OPIS PREDMETA

Epistemološki pluralizem in »dekonolizacijske« metode v etnografskih raziskavah


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Nosilka:
Izr. prof. dr. Pirjo Kristiina Virtanen

ECTS: 6

Koda predmeta: 63

Letnik: Brez letnika

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Jeziki: angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

 

Vsebina

 1. Ustvarjanje znanja in epistemološki pluralizem;
 2. Kulturno ustvarjanje resnice in režimi dokazov;
 3. Znanost, tradicionalna védenja in načini poznavanja;
 4. Utelešeni načini védenja v Amazoniji;
 5. Odnosnost med človeškimi in nečloveškimi bitji;
 6. Staroselski načini védenja kot metodološka orodja;
 7. Etika antropoloških raziskav.

 

Temeljna literatura in viri

 • Bird-David, Nurit. 1999. ‘Animism’ Revisited. Personhood, Environment, and Relational Epistemology.” Current Anthropology 40(S1): S67–S91.
 • Denzin, Norman, Yvonna Lincoln in Linda Tuhiwai Smith (ur.). 2008. Handbook of Critical and Indigenous Methodologies. Thousand Oaks: Sage.
 • Di Giminiani, Piergiorgio. 2015. “The becoming of ancestral land:Place and property in Mapuche land claims.” American Ethnologist 42(3): 490–503.
 • Drugge, Anna-Lill (ed.), Ethics in indigenous research: past experiences – future research. Umeå: Vaartoe – Centre for Sami ResearchKohn, Eduardo. 2013. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. Berkeley: University of California Press.
 • Helander-Renvall, Elina 2010. Animism, Personhood and Nature of Reality: Sami Perspectives. Polar Record46 (236): 44–56.
 • Holbraad, Martin. 2008. “Definitive Evidence, from Cuban Gods.” Journal of the Royal Anthropological Institute 14: 93–109.
 • McCallum, Cecilia. 1996. The Body that Knows: From Cashinahua Epistemology to a Medical Anthropology of Lowland South America. Medical Anthropology Quarterly 10(3): 347–372.
 • Mignolo, Walter. D. 2011. The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham & London: Duke University Press.
 • Santos Granero, Fernando 2009. The occult life of things. Native Amazonian theories of materiality and personhood. Tucson: University of Arizona Press.
 • Santos-Granero, Fernando. 2006. Sensual Vitalities: Noncorporeal Modes of Sensing and Knowing in Native Amazonia. Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America 4 (1&2): 57–82.
 • Sillitoe, Paul. 2010. Trust in development: some implications of knowing in indigenous knowledge. Journal of the Royal Anthropological Institute 16: 13–30.
 • Tuhiwai Smith, Linda. 2012. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples (2nd ed.). London: Zed Books.
 • Turner, Terry S. 2009. The Crisis of Late Structuralism. Perspectivism and Animism: Rethinking Culture, Nature, Spirit, and Bodiliness. Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of South America 7:3-42.
 • Virtanen, Pirjo Kristiina. 2009. New Interethnic Relations and Native Perceptions of Human-to-Human Relations in Brazilian Amazonia. Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 14(2): 332–354.
 • Virtanen, Pirjo Kristiina & Sanna Saunaluoma. 2017. Visualization and Movement as Configurations of Human-nonhuman Engagements: The Geometric Earthwork Landscapes of the Upper Purus, Brazil. American Anthropologist 119(4): 614–630.
 • Virtanen, Pirjo Kristiina & Marja-Liisa Honkasalo. 2020. Evidence work in negotiations with state authorities and new practices of cultural truth-making. Anthropology of Consciousness 31(1): 63–90.
 • Viveiros de Castro, Eduardo. 2007. The Crystal forest: Notes on the ontology of Amazonian spirits. Inner Asia 9(2): 153-172.
 • Viveiros de Castro, Eduardo. 2012. Cosmological Perspectivism in Amazonia and Elsewhere. Master Class Series 1, str. 44–168. Manchester: HAU Network of Ethnographic Theory.
 • Wilson, Shawn. 2008. Research is Ceremony: Indigenous Research Methods. Winnipeg, Manitoba: Fernwood.

 

Cilji in kompetence

Predmet predstavi raziskovalni načrt, ki gre preko razlik med subjektom in objektom. Spodbuja študentke in študente, da ponovno premislijo kolonialno preteklost evro-ameriške znanosti, veljavnost in avtoriteto v akademskem svetu in raziskovalnih procesih na splošno. V kontekstu dekolonizacije so epistemološka moč, hierarhije in raznolikosti ustvarjanja znanja postale problematizirane. Študentke in študenti bodo pridobili novo razumevanje dokazov, postopkov pridobivanja trditev o vednosti in njihovih ovrednotenj. Tovrsten pristop bo podkrepljen s primeri iz amazonskih etnografij, ki so priskrbele nove konceptualne vpoglede. Kako lahko razumemo, organiziramo in ovrednotimo vednosti in znanja, ki nam jih ponujajo nečloveška bitja in realnosti (kot so živali, rastline, atmosferski pojavi) in kaj lahko z njimi pridobimo? Predmet tudi obravnava načine opravljanja raziskav z drugim – in ne le o drugem – in ponudi nekaj metod skupnih raziskav ter raziskav, ki temeljijo na skupnosti. Zadnje predavanje vključuje študijo raziskovalne etike in raziskovalnih soglasij, kakor tudi trenutne pravne aspekte raziskav, ki vključujejo človeka, v EU.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študentke in študentje bodo osvojili praktična metodološka orodja, ki jim bodo omogočila lažjo izvedbo raziskave, ki bo presegla koncept dekolonizacije. Poslužili se bodo novega razumevanja dokazov in postopkov pridobivanja trditev o vednosti in resnici.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom

 

Načini ocenjevanja

 • Krajši pisni izdelek (20 %),
 • javni nastop ali predstavitev (20 %),
 • končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6