OPIS PREDMETA

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Koda predmeta: 60
Letnik: brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Nataša Gregorič Bon

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Vsebina

1. Antropologija prostora in kraja:

 • prostorski obrat;
 • koncepti: prostor, kraj, lokacija, pokrajina, okolje.

 

2. Prostorska antropologija – ključni misleci:

 • produkcija prostora (H. Lefebvre);
 • prostor in vsakdanje življenje (M. De Certeau, Li-Fu Tuan);
 • pokrajina in čuti (K. Basso, E. Hirsch);
 • bivanje in okolje (T. Ingold).

 

3. Družbeni prostori:

 • prostor in telo;
 • prostor in religija;
 • prostor in spol;
 • prostor in jezik.

 

4. Kraj, teritorij, moč, identiteta:

 • odnosi moči in geopolitične hierarhije;
 • identitetni procesi;
 • relokacije;
 • meje in razmejevanja.

 

5. Migracije, (ne)gibanje, (ne)mobilnost:

 • migracije;
 • (ne)gibanje, (ne)mobilnost;
 • vračanje;
 • dom, pripadnost.

 

6. Antropologija infrastrukture:

 • materialna kultura;
 • infrastruktura;
 • antropologija poti.

 

7. Okoljska antropologija:

 • dualizem kultura/natura;
 • debate o Antropocenu;
 • trajnost;
 • voda in vodna okolja.

 

Temeljna literatura in viri

 • Brightman, Marc & Jerome Lewis (eds.). 2017. The Anthropology of Sustainability. Beyond Development and Progress. Palgrave MacMillan.
 • de Certeau, Michel. 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.
 • Descola, Philippe. 2013). Beyond Nature and Culture. Janet Lloyd (trans.). Chicago: University of Chicago Press.
 • Feld, Steven and Keith Basso (ur.). 1996. Senses of Place. Santa Fe: School of American Research (izbrana poglavja).
 • Green, Sarah F. 2005. Notes from the Balkans. Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border. Princeton: Princeton University Press.
 • Gregorič Bon, Nataša and Jaka Repič. 2016 (ur., v tisku). Moving Places. Return, Relations and Belonging. Oxford and New York: Berghahn Books (izbrana poglavja).
 • Gupta, Akhil and James Ferguson (ur.) 2001 [1997]. Culture, Power and Place. Explorations in Critical Anthropology. Durham and London: Duke University Press.
 • Haenn, Nora, Richard R. Wilk & Allison Harnish (eds.). 2016. The Environment in Anthropology. A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living. Washington, New York: New York University Press (izbrana poglavja).
 • Hastrup, Kirsten &Karen F. Olwig. 2012. Climate Change and Human Mobility. Challenges to the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ingold, Tim. 2011. Being Alive. Essays on Movements, Knowledge and Description. London and New York: Routledge.
 • Larkin, Brian. 2013. “The politics and poetics of infrastructure.” Annual Review of Anthropology 42:327-43.
 • Lefebvre, Henri. 1991[1974]. The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell.
 • Low, Setha M. and Denise Lawrence-Zuñiga (ur.). 2003. Anthropology of Space and Place. Malden and Oxford: Blackwell (izbrana poglavja).
 • Moore, A. 2015. Anthropocene anthropology: reconceptualizing contemporary global change.
 • Journal of the Royal Anthropological Institute 22(1): 27–46.
 • Rapport, Nigel and Angela Dawson (ur.). 1998. Migrants of Identity. Perceptions of Home in a World of Movement. Oxford: Berg (izbrana poglavja).
 • Tilley, Christopher (1994). A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Oxford: Berg (izbrana poglavja).

 

Cilji in kompetence

Prostor je poleg časa eden od temeljnih človekovih dimenzij njegove »biti v svetu«. Študentke in študentje se bodo seznanili s prostorskimi koncepti, kot so prostor, kraj, pokrajina, lokacija, okolje ipd., ki so se v družboslovju in humanistiki uveljavili v 70ih letih preteklega stoletja. Tedaj se je sprva v družbeni geografiji, arheologiji in kasneje tudi v antropologiji uveljavila kritika evrocentričnega pojmovanja prostora in kraja. Kraji in lokacije niso več obravnavani kot pasivni koncepti, temveč kot aktivni procesi, povezani z gibanjem iz/v/skozi njih. Vsebina predmeta pojasnjuje, kako se v dobi hitrega razvoja komunikacijske tehnologije lotiti študija prostorskih konceptov, mobilnosti in nemobilnosti. Številne sodobne študije prostorske antropologije, se namesto prostora in kraja osredotočajo na gibanje, kot najbolj imanentni proces človekovega življenja. Gibanje ni le način posameznikovega bivanja v svetu, temveč tudi del produkcije kraja. Namreč kraj se vzpostavlja prav skozi gibanja, mobilnost in migracije, ki potekajo preko poti, kot so na primer ceste in steze, ipd. Poti, odražajo relacije med ljudmi in njihovimi kraji ter njihov preplet je pomemben za razumevanje svetotvornih praks. Nenazadnje pa bo predmet odstrl vprašanja povezana z okoljem, kjer se bodo študentje  še posebej posvetil številnim prepletom med človeškim in nečloveškim.anja in mobilnosti ter analiza njune družbene, prostorske in časovne razsežnosti.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

 

Načini ocenjevanja

Krajši pisni izdelek (20 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6