Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Dr. Karmen Kenda-Jež

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za jezikoslovje

ZRC SAZU, Novi trg 4, 4. nadstropje, soba št. 408, Ljubljana.
01 4706 222
carmen@zrc-sazu.si
sreda, 12.00 - 14.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 1988);
 • Doktorat iz slovenskega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2003).

 

Dialektološke terenske raziskave:

 • severovzhodna Poljska (poljska narečja ob (sedanji) meji z Litvo in Ukrajino – dialektološki tabor, julij 1985);
 • Cerkno in okolica (cerkljansko narečje, 1986–1994);
 • Podbrdo in okolica (baški govor – Alpski mladinski raziskovalni tabor, avgust 1995);
 • Kanalska dolina (ziljsko narečje, slovenščina v jezikovno mešanem okolju – Raziskovalni tabori Slovenskega kulturnega središča Planika, 2003–);
 • zbiranje narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA): Marija na Zilji / Maria Gail (A) , Pernice, Ravnice (HR) (ziljsko, severnopohorsko-remšniško, kostelsko narečje, 2006–).

 

Raziskovalni interesi:

 • Dialektologija, socialna dialektologija in sociolingvistika: teoretična in metodološka vprašanja;
 • Jezikovna geografija v slovenskem in slovanskem prostoru;
 • Metodologija raziskav govorjenega jezika;
 • Zapis govorjenega jezika;
 • Jeziki v stiku, izguba jezika/narečja;
 • (Narečno) slovaropisje: slovar kot urejena podatkovna zbirka za jezikoslovne, etnološke, sociološke in antropološke raziskave;
 • Fonetika in fonologija;
 • Zgodovina (slovenskega) jezikoslovja;
 • Jezikoslovna misel Jana Baudouina de Courtenayja.


 • Gostujoča raziskovalka v okviru projekta Slovanski lingvistični atlas (OLA), Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava (januar, november 2011).

 • Članica Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa pri Mednarodnem slavističnem komiteju (1997–), predsednica slovenske nacionalne komisije OLA (2008–);
 • Članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov in revije Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Lodž, Poljska);
 • Predavateljica sociolingvistike na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2007–).

 • Bitenc, M. in K. Kenda-Jež, 2015. Language variation in Slovene: a case study of two geographically mobile speakers. V: Eivind Torgersen idr. (ur.), Language variation – European perspectives V : selected papers from the Seventh International conference on language variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, str. 31–42.
 • Kenda-Jež, K. 2012. Slovenska narečja v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA). Slavistica vilnensis, Kalbotyra 57, št. 2, str. 57–75.
 • Kenda-Jež, K. 2007, 22015. Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dellabbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; Slori: ATS Od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Kenda-Jež, K. Strukturalizem v slovenski dialektologiji = Structuralism in Slovenian dialectology. V: Ada Vidovič-Muha (ur.), Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, Slavistična revija 54, pos. št.), str. 115–124,
 • Kenda-Jež, K. 2005. Fonološki opis govora Ovčje vasi. V: Nataša Gliha Komac idr. (ur.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, str. 85–128.
 • Kenda-Jež, K. 2005. Narečna besedila iz Ovčje vasi. V: Nataša Gliha Komac idr. (ur.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, str. 129–190.
 • Kenda-Jež, K. 2004. Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. V: Erika Kržišnik (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, Obdobja 22, Metode in zvrsti. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 263–276.
 • Kenda-Jež, K. 2002. Model idealnega govorca v slovenskih dialektoloških raziskavah. V:  Marko Jesenšek idr. (ur.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, Maribor: Slavistično društvo, 2002, str. 150–165.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Ana Hofman

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, izredna profesorica za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 492
ahofman@zrc-sazu.si
ponedeljek, 10.00 - 13.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 1999);
 • Magisterij iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 2004);
 • Master iz Študija spolov (Fakulteta za politične vede, Univerza v Beogradu, 2005)
 • Doktorat iz kulturnih študij in etnomuzikologije (Univerza v Novi Gorici, 2007).

 

Raziskovalni interesi:

 • Aplikativna antropologija in etnomuzikologija;
 • Samoorganiziranje in aktivizem v neoliberalizmu;
 • Praske akademskega dela v neoliberalizmu;
 • Teorija afekta;
 • Čutna etnografska metoda s poudarkom na zvočno krajino;
 • Politike spolov na Balkanu;
 • Glasba v socialistični in postsocialistični jugovzhodni Evropi.

 

Terensko delo:

 • Jugovzhodna Srbija (1998 – 1999), (2004 – 2007);
 • Vojvodina (Bačka in Srem)(2000 – 2004);
 • Slovenija (Tuhinjska dolina, 2006; Prekmurje, 2010 – 2012);
 • Bolgarija, Sofia (maj 2010);
 • Redna terenska dela v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem (2008 –);
 • Avstrija, Dunaj (december 2013 – februar 2014);
 • Brazilija, Rio de Janerio (nov. 2015-feb. 2016).


 • Študentka raziskovalka, Štipendistka Wenner-Gren fundacije za anthropološke raziskave, Univerza v Chicagu (2005);
 • Gostojoča študentka pri Ruskem, vzhodno-evropskem in evropsko-azijskem centru Univerze v Illinoisu, Urbana-Champaign (poletje 2006);
 • Gostojoča raziskovalka, štipendistka Robert Bosch Fellowship, gostujoča raziskovalka na Inštitutu za socialno antropologijo Max Planck v Halleju, Nemčija in New Europe College v Bukarešti, Romunija (poletni semester 2008);
 • Podoktorska raziskovalka na Centru za jugovzhodno-evropske študije Univerze v Grazu, štipendistka Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje, izobraževanje in raziskovanje (OeAD-GmbH) (november 2013 – marec 2014);
 • Gostojoča raziskovalka – štipendistka Raziskovalne agencije zvezne države Rio de Janeiro (FAPERJ) na Šoli za glasbo Zvezne univerze v Rio de Janeiru (UFRJ) (november 2015 – februar 2016).
 • Izbrana podoktorska Fulbright štipendistka na Podiplomski šoli City University New York (februar – julij 2018).

 • Glavna urednica, International journal of Euro-Mediterranean studies, znanstvena revija, Porotorož: Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2009-2010);
 • Gostojoča urednica znanstvene revije Southeastern Europe št. 39, letnik 2015;
 • Zakladničarka in članica upravnega odbora Evropskega seminarja etnomuzikologov;
 • Članica uredniškega odbora revije Artefact, Fakultete za umetnost, Univerze v Nišu, Srbija;
 • Vodja nacionalne raziskovalne skupine pri Evropskem projektu (EP7) »Nesorazmerja med spoloma v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju« (GARCIA, 2014-2017);
 • Vodja trilateralnega projekta Švicarske raziskovalne agencije med Univerzo v Bernu, Srbske akademije znanosti in umetnosti in ZRC SAZU »Urbana zvočna ekologija: zvočne krajine Berna, Ljubljane in Beograda« (program SCOPES, 2014-2017);
 • Organizatorica in predsednica programskega odbora 28. Seminarja evropskih etnomuzikologov »Glasba in kulturni spomin v Evropi po letu 1989«, Ljubljana, 12-18 September 2012;
 • Recenzentka za Oxford University Press.

