Izr. prof. dr. Aleksander Horvat

Znanstveni sodelavec na Paleontološkem inštitutu Ivana ZRC SAZU, izredni profesor za področje geologije na magistrskem in doktorskem študiju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.aleksander.horvat@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1986)
 • Magisterij iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1990)
 • Doktorat iz geologije (Univerza v Ljubljani, 2003)

 

Raziskovalni interesi

 • kredna in terciarna sedimentologija, stratigrafija, paleoekologija in paleogeografija;
 • paleontologija, paleoekologija in biostratigrafija diatomej in silikoflagelatov;
 • kvartarna geologija;
 • geoarheologija.


Gostovanja

 • Gostujoči profesor: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiki fakultet, Geološki odsjek (2008–2010).

Drugo

 • Področni urednik Novi Slovenski biografski leksikon
 • Član Paleontological Society
 • Član International Associaton of Sedimentologists
 • Član European Geological Union

 

Mentorstvo doktorantom:

 • Tomaž Verbič, 2008: Kvartarni sedimenti, stratigrafija in neotektonika vzhodnega dela Krške kotline.
 • Ines Galović, 2009: Sarmatijski apnenčev nanoplankton, silikoflagelati in diatomeje jugozahodnega dela Paratetide.
 • Anja Kocjančič, do 1. 10. 2020, tema doktorata: Sedimentary evolution of Upper Cretaceous basin deposits in the Southern Alps and Dinarides (Sedimentarna evolucija zgornjekrednih bazenskih sedimentov v Južnih Alpah in Dinaridih).

 

 


Izbrane publikacije

 • Tulan, E., Sachsenhofer, R. F., Tari, G. C., Witkowski, J., Tǎmaş, D. M., Horvat, A., Tǎmaş, A. 2020: Hydrocarbon source rock potential and paleoenvironment of lower Miocene diatomites in the Eastern Carpathians Bend Zone (Sibiciu de Sus, Romania). – Geologica Carpathica, 71/5, 424-443.
 • Bohinc, T., Horvat, A., Ocvirk, M., Košir, I. J., Rutnik, K., Trdan, S. 2020: The first evidence of the insecticidal potential of plant powders from invasive alien plants against rice weevil under laboratory conditions. – Applied Sciences, 10/21, art.no. 7828,
 • Bohinc, T., Horvat, A., Andrić, G., Pražić Golić, M., Kljajić, P., Trdan, S. 2020: Natural versus synthetic zeolites for controlling the maize weevil (Sitophilus zeamais) – like Messi versus Ronaldo? – Journal of Stored Products Research, 88, 1-9.
 • Goričan, Š., Žibret, L., Košir, A, Kukoč, D. & Horvat, A. 2018: Stratigraphic correlation and structural position of Lower Cretaceous flysch-type deposits in the eastern Southern Alps (NW Slovenia). – International journal of earth sciences, 107-8, 2933-2953.
 • Horvat, A. 2018: Petrology and provenance of the raw material of stone artefacts from the Most na Soči Iron Age settlement. In: Dular, J. & Tecco Hvala, S. (Eds.): Železnodobno naselje Most na Soči. The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 34, 349-360.
 • Moro, A., Velić, I. Mikuž, V., Horvat, A. 2018: Microfacies characteristics of carbonate cobble from Campanian of Slovenj Gradec (Slovenia) : implications for determining the Fleuryana adriatica De Castro, Drobne and Gušić paleoniche and extending the biostratigraphic range in the Tethyan realm. – Mining-Geological-Petruleum Engineering Bull.,30/42, str. 1-13.
 • Moro, A., Horvat, A., Tomić, V., Sremac, J. & Bermanec, V. 2016: Facies development and paleoecology of rudists and corals: An example of Campanian transgressive sediments from northern Croatia, northeastern Slovenia, and northwestern Bosnia. – Facies,62-19, 18-25.
 • Horvat, A. 2016: Distephanopsis concavusHorvat: a revised silicoflagellate species from the middle miocene of the Central Paratethys. – Geologija, 59/2, 233-241.
 • Moreau, L., Odar, B., Higham, T., Horvat, A., Pirkmajer, D. & Turk P. 2015: Reassessing the Aurignacian of Slovenia. – Journal of Human Evolution, 78, 158-180.
 • Bartol, M., Mikuž, V., Horvat, A. 2014: Palaeontological evidence of communication between the Central Paratethys and the Mediterranean in the late Badenian/early Serravalian. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; 394; 144-157.
 • Pavšič, J., Horvat, A. 2009: Eocene, Oligocene and Miocene in central and eastern Slovenia. – In: Pleničar, M., Ogorelec, B., Novak, M. (eds.): The Geology of Slovenia, 373-426.
 • Turk, J., Horvat, A. 2009: Sedimentological method for determination of palaeoenvironmental conditions at the Ljubljansko barje, case study Stare gmajne. (In: Velušček, A. (Ed.): The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC) – Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16, 35-48.
 • Horvat, A. 2004: Srednjemiocenske alge Slovenije: paleontologija, stratigrafija, paleontologija, paleobiogeografija. – Middle Miocene siliceous algae of Slovenia: Paleontology, Stratigraphy, Paleoecology, Paleobiogeography. − ZRC Publ., 255 pp., Ljubljana.
 • Horvat, A., Mišič, M. 2004: Mineralogy and sedimentology of diatomaceous sediments in Slovenia. – RMZ – Materials and geoenvironment, 51/4, 2145-2161.
 • Horvat, A. 2003: Upper Badenian diatom paleoecology of the western part of Central Paratethys. – Geologija, 46, 251 – 262.
 • Horvat, A. 2003: Middle Miocene silicoflagellates from the western part of Central Paratethys. – Razpr. 4. razr. SAZU 44, 57 79.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Špela Goričan

