OPIS PREDMETA

Terminologija in terminografija


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo

Koda predmeta: 66

Letnik: Brez letnika


Nosilki:
Doc. dr. Mojca Žagar Karer
Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošni izbirni

Jezik: slovenščina, angleščina

Metode poučevanje: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Vsebina:

1. Pojem in termin

 • Pojem in pojmovni sistem stroke
 • Termin in poimenovalni sistem stroke
 • Tipologija pojmovnih razmerij
 • Terminološka veda in različni metodološki pristopi

 

2. Normativnost v terminologiji

 • Terminološka sinonimija in variantnost
 • Ožja terminološka norma
 • Terminološka načela
 • Terminološki dogovor

 

3. Uporabniki terminologije in njihove potrebe

 • Področni strokovnjaki
 • Nestrokovnjaki: prevajalci, lektorji, drugi uporabniki
 • Terminološko svetovanje

 

4. Terminografija

 • Pojmovni pristop
 • Korpusni pristop
 • Vloga področnih strokovnjakov
 • Tipologija terminoloških virov: terminološki slovar, terminološka baza
 • Terminološki podatki in njihova organizacija

 

5. Praktična terminografija

 • Faze izdelave terminološkega slovarja
 • Gradivni viri
 • Tipologija besedil pri gradnji specializiranih korpusov
 • Luščenje terminoloških kandidatov in izdelava geslovnika
 • Izdelovanje slovarskih sestavkov z upoštevanjem pojmovnega sistema stroke
 • Priprava slovarja za objavo

 

Seminarji

Seminar je povezan s tematskimi sklopi, ki so obravnavani na predavanjih in predstavlja njihovo poglobitev in priložnost za samostojno obdelavo določenega raziskovalnega vprašanja. Tema seminarja je prilagojena individualnemu študijskemu programu študentke ali študenta, izbrani temi pa je prilagojen tudi ustrezni izbor znanstvene literature.

 

Povezava z drugimi predmeti

Za razumevanje obravnavane tematike je potrebno osnovno poznavanje jezikoslovja in jezikoslovnega raziskovanja, saj se obravnavana tematika neposredno povezuje z ostalimi predmeti v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo.

 

Temeljni literatura in viri:

Navedena literatura je osnovna literatura, ki jo mora študent ali študentka poznati. Na ostalo relevantno literaturo bo opozorjeno sproti pri obravnavanju tematskih sklopov na predavanjih in seminarjih.

 • BRATANIĆ, Maja, BRAČ, Ivana (ur.), 2015: Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje: Pomorski fakultet u Rijeci.
 • CABRE, Maria Teresa, 1999: Terminology: theory, methods and applications. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins.
 • FAJFAR, Tanja, 2017: Terminologija v Evropski uniji (Lingua Slovenica, 9). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • FELBER, Helmut, 1984: Terminology Manual. Paris: Unesco: Infoterm.
 • WRIGHT, Sue Ellen (ur.), BUDIN, Gerhard (ur.), 1997: Handbook of terminology management, Vol. 1, Basic Aspects of Terminology management. Amsterdam: Amsterdam: J. Benjamins.
 • WRIGHT, Sue Ellen (ur.), BUDIN, Gerhard (ur.), Handbook of terminology management, 2001. Vol. 2, Application-oriented terminology management. Amsterdam: J. Benjamins.
 • KOCKAERT, Hendrik (ur.), STEUERS, Frida (ur.), 2015: Handbook of terminology, Vol. 1, Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/hot.1.
 • HUMAR, Marjeta (ur.), 2004: Terminologija v času globalizacije/Terminology at the Time of Globalization. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • HUMAR, Marjeta (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), 2010: Nacionalni jeziki v visokem šolstvu/National Languages in Higher Education. Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • JEMEC TOMAZIN, Mateja (ur.), ŠKRUBEJ, Katja (ur.), STRBAN, Grega (ur.), 2019: Med jasnostjo in nedoločenostjo: pravna terminologija v zgodovini, teoriji in praksi (Zbirka Pravna obzorja, 54). Ljubljana: Lexpera, GV založba: Pravna fakulteta.
 • JEMEC TOMAZIN, Mateja, 2010: Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes (Lingua Slovenica, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.), 2009: Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • LOGAR, Nataša, 2013: Korpusna terminografija: primer odnosov z javnostmi (Zbirka Trojanski konj). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabo slovenistiko, Fakulteta za družbene vede.
 • PIPER, Predrag (ur.), JOVANOVIĆ, Vlada (ur.), 2017: Slovenska terminologija danas: Primljeno na V. skupu Odeljenja jezika i književnosti od 30. maja 2017. godine, na osnovu referata akademika Predraga Pipera i prof. dr. Rajne Dragićević (Naučni skupovi, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 157, knj. 28). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Institut za srpski jezik SANU.
 • SAGER, Juan C., 1996: A Practical Course in Terminology Processing. Manchester: John Benjamins Publishing Company.
 • SAGER, Juan C., 2000: Essays on Definition. Manchester: John Benjamins Publishing Company.
 • VINTAR, Špela. 2008: Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta.
 • WÜSTER, Eugen, 1991: Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Bonn: Romanistischer Verlag.
 • ŽAGAR KARER, Mojca, 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije (Linguistica et philologica, 26). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

 

Cilji in kompetence:

Predmet študentki ali študentu ponudi pregled aktualnih terminoloških teorij, pri čemer se posebej posveti razmerju med terminom in pojmom, pojmovnemu sistemu stroke in različnim sodobnim metodološkim pristopom v terminološki vedi. Predstavi normativnost in pomembnost terminološkega dogovora v terminologiji. Posebna pozornost bo namenjena tudi različnim uporabnikom terminologije in njihovim potrebam. V okviru tem, ki se nanašajo na praktično terminografijo, bo študenta ali študentko opremil z znanji, pomembnimi za izdelavo terminoloških virov.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje osnov terminološke vede
 • Znanje o tem, kako uporabiti pojmovni pristop za predstavitev poimenovalnega sistema stroke
 • Osnovna usposobljenost za praktično terminografsko delo

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja:

 • Daljši pisni izdelki 80 %
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) 20 %.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

Docentka za področje jezikoslovja na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo in nemškega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2009)
 • Docentka s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2021)

 

Aktualni projekti

 • Razvojno-raziskovalna naloga Gasilski terminološki slovar
 • Pilotni projekt digitalizacije besedil slovenske pravne tradicije

 

Raziskovalni interesi

 • Terminologija in terminografija
 • Odprta znanost
 • Poučevanje slovenščine kot drugega,/tujega jezikaDrugo

 • članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • članica upravnega odbora raziskovalne infrastrukture Clarin.si
 • članica Legal and Ethical Issues Committee pri raziskovalni strukturi Clarin Eric
 • članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov

Izbrane publikacije

 1. LEDINEK, Nina, JEMEC TOMAZIN, Mateja, TROJAR, Mitja, PERDIH, Andrej, JEŽOVNIK, Janoš, ROMIH, Miro, ERJAVEC, Tomaž. Korpus šolskih besedil slovenskega jezika : zasnova in gradnja. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2022, 28, št. 1, str. 123-137, graf. prikazi, tabele, ilustr. ISSN 0354-0448. DOI: 10.3986/JZ.28.1.07. [COBISS.SI-ID 118201859], [SNIP]
 2. FAJFAR, Tanja, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ŽAGAR KARER, Mojca. Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2019, [letn.] 25, [št.] 1, str. 53-66. ISSN 0354-0448. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7565, DOI: 10.3986/jz.v25i1.7565. [COBISS.SI-ID 45173293], [SNIP, Scopus do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67] financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 3. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Poimenovanja oseb v terminologiji. V: VEROVNIK, Tina (ur.), et al. Pravopis na zrnu graha : razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 151-161, 337, 349-350. ISBN 978-961-05-0621-8. DOI: 10.3986/9789610506201_09. [COBISS.SI-ID 104359427]
 4. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Pravni jezik in pravna terminologija kot del pravne (ne)varnosti. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 139-144. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_JemecTomazin.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.39.139-144. [COBISS.SI-ID 42777091]
 5. JEMEC TOMAZIN, Mateja, DOBROVOLJC, Helena (urednik). Slovenska pravna terminologija : od začetkov v 19. stoletju do danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 258 str., ilustr., preglednice. Zbirka Lingua Slovenica, 5. ISBN 978-961-254-234-4, ISBN 978-961-05-0395-8. DOI: 10.3986/9789610503958. [COBISS.SI-ID 253091584]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6