 • Hofman, A. (ur.) 2017. Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Hofman, A. 2016. Novi život partizanskih pesama, Belgrade: Biblioteka XX.
 • Hofman, A. 2016. Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji, Kulturni spomin 3, Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Hofman, A. and P. Sitar. 2016. “‘Buy me a silk skirt Mileʼ: celebrity culture, gender and social positioning in socialist Yugoslavia.” In: Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism, (Southeast European studies). Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs (eds), London: Routledge, 155-172.
 • Hofman, A. 2015. Guest editor of the thematic issue “Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space,” Southeastern Europe 39 (2).
 • Hofman, A. “MUSIC (as) LABOUR: Professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia.” Ethnomusicology Forum 24 (1): 28-50.
 • Hofman, A. and J. “The affective turn in ethnomusicology.” Muzikologija 18: 35-55.
 • Hofman, A. and Mihajlović Trbovc. 2015. Toolkit for integrating gender-sensitive approach into research and teaching, (GARCIA working papers, 6). Trento: University. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/GARCIA_report_wp6D.pdf.
 • Hofman, A. 2013. “Ko se boji šunda još? Muzička cenzura u Jugoslaviji.” In: Socialism on bench: Yugoslav society through the lenses of new post-Yugoslav humanities [in Croatian], Lada Duraković, Andrea Matošević (eds.), Pula, Zagreb: Srednja Evropa, 280-316.
 • Hofman, A. “Experiencing socialism: female singers in Southeastern Serbia.” In: Negotiating normality: Everyday lives in socialist institutions, Daniela Koleva (ed.), New Brunswick and London: Transaction Publishers, 103-120.
 • Hofman, A. “Lepa Brena: (Re)politization of musical memories on Yugoslavia,” Glasnik Etnografskog instituta 60 (1): 21-32.
 • Hofman, A. Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performance in Serbia (Balkan Studies Library, 1). Leiden, Boston: Brill.
 • Hofman, A. “Questioning socialist folklorization: Beltinci folklore festival in the Slovenian borderland of Prekmurje. In: Audiovisual media and identity issues in Southeastern Europe, Eckehard Pistrick, Nicola Scaldaferri and Gretel Schwörer (eds.), Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 238-257.
 • Hofman, A. “Maintaining the distance, othering the Subaltern: rethinking ethnomusicologists’ engagement in advocacy and social justice. In: Applied ethnomusicology: Historical and contemporary approaches, Klisala R. Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.), Newcastle: Cambridge Scholars, 22-35.
 • Hofman, A. “Socialist stage: politics of place in musical performance.” New sound 36 (2): 120-134.
 • Hofman, A. “‘When we were walking down the road and singing’: rural women’s memories of ‘socialism in Serbia.” In: Gender politics and everyday life in state socialist Eastern and Central Europe. 1st ed., Shana Penn and Jill Massino (eds.), New York: Palgrave Macmillan, 185-197.
 • Hofman, A., N. Ceribašić and Lj. Vidić Rasmussen. “Post-Yugoslavian ethnomusicologies in sialogue.” Yearbook for traditional music 40: 33-45.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Pirjo Kristiina Virtanen

Gostujoča raziskovalka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, izredna profesorica za latinsko-ameriške študije.


040 391070
pirjo.virtanen@helsinki.fi

Izobrazba:

 • Izredna profesorica (habilitacija), Indigenous Studies (Univerza v Helsinkih, 2013)
 • Doktorat znanosti, Latin American Studies (Univerza v Helsinkih, 2007)
 • Magisterij (Univerza v Turkuju, 2000)

 

Terensko delo:

 • Brazilija: ljudstva Apurinã, Huni Kuin in Manchineri, od 2003.

 

Raziskovalni interesi:

 • Raziskovalne metode, ki jih razvijajo domačini sami;
 • Socio-filozofije ljudi s porečja reke Amazonke;
 • Učni procesi kot jih vidijo in izvajajo domačini;
 • Odraščanje;
 • Etno-zgodovina in zgodovinskost.


 • Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (2014, 2015, 2016);
 • Centre d’Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne, Université de Paris Ouest – Nanterre la Défense, Paris (2009);
 • Université de Paris Ouest – Nanterre la Défense. Ethnology and Comparative Sociology Research Institute (2008);
 • Universidade de São Paulo, Department of Anthropology, Brazilija (2007).

 • Članica uredniškega odbora Journal of Latin American and Caribbean Anthropology;
 • Članica uredniškega odbora El Norte – Finnish Journal of Latin American Studies;
 • Recenzentka pri različnih revijah, e.g. American Ethnologist, Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, International Review of Education–Journal of Lifelong Learning, Amazônica–Revista de Antropologia, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines, and Revue Brésil(s);
 • Directorica Indigenous studies na Univerzi v Helsinkih;
 • Trenutno mentorica 7 doktorskim študentkam in študentom;
 • Članica Sustainability Science Center–University of Helsinki design group;
 • Številna vabljena uvodna predavanja v različnih državah.