Znanstvena svetnica na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU, docentka za področje geologije na magistrskem in doktorskem študiju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 371
spela.gorican@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Diploma: 1983, Univerza v Ljubljani, FNT, Montanistika
 • Magisterij: 1988, Univerza v Ljubljani, FNT, Montanistika
 • Doktorat: 1993, Université de Lausanne, Faculté des Sciences

 

Področje raziskovalnega dela:

 • aksonomija in biokronologija radiolarijev;
 • stratigrafija mezozojskih bazenov.

 Vabljena raziskovalka:

 • Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, Pariz, 7 mesecev v letih 2003-2013.
 • Université de Rennes 1, en mesec leta 2008.

Članstvo v strokovnih združenjih:

 • INTERRAD (International Association of Radiolarists),
 • Slovensko geološko društvo,
 • GSA (Geological Society of America),
 • IAS (International Association of Sedimentologists),
 • Société géologique de France.

 

Članstvo v uredniških odborih:

 • National Geographic, slovenska izdaja (od 2006),
 • Bulletin de la Société géologique de France (od 2009),
 • Folia biologica et geologica (od 2010),
 • Revue de Micropaléontologie (od 2018).

 

Članstvo v mednarodnih komisijah in delovnih skupinah:

 • Članica ISJS (International Subcomission on Jurassic Stratigraphy) (od 2013).
 • Vodja delovne skupine za mezozoik pri združenju INTERRAD (od 2015 do 2017).
 • Predsednica INTERRAD (od novembra 2017).

 

Mentorstva doktorantom:

 • Andrej Šmuc, 2004, naslov doktorata: Sedimentološke in stratigrafske raziskave jurskih in krednih plasti Julijskih Alp.
 • Alenka Eva Črne, 2009, naslov doktorata: Depositional model of Lower Jurassic carbonates on the Dinaric Carbonate Platform margin.
 • Duje Kukoč, 2015, naslov doktorata: Jurassic and Cretaceous radiolarian stratigraphy of the Bled Basin (northwestern Slovenia) and stratigraphic correlations across the Internal Dinarides.
 • Tim Cifer, od 1. 10. 2016, tema doktorata: Spodnjejurski radiolariji Rettensteina (Severne Apneniške Alpe).

Izbrane publikacije:

 • Goričan Š., Žibret L., Košir A., Kukoč D., Horvat A. 2018. Stratigraphic correlation and structural position of Lower Cretaceous flysch-type deposits in the eastern Southern Alps (NW Slovenia). International Journal of Earth Sciences 107 (8), 2933–2953, doi: 1007/s0053 1-018-1636-4.
 • Goričan Š., O’Dogherty L., Baumgartner P. O., Carter E. S., Matsuoka A. 2018. Mesozoic radiolarian biochronology: current status and future directions. Revue de micropaléontologie 61 (3/4), 165–189, doi: 1016/j.revmic.2018.08.001.
 • Goričan Š., Carter E.S., Guex J., O’Dogherty L., De Wever P., Dumitrica P., Hori R.S., Matsuoka A., Whalen P. 2013. Evolutionary patterns and paleobiogeography of Pliensbachian and Toarcian (Early Jurassic) Radiolaria. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 386, 620–636.
 • Goričan Š., Pavšič J., Rožič B. 2012. Bajocian to Tithonian age of radiolarian cherts in the Tolmin Basin (NW Slovenia). Bulletin de la Société géologique de France 183 (4), 369−382.
 • Goričan Š., Košir A., Rožič B., Šmuc A., Gale L., Kukoč D., Celarc B., Črne A.E., Kolar-Jurkovšek T., Placer L., Skaberne D. 2012. Mesozoic deep-water basins of the eastern Southern Alps (NW Slovenia). 29th IAS Meeting of Sedimentology – Field Trip Guides, Journal of Alpine Geology 54, 101−143.
 • Carter E. S., Goričan Š., Guex J., O’Dogherty L., De Wever P., Dumitrica P., Hori R.S., Matsuoka A., Whalen P.A. 2010. Global radiolarian zonation for the Pliensbachian, Toarcian and Aalenian. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 297, 401–419.
 • Goričan Š., Carter E.S., Dumitrica P., Whalen P.A., Hori R.S., De Wever P., O’Dogherty L., Matsuoka A., Guex J. 2006. Catalogue and systematics of Pliensbachian, Toarcian and Aalenian radiolarian genera and species. Založba ZRC, Ljubljana. 446 pp.
 • Goričan Š., Halamić J., Grgasović T., Kolar-Jurkovšek T. 2005. Stratigraphic evolution of Triassic arc-backarc system in northwestern Croatia. Bulletin de la Société géologique de France 176 (1), 3–22.
 • Goričan Š. 1994. Jurassic and Cretaceous radiolarian biostratigraphy and sedimentary evolution of the Budva Zone (Dinarides, Montenegro). Mémoires de Géologie (Lausanne) 18, 1–177.
 • Goričan Š., Buser S. 1990. Middle Triassic radiolarians from Slovenia (Yugoslavia). Geologija 31–32 (1988/89), 133–197.

