OPIS PREDMETA

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Koda predmeta: 65
Letnik: Brez letnika

 


Nosilca
Dr. Karmen Kenda-Jež
Red. prof. dr. Borut Telban

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Vsebina

1. Uvod v antropološko lingvistiko:

 • antropološka lingvistika kot interdisciplinarna veda;
 • jezikoslovna raziskovalna izhodišča: povezave z metodami sociolingvistike, psiholingvistike, etnolingvistike, kognitivnega jezikoslovja, pragmatike, analize diskurza in konverzacijske analize;
 • glavne smeri raziskav.

 

2. Raziskave jezikovnih praks:

 •  jezikovne prakse in družbene skupnosti: jezikovna/govorna skupnost, izkustvena skupnost, družbene mreže;
 • status jezikovnih različkov: prestižnost – stigmatiziranost; standardni (pisni jezik – knjižni jezik – standard) in nestandardni jezikovni različki (dialekt, sociolekt, etnolekt); funkcijska razslojenost jezika, javno in zasebno sporazumevanje; manjšinski, lokalni, nacionalni, svetovni jeziki; jezik posameznika, idiolekt, mentalni slovar; umetni jeziki;
 • večjezičnost in večkulturnost: večjezičnost posameznika in skupnosti, jeziki v stiku, diglosija, jezikovna interferenca, kodni preklop, izposoja; globalizacija sporazumevalnih praks, pešanje in umiranje jezikov;
 • jezikovne ideologije: jezik in nacionalizem, jezik in družbena/kulturna neenakost, jezikovna ideologija in jezikovno načrtovanje – jezikovna kultura, purizem, lingvicizem.

 

3. Metodologija antropološkolingvističnih raziskav in pojavne oblike jezika:

 • raziskovalec kot soudeleženec: vpliv jezikovne in sporazumevalne zmožnosti raziskovalca na potek in rezultate antropološkolingvističnih raziskav;
 • raziskave govorjenega jezika: tehnike opazovanja govora; formalni, neformalni, spontani govor; zapisovanje (izbor transkripcijskih načel) in analiza govora, interpretacija zunajjezikovnih prvin;
 • raziskave pisanih besedil: pismenost in pisnost, pisne prakse, besedilni vzorci (dokumenti, zasebna korespondenca);
 • med ustnim in pisnim – analiza elektronskih besedil, pisano besedilo kot pogovor;
 • dokumentacijsko jezikoslovje kot metoda ohranjanja in revitalizacije ogroženih jezikov

 

4. Metode besedilne analize:

 • analiza diskurza: opazovanje diskurzivnih praks, tehnika analize; kritična analiza diskurza (KAD); jezik in moč/politika/rasa/etnija/razred/spol;
 • konverzacijska analiza: dialog kot osnovna oblika človekove govorne dejavnosti; struktura dialoga; teorija vljudnosti;
 • delo z jezikovnimi korpusi: korpusi kot vir antropološkolingvističnih raziskav.

 

5. Antropološkolingvistične raziskave in etika:

 • varstvo osebnih podatkov – posameznik v skupnosti;
 • pozitivni in negativni vplivi raziskovalnih postopkov na raziskovano skupnost.

 

Temeljna literatura in viri

 • Aikhenvald, Alexandra Y. 2015. The Art of Grammar: A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press.
 • Bathia, Tej K. in William C. Ritchie (ur.). 2013. The Handbook of Bilingualism and Multilingualism. Blackwell Publishing.
 • Bernard, Russell H. 2011. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Plymouth: AltaMira Press.
 • Brunn, Stanley D. in Roland Kehrein, 2020. Handbook of the Changing World Language Map. Springer. (Izbrana poglavja.) https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-030-02438-3
 • Coulmas, Florian, 2018. An Introduction to Multilingualism: Language in a Changing World. Oxford: Oxford University Press.
 • Duranti, Alessandro (ur.). 2004. A Companion to Linguistic Anthropology. Blackwell Publishing.
 • Eckert, Penelope in Sally McConnell-Ginet. 2013. Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Evans, Nicholas. 2009. Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us. Chichester: Willey-Blackwell Publishing.
 • Fishman, Joshua in Ofelia Garcia. 2010-2011. Handbook of Language and Ethnic Identity: 1 – Disciplinary and Regional Perspectives, 2 – The Success-Failure Continuum in Language and Ethnic Identity Efforts. Oxford: Oxford University Press.
 • Milroy, Lesley in Mathew Gordon. 2003. Sociolinguistics: Method and Interpretation. Blackwell Publishing.
 • Podesva, Robert J. in Devyani Sharma (ur.). 2013. Research Methods in Linguistics. New York: Cambridge University Press.
 • Sallabank, Julia, Attitudes to Endangered Languages: Identities and Policies. 2013. New York: Cambridge University Press.
 • Schilling, Natalie, Sociolinguistic Fieldwork. 2013. New York: Cambridge University Press.
 • Thomason, Sarah G. 2015. Endangered Languages: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Verschueren, Jef. 2013. Ideology in Language Use: Pragmatic Guidelines for Empirical Research. New York: Cambridge University Press.
 • Wodak, Ruth in Michael Meyer (ur.). 2009. Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE

 

Cilji in kompetence

Metodološki okvir raziskav v antropološki lingvistiki je razumljen kot dinamično povezovanje (jezikoslovnih) raziskovalnih postopkov in orodij, ki z razčlembo strukture in rabe jezika omogočajo uvid v njegov družbeni in kulturni kontekst ter razkrivajo njegovo vlogo pri vzpostavljanju, ohranjanju in preoblikovanju družbenih razmerij v skupnosti. Predmet je zato najprej namenjen predstavitvi širokega izbora posameznih metodoloških pristopov ter možnosti za njihovo uporabo in povezovanje na posameznih področjih antropološke lingvistike. V skladu s konkretnimi potrebami študentov in študentk podrobno obravnava posamezne raziskovalne tehnike in postopke ter jih pospremi z zgledi ustreznih in manj ustreznih praks pri analizi različnega jezikovnega gradiva.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Načini ocenjevanja

Krajši pisni izdelek (20 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6