OPIS PREDMETA

Epistemološki pluralizem in »dekonolizacijske« metode v etnografskih raziskavah


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Koda predmeta: 63
Letnik: Brez letnika

 


Nosilka
Doc. dr. Pirjo Kristiina Virtanen

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Cilji in kompetence

Predmet predstavi raziskovalni načrt, ki gre preko razlik med subjektom in objektom. Spodbuja študentke in študente, da ponovno premislijo kolonialno preteklost evro-ameriške znanosti, veljavnost in avtoriteto v akademskem svetu in raziskovalnih procesih na splošno. V kontekstu dekolonizacije so epistemološka moč, hierarhije in raznolikosti ustvarjanja znanja postale problematizirane. Študentke in študenti bodo pridobili novo razumevanje dokazov, postopkov pridobivanja trditev o vednosti in njihovih ovrednotenj. Tovrsten pristop bo podkrepljen s primeri iz amazonskih etnografij, ki so priskrbele nove konceptualne vpoglede. Kako lahko razumemo, organiziramo in ovrednotimo vednosti in znanja, ki nam jih ponujajo nečloveška bitja in realnosti (kot so živali, rastline, atmosferski pojavi) in kaj lahko z njimi pridobimo? Predmet tudi obravnava načine opravljanja raziskav z drugim – in ne le o drugem – in ponudi nekaj metod skupnih raziskav ter raziskav, ki temeljijo na skupnosti. Zadnje predavanje vključuje študijo raziskovalne etike in raziskovalnih soglasij, kakor tudi trenutne pravne aspekte raziskav, ki vključujejo človeka, v EU.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

Študentke in študenti bodo vpeljani v procese ustvarjanja vednosti med amazonskimi ljudstvi in interakcije med človeškimi in nečloveškimi entitetami. Predmet vključuje razmišljanja o kolonialni preteklosti evro-ameriške znanosti in njenih značilnih principov avtoritete. Vsebina predavanj:

 • Negacija dualizma med subjektom in objektom;
 • Znanost in kolonializem;
 • Epistemologija in ustvarjanje znanja;
 • Pomen amazonskih etnografij za dekolonizacijo majhnih neevropskih družb;
 • Odnos med človekom in nečloveškimi bitji in pojavi;
 • Prehod od raziskave o drugem k raziskavi z drugim;
 • Raziskave, ki vključujejo lokalno skupnost;
 • Etika antropoloških raziskav.

 

Temeljna literatura in viri

 • Denzin, Norman, Yvonna Lincoln in Linda Tuhiwai Smith (ur.). 2008. Handbook of Critical and Indigenous Methodologies. Thousand Oaks: Sage.
 • Kohn, Eduardo. 2013. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. Berkeley: University of California Press.
 • McCallum, Cecilia. 1996. The Body that Knows: From Cashinahua Epistemology to a Medical Anthropology of Lowland South America. Medical Anthropology Quarterly 10(3): 347–372.
 • Mignolo, Walter. D. 2011. The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham & London: Duke University Press.
 • Tuhiwai Smith, Linda. 2012. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples (2nd ed.). London: Zed Books.
 • Virtanen, Pirjo Kristiina. 2014. Materializing Alliances: Ayahuasca Shamanism in and Beyond Western Amazonian Indigenous Communities. V: Amazonian Shamanism in the Amazon and Beyond, Beatriz C. Labate in Clancy Cavnar (ur.), str. 59–80. Oxford: Oxford University Press.
 • Viveiros de Castro, Eduardo. 2012. Cosmological Perspectivism in Amazonia and Elsewhere. Master Class Series 1, str. 44–168. Manchester: HAU Network of Ethnographic Theory.
 • Wilson, Shawn. 2008. Research is Ceremony: Indigenous Research Methods. Winnipeg, Manitoba: Fernwood Publishing.

 

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga (8–12 strani), v kateri študentka ali študent poda analizo nekega problema in svoje argumente podpre z ustrezno literaturo. Študentka ali študent opravlja pisni izpit.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Doc. dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6