 • V tisku. Visualization and Movement as Configurations of Human-nonhuman Engagements: The Geometric Earthwork landscapes of the Upper Purus, Brazil. American Anthropologist. V soavtorstvu s Sanna Saunaluoma.
 • Creating Dialogues: Indigenous Perceptions and Forms of Leadership in Amazonia. V souredništvu z Hanne Veber. Boulder: University Press of Colorado.
 • ”All This Is Part of My Movement”: Amazonian Indigenous Ways of Incorporating Urban Knowledge in State Politics. V: Creating Dialogues: Indigenous Perceptions and Forms of Leadership in Amazonia, P. K. Virtanen and H. Veber (ur.), 259–284. Boulder: University Press of Colorado.
 • Introduction. In Creating Dialogues: Indigenous Perceptions and Forms of Leadership in Amazonia, P. K. Virtanen and H. Veber (ur.). Boulder: University Press of Colorado, 3–43. V soavtorstvu z Hanne Veber.
 • Introduction: Enquiries into Contemporary Ritual Landscapes. Journal of Ethnology and Folkloristics 11(1): 5–17. V soavtorstvu z Eleonora Lundell and Marja-Liisa Honkasalo.
 • The Death of the Chief of Peccaries – the Apurinã and Scarcity of Forest Resources in Brazilian Amazonia. V: Hunter-gatherers in a Changing World, V. Reyes-García and A. Pyhälä (ur.), 91–105. New York: Springer.
 • Relational Centers in the Amazonian Landscape of Moving. In Moving PlacesRelations, Return and Belonging, N. Gregorič Bon and J. Repič (ur.), 126–147. New York: Berghahn.
 • Epistemic Differences in Indigenous Amazonia and Decolonizing Rationality. V: Multidisciplinary Latin American Studies: Festschrift in Honor of Martti Pärssinen, A. Korpisaari & H. Kettunen (ur.), str. 53–68. Renvall Insitute Publications. University of Helsinki.
 • Fatal Substances: Apurinã’s Dangers, Movement, and Kinship. Indiana 32: 85–103.
 • Indigenous Social Media Practices in Southwestern Amazonia – Digital Exchanges. AlterNative. An International Journal of Indigenous Peoples 11(4): 350–362.
 • Umeščenost biti in védenja: oživljene rastline in amazonski staroselski načini védenja. Revija Kula 3(1): 75–88.
 • Variable Models for Social Organization of Monumental Earthworks in Upper Purus, Southwestern Amazonia: Archaeological and Ethnographic Perspectives. Co-authored with S. Saunaluoma. Tipití. Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America 13(1): 23–43.
 • ”I Turn into a Pink Dolphin” – Apurinã Youth, Awiri, and Encounters with the Unseen. V: Lost Histories of Youth Culture, C. J. Feldman-Barrett (ur.), 105–122. New York: Peter Lang.
 • Materializing Alliances: Ayahuasca Shamanism in and beyond Western Amazonian Indigenous Communities. V: Amazonian Shamanism in the Amazon and Beyond, B. C. Labate & C. Cavnar (ur.), str. 59–80. Oxford: Oxford University Press.
 • How to Integrate Socio-cultural Dimensions into Sustainable Development: Amazonian Case Studies. Co-authored with S. Saarinen & M. Kamppinen. International Journal of Sustainable Society 4(3): 226–239.
 • Amazonian Native Youths and Notions of Indigeneity in Urban Areas. Identities: Global Studies in Culture and Power 17(2/3): 154–175.
 • New Interethnic Relations and Native Perceptions of Human-to-Human Relations in Brazilian Amazonia. Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 14(2): 332–354.
 • Shamanism and Indigenous Youthhood in the Brazilian Amazon. Amazônica. Revista de Antropologia 1(1): 152–177.
 • Los procesos de modernización en la Amazonia brasileña. Lógicas sociales de los publos indígenas y la interacción entre campos sociales. La Revista Sociológica 67: 51–80.
 • Regional socio-political changes and Amazonian indigenous peoples: New social spaces of the Manchinery youth. Estudios Latinoamericanos 27: 179–192.
 • The Urban Manchinery Youth and Social Capital in Western Amazonian Contemporary Rituals. Anthropos 101(1): 159–167.
 • Constancy in Continuity: Native Oral history, Iconography and the Earthworks of the Upper Purus. V: Ethnicity in Ancient Amazonia: Reconstructing past identities from archaeology, linguistics, and ethnohistory, A. Hornborg & J. D. Hill (ur.), str. 279–298. Boulder: University Press of Colorado.
 • Differences between Humans and Non-humans in Amazonia: The Challenge of Reaching a Mutual Understanding in State Politics. V: Perspectives on DifferenceMakings and Workings of Power, A. Kajanus & M. Meincke (ur.), str. 79–100. Renvall Institute Publications 30, Helsinki.
 • Guarding, Feeding, and Transforming. Palm Trees in the Amazonian Past and Present. V: The Archaeological Encounter. Ethnographic Perspectives, P. Fortis & I. Praet (ur.), str. 125–173. St. Andrews: University St Andrews.
 • Shamanic practices and social capital among native youths in the Brazilian Amazon. V: Religion and Youth, S. Collins-Mayo & P. Dandelion (ur.), 96–116. London: Ashgate.
 • New Social Roles of Indigenous Women in Brazilian Amazonia: Gender, Education, and Age in Intersections. V: The Islands of Madness: Normativity and marginalization in Latin America, M. Opas, P. K. Virtanen & S. Vuorisalo-Tiitinen (ur.), str. 88–107. Madrid: Instituto Iberoamericano de Finlandia.
 • Observações sobre as Possíveis Relações entre os Sítios Arqueológicos do Acre e um Povo Aruaque Contemporâneo. V: Arqueologia da Amazônia Ocidental: os Geoglifos do Acre, D. Schaan, A. Ranzi & M. Pärssinen (ur.), str. 120– 133. Belem: EDUFPA.
 • Indigenous Youth in Brazilian Amazonia: Changing Lived Worlds. New York: Palgrave Macmillan.
 • Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa (Indigenous Peoples Today). Co-edited with L. Kantonen & I. Seurujärvi-Kari. Helsinki: Finnish Literature Society.
 • Islas de la locura: normatividad y marginalización en América Latina, Co-edited with M. Opas, P. K. Virtanen and S. Vuorisalo-Tiitinen. Madrid: Instituto Iberoamericano de Finlandia.
 • Local and Global Encounters. Norms, Identities, Representations. Co-edited with T. Veintie. Helsinki: Renvall Institute.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Tanja Petrović

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, redna profesorica za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 415
tanja.petrovic@zrc-sazu.si
sreda, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 1998);
 • Magisterij iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 2002);
 • Doktorat iz sociolingvistike (ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2005).

 

Raziskovalni interesi:

 • Antropologija post-jugoslovanskih družb;
 • Antropologija humorja in smeha;
 • Antropologija dela;
 • Spomin, dediščina, zapuščina;
 • Diskurzi in jezikovne ideologije;
 • Fotografija in vizualna kultura.


 • Štipendija CEEPUS, Oddelek za zgodovino jugovzhodne Evrope, Univerza v Gradcu, Avstrija (2000);
 • Gostujoča raziskovalka, Poljska akademija znanosti in umetnosti, Varšava (2003);
 • Štipendistka, Center for Advanced Studies Sofia, Bolgarija (2005–2006);
 • Štipendija Avstrijske akademije znanosti in umetnosti, Dunaj (2006);
 • Štipendija francoskega veleposlaništva v Ljubljani, L’École des hautes études en sciences sociales, Paris (2008);
 • Gostujuča raziskovalka, Univerza v Osaki, Japonska (2008);
 • Štipendistka, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Nemčija (2010–2011);
 • Gostujoča raziskovalka, Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Univerza v Regensburgu, Nemčija (2013);
 • Štipendistka, The Netherlands Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, Wassenaar, Nizozemska (2013–2014).

 • Predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU;
 • Članica svetovalnega odbora Združenja za antropologijo jugovzhodne Evrope (InASEA);
 • Urednica knjižne zbirke Kulturni spomin, Založba ZRC;