 

Povezave na seznam publikacij:

 • https://scholar.google.si/citations?user=cX6fe90AAAAJ&hl=en
 • https://www.researchgate.net/profile/Spela_Gorican

 

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Franci Gabrovšek

Znanstveni svetnik na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU, predavatelj na magistrskem študiju 2. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 19 07
gabrovsek@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Diplomirani inženir fizike (Univerza v Ljubljani, 1995,
 • Doktor naravoslovnih ved (Dr. Rer. Nat,) (Univerza v Bremnu, Nemčija, 2000)

 

Raziskovalni interesi:

 • numerični in konceptualni modelu razvoja jam in drugih kraških oblik,
 • jamska mikroklima, viri in prenos CO2 v kraških okoljih,
 • regionalni hidrološki pomen hidravlike kraških kanalov,
 • prenos snovi in toplote v kraških sistemih,
 • fizika in kemija procesov na krasu.


Gostovanja:

 • Univerza v Bremnu, Nemčuja 1997-2000 (doktorski študi) in skupaj več mesecev študijskih obiskov v obdobju 2000-2004,
 • do enomesečni študijski obiski na Kitajskem, Iranu, Braziliji in ZDA.

Ostalo:

Je (so)avtor 60 izvirnih ter preglednih znanstvenih člankov in petih znanstvenih monografij. Najpomembnejše delo je monografija Processes of speleogenessis: a modeling approach, ki je leta 2005 izšla pri založbi ZRC in velja za temeljno delo s področja numeričnega modeliranja zgodnjega razvoja jam.

 

Bil je glavni mentor petim doktorskim študentom, s katerimi je zasnoval nove pristope pri opazovanju in interpretaciji kraške hidrologije, pri modeliranju speleogeneze in prenosu toplote in snovi v krasu. Od leta 2011 je glavni urednik revije Acta Carsologica. Je predsednik strokovnega sveta Parka Škocjanske jame. Od leta 2015 je izredni član IV. razreda SAZU.


Izbrane publikacije:

 • GABROVŠEK, Franci, PERIC, Borut, KAUFMANN, Georg. Hydraulics of epiphreatic flow of a karst aquifer. Journal of Hydrology. [Print ed.]. May 2018, vol. 560, str. 56-74, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.03.019.
 • DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci. Dynamics of wormhole formation in fractured limestones. Hydrology and earth system sciences. 2019, vol. 23, no. 4, str. 1995-2014, ilustr. ISSN 1027-5606. DOI: 10.5194/hess-23-1995-2019.
 • KAUFMANN, Georg, GABROVŠEK, Franci, ROMANOV, Douchko. Fracture evolution in soluble rocks : from single-material fractures towards multi-material fractures = Odvisnost kraškega razvoja razpoke od vrste in zaporedja vodotopnih kamnin, skozi katere poteka. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 2/3, str. 199-216, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5135/6248, DOI: 10.3986/ac.v46i2-3.5135.
 • BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci. Groundwater dynamics between Planinsko Polje and springs of the Ljubljanica River, Slovenia = Dinamika podzemne vode med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 199-226, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7263/7188, DOI: 10.3986/ac.v48i2.7263.
 • MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092.
 • BRAITENBERG, Carla, PIVETTA, Tommaso, BARBOLLA, Dora Francesca, GABROVŠEK, Franci, DEVOTI, Roberto, NAGY, Ildikò. Terrain uplift due to natural hydrologic overpressure in karstic conduits. Scientific reports. 8 March 2019, vol. 9, art. no. 3934, str. 1-10, ilustr. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-019-38814-1, DOI: 10.1038/s41598-019-38814-1.
 • BLATNIK, Matej, FRANTAR, Peter, KOSEC, Denis, GABROVŠEK, Franci. Measurements of the outflow along the eastern border of Planinsko Polje, Slovenia = Meritve odtoka na vzhodnem robu Planinskega polja, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 83-93, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4774/4752, DOI: 10.3986/ac.v46i1.4774.
 • GABROVŠEK, Franci. Speleogenesis : telogenetic. In: WHITE, William Blaine (ed.), CULVER, David C. (ed.), PIPAN, Tanja (ed.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 989-995, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44674349]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI