OPIS PREDMETA

Antropologija rodnosti


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Koda predmeta: 10
Letnik: Brez letnika


Nosilka
izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Cilji in kompetence

Ker retorika demografske krize 21. stoletja s pomočjo metafor o »izumiranju razvitega sveta«, »smrti naroda«, »reproduktivni lenobi mladih« zakriva prepletanje državnih, narodnih, rasnih, etničnih, spolnih in razrednih interesov, bodo študentke in študenti skozi predstavitev kratkega historiata preučevanja rodnosti in izsledkov, zlasti etnografskih študij, vpeljani v kompleksno problematiko prebivalstvenega gibanja, tj. rodnosti, smrtnosti in migracij. Slušateljice in slušatelji bodo pridobili bolj poglobljena znanja in vpoglede v presoje in pristope demografske antropologije, ki se vedno bolj uveljavlja prav s presojo teoretično-metodoloških pomanjkljivosti obsežnih empiričnih raziskav.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

1. Zabeležena dejstva prebivalstvenega gibanja 21. stoletja: od prebivalstvene eksplozije k prebivalstveni imploziji:

 • padec rodnostnih stopenj povsod po svetu;
 • retorika demografske krize;
 • posledice nizke rodnosti;
 • nizka rodnost “domačinov” in priselitve “tujcev”;
 • odziv politike in znanosti na družbene posledice nizke rodnosti.

 

2. Človeška reprodukcija – zagotavljanje kontinuitete posameznika in skupnosti:

 • od reprodukcije vladarja k reprodukciji državljanov (biopolitika);
 • strah pred preobljudenostjo (Malthus, Darwin, J. Stuart Mill, Spencer, Fiske);
 • prvi demografski prehod (1850 do 1950) in strah pred prebivalstveno degeneracijo (evgenika, socialni darvinizem, nacionalizmi ob koncu 19. stoletja in kolonializem);
 • ideološko ozadje oblikovanja demografije kot znanstvene discipline;
 • od opisa k analizi demografskega prehoda (Evropski rodnostni projekt 1963-1979).

 

3. Demografska antropologija ali demografija onstran številk:

 • drugi demografski prehod (1965; padec rodnostnih stopenj pod enostavno obnovo prebivalstva) in večkulturna Evropa (priselitve v šestdesetih letih 20. stoletja);
 • predhodniki demografske antropologije;
 • antropološka kritika evropocentričnih in evolucijskih predpostavk teorij demografskega prehoda;
 • umestitev rodnosti: kultura, zgodovina, spol in oblast v reproduktivnem življenju posameznika (celostna demografija ali demografska antropologija).

 

4. Antropološki pristopi k preučevanju prebivalstvenega gibanja:

 • institucionalizacija antropološke demografije;
 • terenske metode antropološke demografije kot prispevek (ne nadomestilo) k demografskim metodam; “opazovati nepričakovano” ;
 • prispevek antropoloških teorij in ne le metod;
 • zgledi študij primerov.

 

5. Etnografije:

 • ideologije reprodukcije in “pravilna” stališča o rojstvu in materinstvu;
 • materinstvo med tradicijo in modernostjo;
 • zgledi etnografij “kolonialnih in postkolonialnih” praks rodnostnega vedenja;
 • zgledi etnografij “evropskih” praks rodnostnega vedenja.

 

Temeljna literatura in viri

1. Zabeležena dejstva prebivalstvenega gibanja 21. stoletja: od prebivalstvene eksplozije k prebivalstveni imploziji

 • Douglass, Carrie B. 2005: Introduction. v: Carrie B. Douglass, ed., Barren States: The Population ‘Implosion’ in Europe: 1-9, 17-19.*
 • Knežević Hočevar, Duška. 2003. Medijska govorica o nacionalni reprodukciji v postsocialistični Sloveniji. Teorija in praksa, 40/2: 335-356.
 • Macura, Miroslav. 2002. The Generations and Gender Programme: A Study of the Dynamics of Families and Family Relationships. Advancing knowledge for policy-making in low-fertility, ageing societies; Chief, Population Activities Unit, United Nations Economic Commission for Europe: 2-5)*
 • Green Paper. 2005. Confronting demographic change: a new solidarity between the generations (Commission of the European Communities; Brussels, 16. 3. 2005), COM, 94 final: 2-11.*
 • Teitelbaum, Michael S. in Jay Winter. 1998. A Question of Numbers. High Migration, Low Fertility, and the Politics of National Identity, (Introduction: 3-8.)*
 • Teitelbaum, Michael S. in Jay Winter. 1998. A Question of Numbers. High Migration, Low Fertility, and the Politics of National Identity (Germany: Immigration, refugees, and unification: 11-30.)
 • UMAR. 2005. Srednjeročna in dolgoročna projekcija demografskega razvoja Slovenije in njegovih socialno-ekonomskih komponent, Delovni zvezek št. 10: 7-8.*
 • Alonso William in Paul Starr, eds. 1987. The Politics of Numbers. New York: Russell Sage Foundation: 1-3.*
 • Kertzer D. in D. Arel. 2002. Censuses, identity formation, and the struggle for political power. v: Kertzer D. in D. Arel, eds., Census and Identity: 1-23.

 

2. Človeška reprodukcija – zagotavljanje kontinuitete posameznika in skupnosti

 • Gal Susan in Gail Kligman. 2000. The Politics of Gender After Socialism. A Comparative – Historical Essay, Princeton, New Jersey: princeton Univ. Press. (Reproduction as Politics:15-21.)*
 • Quine, Maria Sophia. 1996. Population Politics in Twentieth-Century Europe: Fascist dictatorships and liberal democracies. Routledge: London, New York. (Introduction: Fears of ‘over-population’ and ‘depopulation’ in the nineteenth century: 1-16.)*
 • Hodgson, Dennis. 1991. »The ideological Origins of the Population Association of America«. Population and Development Review. Zv. 17(1): 1-34.*
 • Greenhalgh, Susan. 1995. Anthropology theorizes reproduction: Integrating practice, political economic, and feminist perspectives. v: Greenhalgh, Susan, eds., Situating Fertility. Anthropology and demographic inquuiry: 5-12.*

 

3. Demografska antropologija ali demografija onstran številk

 • Van De Kaa, J. Dirk. 1987. Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42/1: 3-44.*
 • Kertzer David I. in Tom Fricke. 1997. Toward an Anthropological Demography. v: Kertzer David I. in Tom Fricke, eds., Anthropological Demography. Toward a New Synthesis: 1-10.*
 • Greenhalgh, Susan. 1995. Anthropology theorizes reproduction: Integrating practice, political economic, and feminist perspectives. v: Greenhalgh, Susan, ed., Situating Fertility. Anthropology and demographic inquuiry: 12-27.*

 

4. Antropološki pristopi k preučevanju prebivalstvenega gibanja

 • Basu, Alaka Malwade in Peter Aaby. 1998. Introduction: Approaches to Anthropological Demography. v: Alaka Malwade Basu in Peter Aaby, eds., The Methods and Uses of Anthropological Demography: 1-21.*
 • Kertzer David I. in Tom Fricke. 1997. Toward an Anthropological Demography. v: Kertzer David I. in Tom Fricke, eds., Anthropological Demography. Toward a New Synthesis: 15-20.*
 • Scheper – Hughes, Nancy. 1997. Demography without Numbers. v: David I. Kertzer in Tom Fricke, eds., Anthropological Demography. Toward a New Synthesis: 201-222.*
 • Aaby, Peter. 1998. Are Men Weaker or Do their Sisters Talk Too Much? Sex Differences in Childhood Mortality and the Construction of ‘Biological’ Differences. v: Alaka Malwade Basu in Peter Aaby, eds., The Methods and Uses of Anthropological Demography: 39-56.*

 

5. Etnografije

 • Ram K. in M. Jolly. 1998. Maternities and modernities. Colonial and postcolonial experiences in Asia and the Pacific (Introduction: 1-25.)*
 • Gabriel, Cynthia. 2005. Our Nation is Dying’: Interpreting Patterns of Childbearing in Post-Soviet Russia. v: Carrie B. Douglass, ed., Barren States: The Population ‘Implosion’ in Europe: 73-93.*
 • Douglass, Carrie B. 2005. ‘We’re Fine at Home’: Young People, Family and Low Fertility in Spain. v: Carrie B. Douglass, ed., Barren States: The Population ‘Implosion’ in Europe: 183-207.*

 

Načini ocenjevanja

Nujna je udeležba na predavanjih in seminarjih, izdelava seminarske naloge in ustni izpit.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Doc. dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6