 • Petrović, T. 2015. Srbija i njen jug: “Junjažki dijalekti” između jezika, kulture i politike. Beograd: Fabrika knjiga.
 • Petrović, T. 2015. Serbia in the Mirror: Parodying Political and Media Discourses. Slavic Review 74(2), 288-310.
 • Petrović, T. 2015. Portraits of Yugoslav Army soldiers: between partisan and pop-culture imagery. In M. Jakiša, N. Gilić (ur.), Partisans in Yugoslavia: Literature, film and visual culture. Bielefeld: Transcript, 137–156.
 • Petrović, T. (ur.). 2014. Mirroring Europe: Ideas of Europe and Europeanization in Balkan Societies. Leiden – Boston: Brill.
 • Petrović, T. 2014. Multicultural dynamics and heritage (re)appropriation in Bela krajina: negotiating the heritage of the Serbian Orthodox community. Dve domovini 39, 89-102.
 • Petrović, T. 2013. Museums and workers: negotiating industrial heritage in the former Yugoslavia. Narodna umjetnost, 50(1), 96-119.
 • Petrović, T. 2013. Jugoslovenski socializam u muzeju: socijalističko nasleđe kao kulturna baština. In M. Kolanović (ur.), Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, 31-46.
 • Petrović, T. 2013. The past that binds us: Yugonostalgia as the politics of future. In: S. Pavlović, M. Živković (ur.), Transcending fratricide: political mythologies, reconciliations, and the uncertain future in the former Yugoslavia. Baden-Baden: Nomos, 129–147.
 • Petrović, T. 2012. Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. Beograd: Fabrika knjiga (prevod v nemščino: Yuropa: das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in postjugoslawischen Gesellschaften. Berlin: Verbrecher Verlag, 2015).
 • Petrović, T. 2012. Contested normality: negotiating masculinity in narratives of Service in the Yugoslav People’s Army. In: D. Koleva (ur.), Negotiating normality: everyday lives in socialist institutions. New Brunswick: Transaction Publishers, 83-102.
 • Petrović, T. 2011. The political dimension of post-social memory practices : self-organized choirs in the former Yugoslavia. Defragmenting Yugoslavia, (Südosteuropa, Jg. 59, H. 3). Regensburg: Südost-Institut, 315-329.
 • Petrović, T. (ur.). 2011. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij Ljubljana: Založba ZRC.
 • Petrović, T. 2010. “When we were Europe”: Socialist workers in Serbia and their nostalgic narratives. In: M. Todorova (ur.), Remembering Communism: genres of representation. New York: Social Science Research Council, 127–153.
 • Petrović, T. 2010. Officers without an army: Memories of socialism and everyday strategies in post-socialist Slovenia. In: B. Luthar, M. Pušnik (ur.), Remembering utopia: The culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 93–118.
 • Petrović, T. 2010. Nostalgia for the JNA?: Remembering the army in the former Yugoslavia. In: M. Todorova, Z. Gille (ur.). Post-communist nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, 61–81.
 • Petrović, T. 2009. The idea of Europe or Europe without ideas?: Discourses on the “Western Balkans” as a mirror of modern European identity. In: H. Fassmann (ur.), Kulturen der Differenz: Transformationsprozesse in Zentraleuropa nach 1989: Transdisziplinäre Perspektiven. [Göttingen]: V&R Unipress, 137–147.
 • Petrović, T. 2009. Dolga pot domov: Reprezentacije Zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Petrović, T. 2008. Serbs, Albanians, and those in between : the gradation of otherness and identity management in the nation-building process. Dve domovini / Two homelands (27), 67–81.
 • Petrović, T. 2007. The territory of the former Yugoslavia in “the mental maps” of former Yugoslavs : nostalgia for space. Narodowościowe 2007, z. 31, 263–273.
 • Petrović, T. 2006. Such were the times: Serbian peasant women born in the 1920s and 1930s and the stories of their lives. Balcanica 37, 47–59.
 • Petrović, T. 2006. Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC (prevod v srbščino: Srbi u Beloj Krajni: jezička ideologija i proces zamene jezika. Beograd: Balkanološki inštitut, 2009).
 • Petrović, T. 2006. Zdravica kod balkanskih Slovena: etnolingvistički pogled. Beograd: Balkanološki institut SANU.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Doc. dr. Maja Petrović Šteger

Maja Petrović Šteger

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, docentka za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 303, Ljubljana.
01 4706 537
majapetrovicsteger@gmail.com
torek, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz kulturologije (Univerza v Ljubljani, 1999);
 • Magisterij iz socialne antropologije (University of Cambridge, 2001);
 • Doktorat iz socialne antropologije (University of Cambridge, 2006).

 

Terensko delo:

 • Slovenija (1998; 2001);
 • Tasmanija, Avstralija (2003-2004; 2006; 2009);
 • Švica (9 terenskih obiskov med 2007-2010);
 • Srbija (2002 -2004; 2005; 2007; 2008; 2010; 2012-2015; 2016).

 

Raziskovalni interesi:

 • Antropologija zavesti;
 • Antropologija sebstva;
 • Antropologija telesa;
 • Antropologija smrti in umiranja;
 • Medicinska antropologija;
 • Duševno zdravje;
 • Antropologija postkonfliktnega;
 • Zgodovina antropološke misli in teoretskih pristopov;
 • Nevroantropologija;
 • Bioumetnost;
 • Voda, reke in poti v antropologiji;
 • Pomen in vloga telesnih ostankov v translokalnih družbah;
 • Vizionarske prakse/družbeno podjetništvo;
 • Srbija, Tasmanija, Švica.


 • Znanstvena raziskovalka v Peterhouse, Univerza Cambridge (2006–2010);
 • Direktorica študija za arheologijo in antropologijo v Peterhouse, Univerza Cambridge (2008–2010);
 • Samostojna raziskovalka in raziskovalna članica Oddelka za socialno antropologijo na Univerzi Cambridge (2011–2013);
 • Znanstvena raziskovalka, Independent Social Research Foundation, London (2014);
 • Znanstvena sodelavka, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2014 – danes);
 • Gostujoča profesorica, Centre for Tibetan and Anthropological studies, Chengdu University, China (marec–maj 2015);
 • Gostujoča raziskovalka in profesorica, Morphomata, University of Köln, Centre for the Advanced Studies and Humanities (september 2015–februar 2016).

Pedagoška praksa:

 • Na Univerzi v Ljubljani, Univerzi Cambridge (VB), Univerzi v Mariboru ter Chengdu Univerzi (Kitajska) sem poučevala tako dodiplomske kot podiplomske študente predmete kot so: antropologija smrti; simbolna antroologija; antropologija prava; antropologija neevropskih družb; medicinska antropologija;
 • Kot vabljena predavateljica ali udeleženka konferenc sem svoje raziskovalno delo predstavila na več kot 40 akademskih srečanjih in mednarodnih univerzah. Med drugim tudi na Univerzi v Hobartu (Tasmanija), Univerzi Turku (Finska), Univerzi v Edinburghu (VB), Yale Univerzi (ZDA), Univerzi v Osaki (Japonska), Univerzi v Kopenhagnu (Danska), Univerzi v Oslu (Norveška), Univerzi v Bilbau (Španija), na London School of Hygiene and Tropical Medicine (VB), etc;
 • Kot predavateljica, mentorica in direktorica študija arheologije in antropologije v Peterhouse, Univerza Cambridge sem svetovala več kot 15 študentom in kolegom (iz področij socialne antropologije, arheologije, zgodovine, politologije, mednarodnih odnosov) glede načrtovanja in izvajanja raziskav, ki so potekale v centralni in jugovzhodni Evropi ter Avstraliji.

 

Izbrane štipendije in raziskovalne nagrade/raziskovalni projekti:

 • Chevening Cambridge Scholarship, University of Cambridge za raziskavo o družbenem in političnem razumevanju biomedicinske pomoči in novih reproduktivnih tehnologij v Sloveniji (2001);
 • Sklad Ad Futura (2002-2004) ter Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research Individual Grant (2004 – 2005) za študijo vloge biotehnološke znanosti znotraj sodobne interpretacije telesa in telesnih delov (na primeru razumevanja mrtvega telesa in predniških ostankov v Srbiji in na Tasmaniji);
 • Peterhouse Research Fund Grant za antropološko študijo legalnih okvirjev razumevanja mrtvega telesa v anglosaškem prostoru (2007-2010);
 • Independent Social Research Foundation Grant za projekt o duševnem zdravju in mentalni higieni v sodobni Srbiji (2013/2014);
 • The Morphomata Research Fellowship, University of Köln. (2015);
 • ARRS (J6-7480), vodenje raziskovalnega projekta “Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi” (2016 – 2019).

