Kozma Ahačič | Besedne vrste skozi zgodovino slovenskih slovnic

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru predmeta Zgodovina, osnove in didaktika leksikologije, leksikografije in slovničarstva imel izr. prof. dr. Kozma Ahačič:

 

Besedne vrste skozi zgodovino slovenskih slovnic in aktualnost razlikovanja med skladenjsko in oblikoslovno-pomenoslovno delitvijo.

 

V slovenskem jezikoslovju, pa tudi v šolah, je bila v zadnjih petih desetletjih prisotna predvsem skladenjska delitev besednih vrst. Gre za delitev, ki je dala slovenskemu jezikoslovju teoretično podlago za pomembne raziskave. Zaradi samoumevnosti skladenjske delitve besednih vrst pa smo predvsem v šolstvu delali nekatere poenostavitve v smeri oblikoslovno-pomenoslovne delitve, vendar s premalo zavedanja, da gre za dva le delno prekrivna sistema. S podobnimi težavami smo se srečavali tudi v slovaropisju, saj večina tujih slovarjev dosledno uporablja oblikoslovno-pomenoslovno delitev (tudi SSKJ). Posegi v delitev besednih vrst namreč vplivajo tudi na način opisovanja skladenjskih pojavov. V predavanju bomo najprej na podlagi nekaj primerov preleteli zgodovino razlikovanja besednih vrst, nato pa na primeru razlike med Toporišičevo in novo šolsko slovnico na posameznih primerih predstavili razlike, prednosti in slabosti obeh sistemov.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 16. maja 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Kozma Ahačič (27. 4. 1976) je izredni profesor na Podiplomski šoli ZRC SAZU, kjer predava od leta 2014, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zgodovino jezikoslovja in zgodovino jezikovne rabe. Je urednik portalov Fran in Franček, sodelavec pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, pisec sodobnih šolskih slovnic in urednik revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.

 

Vabljeni!