OPIS PREDMETA

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Koda predmeta: 60
Letnik: brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Nataša Gregorič Bon

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Cilji in kompetence

Prostor je poleg časa ena od temeljnih človekovih dimenzij njegove »biti v svetu«. Študentke in študentje se bodo seznanili s koncepti, kot so prostor, kraj, pokrajina, lokacija ipd., ki so se v družboslovju in humanistiki uveljavili v sedemdesetih letih preteklega stoletja. Tedaj se je sprva v družbeni geografiji, arheologiji in kasneje tudi v antropologiji uveljavila kritika evropocentričnega pojmovanja prostora in kraja. Kraji in lokacije niso več obravnavani kot pasivni koncepti, temveč kot aktivni procesi, povezani z gibanjem iz/v/skozi njih. Vsebina predmeta pojasnjuje, kako se v dobi hitrega razvoja komunikacijske tehnologije lotiti študija prostorskih konceptov, mobilnosti in nemobilnosti. Številne sodobne študije prostorske antropologije se namesto na prostor in kraj osredotočajo na gibanje kot najbolj imanenten proces človekovega življenja. Gibanje ni le način posameznikovega bivanja v svetu, temveč tudi del produkcije kraja. Namreč kraj se vzpostavlja prav skozi gibanja, mobilnost in migracije, ki potekajo preko poti, kot so na primer ceste in steze ipd. Poti odražajo relacije med ljudmi in njihovimi kraji, njihov preplet pa je pomemben za razumevanje svetotvornih praks. Eden od ključnih ciljev predmeta je torej obravnava gibanja in mobilnosti ter analiza njune družbene, prostorske in časovne razsežnosti.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

1. Antropologija prostora in kraja:

 • prostorski obrat;
 • koncepti: prostor, kraj, lokacija, pokrajina, okolje.

 

2. Prostorska antropologija – ključni misleci:

 • produkcija prostora (H. Lefebvre);
 • prostor in vsakdanje življenje (M. De Certeau, Li-Fu Tuan);
 • pokrajina in čuti (K. Basso, E. Hirsch);
 • bivanje in okolje (T. Ingold).

 

3. Družbeni prostori:

 • prostor in telo;
 • prostor in religija;
 • prostor in spol;
 • prostor in jezik.

 

4. Kraj, teritorij, moč, identiteta:

 • odnosi moči in geopolitične hierarhije;
 • identitetni procesi;
 • relokacije;
 • meje in razmejevanja.

 

5. Migracije, (ne)gibanje, (ne)mobilnost:

 • migracije;
 • (ne)gibanje;
 • (ne)mobilnost;
 • vračanje;
 • dom.

 

6. Antropologija infrastrukture:

 • materialna kultura;
 • infrastruktura;
 • antropologija poti.

 

Temeljna literatura in viri

 • de Certeau, Michel. 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.
 • Feld, Steven in Keith Basso (ur.). 1996. Senses of Place. Santa Fe: School of American Research (izbrana poglavja).
 • Green, Sarah F. 2005. Notes from the Balkans. Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border. Princeton: Princeton University Press.
 • Gregorič Bon, Nataša in Jaka Repič. 2016 (ur., v tisku). Moving Places. Return, Relations and Belonging. Oxford and New York: Berghahn Books (izbrana poglavja).
 • Gupta, Akhil in James Ferguson (ur.) 2001 [1997]. Culture, Power and Place. Explorations in Critical Anthropology. Durham in London: Duke University Press.
 • Ingold, Tim. 2011. Being Alive. Essays on Movements, Knowledge and Description. London in New York: Routledge.
 • Larkin, Brian. 2013. The politics and poetics of infrastructure. Annual Review of Anthropology 42: 327–43.
 • Lefebvre, Henri. 1991 [1974]. The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell.
 • Low, Setha M. in Denise Lawrence-Zuñiga (ur.). 2003. Anthropology of Space and Place. Malden in Oxford: Blackwell (izbrana poglavja).
 • Rapport, Nigel in Angela Dawson (ur.). 1998. Migrants of Identity. Perceptions of Home in a World of Movement. Oxford: Berg (izbrana poglavja).
 • Telban, Borut. 2016. Kraji in časi v novogvinejski pokrajini. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Tilley, Christopher. 1994. A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Oxford: Berg (izbrana poglavja).

 

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga (8–12 strani), v kateri študentka ali študent poda analizo nekega problema in svoje argumente podpre z ustrezno literaturo. Študentka ali študent opravlja pisni izpit.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Doc. dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6