 • Petrović-Šteger, M. 2016. Understanding Self-care: Passing and Healing in Contemporary Serbia’. V Materiality of Death and Time. Ur. A. E. Rassmusen, T. F. Sørensen in P. Bjerregaard, str. 113 – 129. London: Routledge.
 • Petrović-Šteger, M. 2013. Claiming the Aboriginal Body in Tasmania. An Anthropological Study of Repatriation and Redress. Ljubljana: ZRC.
 • Petrović-Šteger, M. 2013. ‘Marilyn Strathern’. V SAGE Encyclopeadia, Theory in Social and Cultural Anthropology. Ur. R. Jon McGee in Richard L. Warms, str. 816-819.

Los Angeles: Sage Reference.

 • Petrović-Šteger, M. 2013. ‘Parasecurity and Paratime in Serbia: Neocortical Defence and National Consciousness’. V Times of Security: Ethnographies of Fear, Protest and the Future. Ur. Pedersen Morten Axel in Martin Holbraad, str. 141-162. London, Routledge.
 • Petrović-Šteger, M. 2012. ‘Mobile Sepulchre and Interactive Formats of Memorialisation: On Funeral and Mourning Practices in Digital Art’, Journeys 13(2): 71-89.
 • Edwards, Jeanette in Maja Petrović-Šteger (ur.) 2011. Recasting Anthropological Knowledge: Inspiration and Social Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Petrović-Šteger, M. 2011. ‘Spools, loops and traces: on etoy encapsulation and three portraits of Marilyn Strathern’. V Recasting Anthropological Knowledge: Inspiration and Social Science. Ur. Edwards Jeanette in Maja Petrović-Šteger, str. 145-164. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Petrović-Šteger, M. 2009. ‘Anatomising Conflict – Accommodating Human Remains’. V Social Bodies. Maryon McDonald in Lambert Helen, str. 47-76. London: Berghahn.
 • Petrović-Šteger, M. 2008. ‘Anatomizacija konflikta i telesnih ostataka kao strategija izmirenja?’. Reč 76(22): 119-153.
 • Petrović-Šteger, M. 2008. ‘O odnosnostih v antropološki vednosti’, V Pisanje Antropologije, str. 245-271. Ljubljana: Koda, Študentska založba.
 • Petrović-Šteger, M. 2005.: ‘Srebreniška morišča in metini travniki: Vloga znanja in dokazov v rekonstrukciji preteklosti’, V Srebrenica: dokumenti-pričevanja-haaški proces, str. 321-333. Ljubljana: Koda.
 • Petrović-Šteger, M. 2005. ‘Producing Bodies – Reproducing Persons: Thinking Human Remains in Postconflict Serbia’. Cambridge Anthropology 2005/2006, XXV(3): 61-71.
 • Petrović-Šteger, M. 2003. ‘The Practices of Justice and Understandings of Truth: Truth and Reconciliation Commissions’. Eurozine. http://www.eurozine.com/article/2003-12-02-petrovic-en.html
 • Petrović-Šteger, M. 2003. ‘Nove reproduktivne tehnologije in ideologija telesa v Sloveniji’. Časopis za Kritiko Znanosti, Ljubljana, XXXI(211): 272-297.
 • Petrović-Šteger, M. 2002. ‘Telo med življenjem in smrtjo’. Poligrafi, 7(27/28): 157- 180.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, docentka za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 303, Ljubljana.
01 4706 535
ngregoric@zrc-sazu.si
sreda, 13.00 - 15.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz kulturologije (Univerza v Ljubljani, 2002);
 • Magisterij iz socialne antropologije (ISH, Ljubljana, 2004);
 • Doktorat iz antropologije (Univerza v Novi Gorici, 2008).

 

Terensko delo:

 • Papua Nova Gvineja, vas Itokama, Oro, Severna provinca, 3 mesece (1998);
 • Papua Nova Gvineja, vas Bwaidoga, otok Goodenough, 3 mesece (2002);
 • Albanija, osrednja in južna Albanija, 1 mesec (2004);
 • Albanija, vasi Dhermi/Drimades in Palasa, občina Himara, 12 mesecev (2004-2005), 1 mesec (2008);
 • Albanija, občina Himara, Vlora, Tirana, 1 mesec (2009), 1 mesec (2010), 1 mesec (2011), 1 mesec (2012), 1,5 mesecev (2015);
 • Albanija, Tirana, Vlora, območje reke Vjose, 2 meseca (2016), 1 mesec (2017).

 

Raziskovalni interesi:

 • Prostorska antropologija;
 • Dinamika meja;
 • Evropeizacija;
 • Migracije;
 • Gibanje/negibanje, mobilnost/nemobilnost;
 • Antropologija prihodnosti;
 • Antropologija infrastrukture;
 • Kopenske in vodne poti;
 • Voda in vodne krajine.


 • Študentka raziskovalka, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra (2002);
 • Gostujoča raziskovalka, School of Slavonic and East European Studies, University College London (2009);
 • Gostujoča predavateljica pri seminarju Migration in Europe: New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives in gostujoča raziskovalka na Univerzi v Stavangerju (2010);
 • Gostujoča raziskovalka, Centre of South East European Studies, Univerza v Gradcu (2014).

 • Urednica knjižnih recenzij, Anthropological Notebooks, znanstvena revija Društva antropologov Slovenije;
 • Sourednica zbirke Prostor, kraj, čas, Založba ZRC.

 • Gregorič Bon, N. 2017. Movement matters: The case of southern Albania. V: de Rapper, G. (ur.). Albanie: Renaissance d´unediscipline, EthnologieFrançaise, 47 (2): 301-308.
 • –––––. 2017. Silenced border crossing and gendered material flows in southern Albania. V: Donnan, H., Hurd, M., Leutloff-Grandits, C. (ur.). Migrating borders and moving times: temporality and the crossing of borders in Europe, (Rethinking borders). Manchester: Manchester University Press, pp. 140-156.
 • Gregorič Bon in N., J. Repič (ur.) 2016 v tisku. Moving Places. Relations, Return and Belonging. Oxford, New York: Berghahn Books.
 • Gregorič Bon, N. 2016 v tisku. Rooting routes. (Non-)movements in southern Albania. V: Gregorič Bon, Nataša in Jaka Repič (ur.), Moving Places. Relations, Return and Belonging. Oxford, New York: Berghahn Books.
 • Gregorič Bon, N., J. Repič in A. Janko Spreizer. 2013. (Ne)gibanje in vzpostavljanje prostorov (Prostor, kraj, čas). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Gregorič Bon, N. 2014. Secular journeys, sacred places: pilgrimage and home-making in the Himarë/Himara of Southern Albania area. V: Eade, J. in M. Katić (ur.). Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders. Surrey: Ashgate, str. 135–149.
 • –––––. 2010. Migrant routes and local roots: negotiating property in Dhërmi/Drimades of Southern Albania. V: Bönisch-Brednich, B. in C. Trundle (ur.). Local lives: Migration and the politics of place, (Studies in migration and diaspora). Surrey: Ashgate, str. 17–
 • –––––. 2008a. Prostori neskladij. Etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, južna Albanija. Ljubljana: Založba ZRC.
 • –––––. 2008b. Storytelling as a spatial practice in Dhërmi/Drimades of southern Albania. Anthropological Notebooks 14(2): 7–
 • –––––. 2008c. “Where are we? Europe or Albania”: regionalism as seen by the local people of Dhërmi/Drimades in southern Albania. Dve domovini/Two Homelands 27: 83–
 • –––––. 2008d. Negotiating Rubbish in Dhermi/Drimades of Southern Albania. Tourism, Culture and Communication 8(2): 123–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Borut Telban

Znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, redni profesor za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 301, Ljubljana.
01 4706 492
borut@zrc-sazu.si
sreda, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz farmacije (Univerza v Ljubljani, 1983);
 • Magisterij iz biologije (Univerza v Zagrebu, 1989);
 • Doktorat iz socialne antropologije (The Australian National University, 1994).

