 223
mojca.zagar@zrc-sazu.si
ponedeljek 13.00–15.00

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 2004)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2010)
 • Docentka s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2022)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • terminološko svetovanje na Terminologišču
 • terminološki slovarji različnih strok
 • terminološke raziskave

 

Raziskovalni interesi:

 • terminologija in terminografija
 • leksikologija in leksikografija
 • terminološko svetovanje
 • pravopis


Gostujoča raziskovalka, Terminološki center TERMCAT, Barcelona, Katalonija, Španija (2022).


Drugo:

 • soavtorica in sourednica Terminološkega slovarja betonskih konstrukcij (2021), Pravnega terminološkega slovarja (2018), Terminološkega slovarja avtomatike (2014, 2018), Gledališkega terminološkega slovarja (2007)
 • članica upravnega odbora EAFT (European Association for Terminology)
 • članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • sourednica zbirke Terminologišče in članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice
 • članica uredniškega sveta Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)
 • članica uredniškega odbora portala Fran
 • članica širšega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
 • članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU (mednarodni interdisciplinarni ciklus javnih predavanj) in uredniškega odbora publikacije Historični seminar

Izbrane publikacije:

 • Žagar Karer, M., Ledinek, N. 2021. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 41–60.
 • Žagar Karer, M., Fajfar, T. 2020. Sinonimija v terminologiji: analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 68/4. 491–507.
 • Jemec Tomazin, M., Žagar Karer, M. 2020. Slovenska terminološka spletišča in njihove zasnove. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. 693–716.
 • Fajfar, T., Jemec Tomazin, M., Žagar Karer, M. 2019. Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski 25/1. 53–66.
 • Fajfar, T., Žagar Karer, M. 2019. Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4. 551–567.
 • Michelizza, M., Žagar Karer, M. 2018. Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov. Jezikoslovni zapiski 24/1. 79–92.
 • Žagar Karer, M. 2018. Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 235–249.
 • Fajfar, T., Žagar Karer, M. 2015. Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. Jezikoslovni zapiski 21/1. 7–21.
 • Žagar Karer, M., Fajfar, T. 2015. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1. 23–35.
 • Frangež, D., Klančnik, A. T., Žagar Karer, M. idr. 2015. The importance of terminology related to child sexual exploitation. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66/4. 291–299.
 • Žagar Karer, M. 2011. Terminologija med slovarjem in besedilom: Analiza elektrotehniške terminologije (Zbirka Linguistica et philologica, 26). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Žagar Karer, M. 2005. Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo 50/2. 35–48.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6