 

Terensko delo:

 • Papua Nova Gvineja, ljudstva Hagahai in Melpa, 18 mesecev (1986–1987);
 • Vanuatu, otok Epi, 3 tedni (1990);
 • Papua Nova Gvineja, vas Ambonwari, provinca Vzhodni Sepik, 18 mesecev (1990–1992), 2 meseca (1997), 2 meseca (2001);
 • Rusija, severovzhodna Sibirija, Jakutija, 1 mesec (2003);
 • Papua Nova Gvineja, vas Ambonwari, provinca Vzhodni Sepik, 1 mesec (2005), 2 meseca (2007–2008), 1.5 meseca (2008), 10 mesecev (2010–2011), 3 meseci (2017).

 

Raziskovalni interesi:

 • Melanezijski življenjski svetovi;
 • Kozmologije in religije;
 • Družbena organiziranost in sorodstvene vezi;
 • Kulturne konstrukcije prostora in časa;
 • Obredi in druge prakse, povezane z rojstvom, rastjo in smrtjo;
 • Jezik, poetika in družba;
 • Odnos med vizualno in avditivno percepcijo in ekspresijo;
 • Dekolonizacija praks in razmišljanj v majhnih neevropskih družbah;
 • Primerjalne etnografske študije (Melanezija, amazonske družbe, avstralski Aborigini);
 • Zgodovina antropološke misli in teoretskih pristopov;
 • Fenomenologija, eksistencializem, ameriški pragmatizem.


 • Študent raziskovalec, Biology Department, University of Papua New Guinea (1986–1987);
 • Leach/RAI raziskovalec, University of Manchester (1995–1996);
 • Gostujoči profesor, Institute for Social and Cultural Anthropology, University of Vienna (2003);
 • Fulbrightov štipendist, University of California, San Diego (2006–2007);
 • Gostujoči raziskovalec, The Cairns Institute, School of Arts and Social Sciences, James Cook University (2010–2011, 2012);
 • Gostujoči profesor, École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), CREDO, Université Aix Marseille (2014);
 • The Royal Society of Edinburgh gostujoči raziskovalec, University of St. Andrews (2014–2015);
 • Gostujoči raziskovalec, College of Asia and the Pacific, The Australian National University (večkrat, zadnje gostovanje 2016-2017);
 • Gostujoči profesor, École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Université Aix Marseille, CREDO (2017).

 • Glavni urednik, Anthropological Notebooks, znanstvena revija Društva antropologov Slovenije;
 • Član upravnega odbora European Society for Oceanists;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Thought, Society, Culture: Slovenian and South Eastern European Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Studies of the European Society for Oceanists. Oxford: Berghahn Books;
 • Član uredniških odborov pri revijah: Ethnos; The Asia Pacific Journal of Anthropology; Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society; Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.

 • Telban, B. 2017. Commands as a form of intimacy among the Karawari of Papua New Guinea. V: Aleksandra Y. Aikhenvald in Robert M. W. Dixon (ur.). Commands: A Cross-linguistic Typology (Explorations in linguistic typology). Oxford: Oxford University Press, str. 266-282.
 • Telban, B. 2017. Seeing and holding time: Karawari perceptions of temporalities, calendars and clocks. Time and Society 26(2):182-202.
 • Telban, B. 2017. The intoxicating intimacy of drum strokes, sung verses and dancing steps in the all-night ceremonies of Ambonwari (Papua New Guinea). V: Chrysagis, Evangelos in Panagiotis Karampampas (ur.), Collaborative Intimacies in Music and Dance: Anthropologies in/of Sound and Movement. Oxford: Berghahn,str. 234-257.
 • Telban, B. 2016. Kraji in časi v novogvinejski pokrajini. Ljubljana: ZRC.
 • Telban, B. in D. Vávrová. Ringing the living and the dead: Mobile phones in a Sepik society. The Australian Journal of Anthropology 25(2): 223–238.
 • Telban, B. 2014. Saying, seeing and knowing among the Karawari of Papua New Guinea. V: Alexandra Y. Aikhenvald in R. M. W. Dixon (ur.), The Grammar of Knowledge: A Cross-linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, str. 260–
 • Telban, B. 2014. The poetics of the flute: Fading imagery in a Sepik society. Folklore 125(1): 92–
 • Telban, B. 2013. The power of place: Spatio-temporality of a Melanesian religious movement. Anthropological Notebooks 19(3): 81–
 • Telban, B. in D. Vávrová. Places and spirits in a Sepik society. The Asia Pacific Journal of Anthropology 11(1): 17–33.
 • Telban, B. 2009. A struggle with spirits: hierarchy, rituals and charismatic movement in a Sepik community. V: Pamela J. Stewart in Andrew Strathern (ur.). Religious and Ritual Change: Cosmologies and Histories (Ritual Studies Monograph Series). Durham, N.C.: Carolina Academic Press, str. 133–158 (prevedeno in objavljeno leta 2010 v kitajščini, Taipei, Taiwan: Linking Publishing, str. 187–220).
 • Telban, B. 2008. The poetics of the crocodile: changing cultural perspectives in Ambonwari. Oceania 78(2): 217–235 (Posebno priznanje za 2009 AAS Best Essay Prize, podeljeno na The Australian Anthropological Society Annual Conference 2009, Macquarie University, Sydney, 9 – 11. 12. 2009).
 • Telban, B. 2004. Fear, shame and the power of the gaze in Ambonwari, Papua New Guinea. Anthropological Notebooks 10(1): 5–
 • Roscoe, P. in B. Telban. The people of the lower Arafundi: tropical foragers of the New Guinea rainforest. Ethnology XLIII (2): 93–115.
 • Telban, B. 2001. Temporality of post-mortem divination and divination of post-mortem temporality. The Australian Journal of Anthropology 12(1): 67–
 • Telban, B. 2000. Andaypa: Eseji o smrti v novogvinejski skupnosti. Maribor: Založba Obzorja.
 • Telban, B. 1998. Body, being and identity in Ambonwari, Papua New Guinea. V: V. Keck (ur.) Common worlds and single lives: constituting knowledge in Pacific societies. Oxford: Berg Publishers, str. 55–
 • Telban, B. 1998. Dancing through Time: A Sepik Cosmology. Oxford: Oxford University Press (Zlati znak ZRC za leto 1999).
 • Telban, B. 1997. Being and ‘non-being’ in Ambonwari (Papua New Guinea) ritual. Oceania 67(4): 308–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Ivan Šprajc

Znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, redni profesor za arheologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 5. nadstropje, soba št. 500, Ljubljana.
01 4706 497
sprajc@zrc-sazu.si
sreda 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije in etnologije (Univerza v Ljubljani, 1982)
 • Magisterij iz zgodovine in etnozgodovine (Nacionalna šola za antropologijo in zgodovino, Mehika, 1989)
 • Doktoraj iz antropologije (Nacionalna avtonomna univerza v Mehiki, 1997)

 

Terensko delo:

 • Arheološka izkopavanja najdišča Nahualac, Mehika, 1 mesec (1986);
 • Etnologija Tzotzilov, San Pedro Chenalhó, Chiapas, Mehika, 2 meseca (1986);
 • Konceptualna povezava med Venero, dežjem in koruzo v Mezoameriki, 2 meseca (1989);
 • Delimitacija arheoloških najdišč, Mehika, 3 meseci (1992), 2 meseca (1993), 2 meseca (1994);
 • Arheološko rekognosciranje v jugovzhodnem Campecheju, Mehika, 3 meseci (1996), 3 meseci (1998), 2 meseca (2001), 3 meseci (2002), 3 meseci (2004), 2.5 meseci (2005), 3 meseci (2007), 2.5 meseca (2013), 2.5 meseca (2014);
 • Meritve orientacij v mezoameriški arhitekturi, 1 mesec (1989), 1 mesec (1991), 2 meseca (2010), 2 meseca (2011), 2 meseca (2012), 2 meseca (2013), 1 mesec (2015).

 

Raziskovalni interesi:

 • Arheologija Mezoamerike;
 • Arheoastronomija, kozmologija, religija;
 • Astronomija in arhitektura, orientacije;
 • Arheološki terenski pregledi;


 • Gostujoči profesor, Universidad de La Laguna, Tenerife, Španija (2006);

Drugo:

 • Podpredsednik, European Society for Astronomy in Culture (SEAC);
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Studia Humanitatis, Ljubljana;
 • Član uredniških odborov revij: Anthropological Notebooks, Journal of Skyscape Archaeology, International Journal of Euro-Mediterranean Studies, Arqueología Mexicana

Izbrane publikacije:

 • Šprajc, I. 2016. Lunar alignments in Mesoamerican architecture. Anthropological Notebooks XXII (3): 61–85.
 • Šprajc, I. 2016. Astronomy and power in Mesoamerica. V: Michael A. Rappenglück, Barbara Rappenglück, Nicholas Campion, Fabio Silva, ur., Astronomy and power: How worlds are structured, BAR International Series 2794, Oxford: British Archaeological Reports, str. 185-192.
 • Šprajc, I. 2015. Pyramids marking time: Anthony F. Aveni’s contribution to the study of astronomical alignments in Mesoamerican architecture. V: Anne S. Dowd in Susan Milbrath, ur., Cosmology,calendars, and horizon-based astronomy in ancient Mesoamerica, Boulder: University Press of Colorado, str. 19-36.
 • Šprajc, I. in P. F. Sánchez Nava, 2015. Orientaciones astronómicas en la arquitectura de Mesoamérica: Oaxaca y el Golfo de México. Prostor, kraj, čas 8. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Sánchez Nava, P. F., in I. Šprajc, 2015. Orientaciones astronómicas en la arquitectura maya de las tierras bajas. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Colección Arqueología, Serie Logos).
 • Šprajc, I. 2015. Astronomical correlates of architecture and landscape in Mesoamerica. V: Clive L. N. Ruggles, ur., Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, New York: Springer, str. 715-728.
 • Šprajc, I. 2015. Alignments upon Venus (and other planets) – identification and analysis. V: Clive L. N. Ruggles, ur., Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, New York: Springer, str. 507-516.
 • Šprajc, I., ur. 2015. Exploraciones arqueológicas en Chactún, Campeche, México. Prostor, kraj, čas 7, Ljubljana: Založba ZRC.
 • Sánchez Nava, P. F., in I. Šprajc, 2013. Equinoxes in Mesoamerican architectural alignments: prehispanic reality or modern myth? V: Ivan Šprajc and Peter Pehani, ur., Ancient cosmologies and modern prophets: Proceedings of the 20th Conference of the European Society for Astronomy in Culture, Anthropological Notebooks XIX, supplement, Ljubljana: Slovene Anthropological Society, str. 319-337.
 • Šprajc, I., C. Morales-Aguilar, in R. D. Hansen, 2009. Early Maya astronomy and urban planning at El Mirador, Peten, Guatemala. Anthropological Notebooks 15 (3): 79-101.
 • Šprajc, I. 2005. More on Mesoamerican cosmology and city plans. Latin American Antiquity 16 (2): 209-216.
 • Šprajc, I. 2004. Astronomical alignments in Río Bec architecture. Archaeoastronomy: The Journal of Astronomy in Culture 18: 98-107.
 • Šprajc, I., W. J. Folan, in R. González Heredia, 2005. Las ruinas de Oxpemul, Campeche: su redescubrimiento después de 70 años en el olvido (1934-2004). Los Investigadores de la Cultura Maya 13, vol. I: 20-27. Campeche: Universidad Autónoma de Campeche.
 • Šprajc, I. 2002-2004. Maya sites and monuments in SE Campeche, Mexico. Journal of Field Archaeology 29 (3-4): 385-407.
 • Šprajc, I. 2001. Orientaciones astronómicas en la arquitectura prehispánica del centro de México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Colección Científica 427).
 • Šprajc I. 2000. Astronomical alignments at Teotihuacan, Mexico. Latin American Antiquity 11 (4): 403-415.
 • Šprajc, I. 2000. Astronomical alignments at the Templo Mayor of Tenochtitlan, Mexico. Archaeoastronomy 25 (Journal for the History of Astronomy, suppl. to vol. 31): S11-S40.
 • Šprajc, I., F. García Cruz, in H. Ojeda Mas, 1997. Reconocimiento arqueológico en el sureste de Campeche, México: informe preliminar. Mexicon 19 (1): 5-12.
 • Šprajc, I. 1996. La estrella de Quetzalcóatl: El planeta Venus en Mesoamérica. México: Editorial Diana.
 • Šprajc, I. 1996. Venus, lluvia y maíz: Simbolismo y astronomía en la cosmovisión mesoamericana. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Colección Científica 318) (ponatis: 1998).
 • Šprajc, I. 1993. The Venus-rain-maize complex in the Mesoamerican world view: part I. Journal for the History of Astronomy 24 (parts 1/2, No. 75): 17-70.
 • Šprajc, I. 1993. The Venus-rain-maize complex in the Mesoamerican world view: part II. Archaeoastronomy 18 (Journal for the History of Astronomy, Supplement to Vol. 24): S27-S53.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar

Višja znanstvena sodelavka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU, izredna profesorica za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2/I, št. 101
01 4706 442
duska@zrc-sazu.si
sreda 10.00–12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz analitične sociologije (Univerza v Ljubljani, 1990);
 • Magisterij iz teoretične sociologije (Univerza v Ljubljani, 1994);
 • Doktorat iz zgodovinske antropologije (Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) – Podiplomska fakulteta za humanistiko, Ljubljana, 1998).

 

Terensko delo:

 • Pomurje – »razvojne kmetije« v naseljih: Bolehnečici, Noršinci, Bokrači, Sodišinci, Bodonci, Černelavci in Bogojina v letih 2012 in 2013;
 • Prekmurje – večgeneracijske družinske kmetije v naseljih: Zenkovci, Bodonci, Lemerje, Sodišinci in Bokrači v letu 2009;
 • Obmejni pas med Slovenijo in Hrvaško – obmejna naselja (Miliči, Paunoviči, Marindol, Bojanci, Adlešiči, Grbajel) v dolini spodnje Kolpe v letih 2001, 2002 in 2003 ter zahodne Žumberačke krajine (Doljani, Dragoševci, Dučići, Radatovići, Pilatovci, Ozalj) v letih 2002, 2003 in 2005 ter Bele krajine (Brezovica, Metlika) v letu 2005;
 • Obmejni pas med Slovenijo in Hrvaško – obmejna naselja (Slovenski in Hrvaški Kuželj, Grbajel, Osilnica, Sela, Vas-Fara, Delnice, Čabar) v dolini zgornje Kolpe v letih 1993, 1996 in 1999.

 

Raziskovalni interesi:

 • Podeželskost in nasilje v družinah;
 • Družinsko kmetovanje (tveganje in negotovost, razvojne strategije, socialno trpljenje, vzdržni razvoj, odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah, kmetijske nacionalne in globalne politike);
 • Demografska antropologija (rodnostno vedenje, staranje, refleksije o odnosu rodnost-migracije, demografski razlagalni modeli prebivalstvenih gibanj, demografska antropologija kot alternativna demografija);
 • Mednarodne meje (procesi kolektivnih identifikacij, politični in narodotvorni diskurzi o mejah, lokalna razumevanja mej); • Etničnost in nacionalizem.


 • 2005: devetdnevna poletna šola v okviru pedagoškega mednarodnega projekta (The International Higher Education Support Programme of the Open Society Institute-HESP; 2003-2006); Summer School 2: post-colony and post-socialism contexts in social scientific writing and teaching. Ulcinj, Črna Gora, 4.-13.
 • 2006: enotedenski teaching tour v okviru pedagoškega mednarodnega projekta HESP: D. Knežević Hočevar. Fertility as constitutive topic of nationalist discourse : media representing nation’s reproduction in post-socialist Slovenia : [Univ. of Bucharest, Faculty of Journalism and Mass Communication Studies, 14.IV.]. D. Knežević Hočevar. How nationhood is shaped through the discussion of reproduction: some dilemmas in studying the national population [Univ. “Ştefan cel Mare” of Suceava, 17.IV.].
 • 2010: dvotedensko gostovanje na Univ. Stavanger – Faculty of Arts and Education, v okviru Norveškega finančnega mehanizma – Teaching Mobility. Predavanja: D. Knežević Hočevar. Demographic engineering: talk about the fertility migration nexus [predavanje na seminarju “Migration in Europe: New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives”, Univ. of Stavanger, 26.-IX.-13.X.]. Stavanger. Viewpoints on migration, gender and family: [predavanje na seminarju “Migration in Europe: New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives”, University of Stavanger, 26.-IX.-13.X.].

 • predavateljica in nosilka izbirnega predmeta Situating Migration in Population Dynamics (Umestitev migracij v prebivalstvenem gibanju) v okviru mednarodnega študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) European Master in Migration and Intercultural Relations (Fakulteta za humanistiko, UNG);
 • ustanovna članica (1992) in v letih 1996, 1997 in 1998 tajnica Društva antropologov Slovenije;
 • od leta 1994 redna članica EASA (European Association of Social Anthropologists);
 • od leta 1997 do 2005 ustanovna članica in redna članica predsedstva mednarodnega Centra za raziskave mejnih območij (Centro studi sulle aree di confine – Centre for Border Area Studies, BAS-SAC) v Trbižu;
 • od leta 2001 do 2003 članica AAA (American Anthropological Association);
 • od leta 2001 redna članica IUSSP (International Union for the Scientific Study of Population).

 • Knežević Hočevar, Duška. “Kdor ne tvega, ni kmet!”: k antropologiji tveganja in negotovosti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, št. 3/4, str. 61-69.
 • Anthropological notebooks. Knežević Hočevar, Duška (gostujoči urednik 2014).
 • Knežević Hočevar, Duška, Černič Istenič, Majda. In pursuit of knowledge-based Slovenia: is knowledge transfer to agriculture stuck in faculties? Anthropological notebooks, 2014, year 20, no. 3, str. 103-120.
 • Knežević Hočevar, Duška. Community care of older people in rural setting a case study from Slovenia. Anthropological notebooks, 2014, year 20, no. 1, str. 35-50.
 • Černič Istenič, Majda, Knežević Hočevar, Duška. Intergenerational assistance on family farms in Slovenia: expectations and practices. Eastern European Countryside, 2013, 19, str. 77-103.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2013: Etnografija medgeneracijskih odnosov: Dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2012. Family farms in Slovenia: who did the measures ‘setting up of yourng farmers’ and ‘early retirement’ actually adress? Family farms in Slovenia: who did the measures ‘setting up of young farmers’ and ‘early retirement’ actually address? Anthropological notebooks, 18 (1): 65-89.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2011. To plan cross-border cooperation through the developmental programme Slovenia-Croatia 2007-2013: an anthropologist’s objections. V: Anita Ziegerhofer-Prettenthaler, Michael Kissener, Jan Kusber (ur.). Zwischenräume : Grenznahe Beziehungen in Europa seit den 1970er Jahren. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, str. 147–159.
 • Knežević Hočevar, Duška. Zamišljanje nacionalnega prebivalstva Slovenije v dokumentih o njegovi demografski obnovi. V: Petrović, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 22-59.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2011. Obrazi migracij v govoru o rodnosti. Dve domovini, 33: 7–22.
 • Knežević Hočevar, Duška, Černič Istenič, Majda. 2010. Dom in delo na kmetijah: raziskava odnosov med generacijami in spoloma. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Knežević Hočevar, Duška. The Kolpa River as linguistic and/or political border line between Slovenia and Croatia. V: Promitzer, Christian, Hermanik, Klaus-Jürgen, Staudinger, Eduard G. (ur.). (Hidden) minorities: language and ethnic identity between Central Europe and the Balkans (Studies on South East Europe, vol. 5). Wien; Berlin, 2009, str. 217-236.
 • Knežević Hočevar, Duška. Antropološka demografija: spodletela združitev antropologije in demografije?. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2008, 48, št. 1/2, str. 5-12.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2007. A diploma and children; having both: a case study. Anthropological notebooks, 13 (2): 73–94.
 • Knežević Hočevar, Duška. Ideologies of ‘Fortress Europe’ in two Slovenian-Croatian borderlands: case studies from Žumberak and Bela krajina. V: Armstrong, Warwick, Anderson, James (ur.). Geopolitics of European Union enlargement: the fortress empire (Transnationalism, Routledge research in transnationalism, 20). London; New York: Routledge, 2007, str. [206]-222.
 • Knežević Hočevar, Duška. Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj?: primer župnije v Radatovićih. Dve domovini, 2007, 25, str. 109-134.
 • Knežević Hočevar, Duška. ‘We were as one’: local and national narratives of a border regime between Slovenia and Croatia. V: Anderson, James, O’Dowd, Liam, Wilson, Thomas M. (ur.). Culture and cooperation in Europe’s borderlands (European studies). Amsterdam; New York: Rodopi, 2003, str. 171-194.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6