Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat

Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, predavateljica na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije


01 4706 545
katarina.polajnar@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Matija Zorn

Nosilec predmeta Zgodovinska geografija na geografskem modulu doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni svetnik in predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Izredni profesor za področje geografije.


01 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije in zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2001)

Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2007)

 

Življenjepis:

Rodil se je leta 1975 v Kranju. Po končani gimnaziji se je leta 1994 vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, smer geografija in zgodovina. Študij je končal leta 2001. Na isti fakulteti je leta 2007 doktoriral. Od leta 2001 je zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Med letoma 2007 in 2018 je bil pomočnik predstojnika inštituta, od leta 2018 pa je predstojnik inštituta. Od leta 2008 je vodja inštitutskega Oddelka za fizično geografijo. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je habilitiran v izrednega profesorja za področje geografije, predava pa tudi na Fakulteti za management.

Ukvarja se predvsem s fizično geografijo, geografijo naravnih nesreč, geografskimi informacijskimi sistemi, zgodovinsko geografijo in okoljsko zgodovino. Od leta 2011 je urednik znanstvene revije Geografski vestnik in področni urednik za fizično geografijo v znanstveni reviji Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik. Je tudi sourednik knjižnih zbirk Naravne nesreče in GIS v Sloveniji ter član uredniških odborov več domačih in tujih znanstvenih revij. Njegova bibliografija obsega prek tisoč enot.
Drugo:

 • Področni urednik za fizično geografijo znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik, citirane v SCIE in SCOPUS-u;
 • Glavni urednik znanstvene revije Geografski vestnik (2011–), citirane v SCOPUS-u;
 • Sourednik knjižne zbirke Geografski informacijski sistemi v Sloveniji;
 • Sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče;
 • Član uredniškega odbora znanstvenih revij: Hrvatski geografski glasnik (2014–), The Environment (2014–), Geografski pregled (2014–), Acta Geobalcanica (2015–), Problems of Geography (2016–), Environmental & Socio-economic Studies (2017–), Retrospektive (2018–).
 • Član Izvršilnega odbora Zveze geografov Slovenije (2003–2007, 2011–);
 • Član usmeritvenega odbora COMLAND, Komisije za degradacijo zemljišč in dezertifikacijo pri Mednarodni geografski zvezi (2016–);
 • Vodnik Planinske zveze Slovenije (1996–).

Izbrane publikacije:

KNJIGE

 • Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. (ur.) 2020: The Geography of Slovenia: Small But Diverse. Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3
 • Mikša, P., Zorn, M. 2020: Življenje ob meji: Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941–1945). Historia 33. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610603139
 • Gašperič, P., Šolar, R., Zorn, M. 2020: Kartografski zakladi slovenskega ozemlja. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M., Mikša, P., Lačen Benedičič, I., Ogrin, M., Marija Kunstelj, A. (ur.) 2018: Triglav 240. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610500841
 • Zorn, M. in sodelavci 2015: Dolina Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 32. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M. 2013: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja – enotni pristop in izbrana orodja. Georitem 22. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. 2011: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi. Georitem 18. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Ažman Momirski, L., Kladnik, D., Komac, B., Petek, F., Repolusk, P., Zorn, M. 2008: Terasirana pokrajina Goriških brd. Geografija Slovenije 17. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15. Ljubljana: Založba ZRC.

IZBRANI ČLANKI

 • Hudson, P. F., Zorn, M. 2019: The role of historic human impacts on modern environmental processes and management: Introduction to special issue. Land Degradation & Development 29-10. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3328
 • Carey, A. E., Zorn, M., Tičar, J., Lipar, M., Komac, B., Welch, S. A., Smith, D. F., Lyons, W. B. 2019: Glaciochemistry of cave ice: Paradana and Snežna Caves, Slovenia. Geosciences 9-2. DOI: https://doi.org/10.3390/geosciences9020094
 • Peña-Angulo, D., … Zorn, M. 2019: Spatial variability of the relationships of runoffand sediment yield with weather types throughout the Mediterranean basin. Journal of Hydrology 571. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.01.059
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M., Čarni, A. 2018: Human‐induced land degradation and biodiversity of Classical Karst landscape: On the example of enclosed karst depressions (dolines). Land Degradation & Development 29-10. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3116
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M., Čarni, A. 2018: Bioindication of human-induced soil degradation in enclosed karst depressions (dolines) using Ellenberg indicator values (Classical Karst, Slovenia). Science of the Total Environment 640/641. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.294
 • Van Hall, R. L., Cammeraat, L. H., Keesstra, S. D., Zorn, M. 2017: Impact of secondary vegetation succession on soil quality in a humid Mediterranean landscape. Catena 149-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.05.021
 • Ferk, M., Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M., Stepišnik, U. 2017: Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. Quaternary glaciation in the Mediterranean mountains, Special publication of the Geological Society London 433-1. DOI: https:// doi.org/10.1144/SP433.2
 • Tošić, I., Zorn, M., Ortar, J., … 2016: Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in Slovenia from 1961 to 2011. Atmospheric Research 168. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.09.014
 • Del Gobbo, C., Colucci, R. R., Forte, E., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2016: The Triglav glacier (South-Eastern Alps, Slovenia): volume estimation, internal characterization and 2000-2013 temporal evolution by means of ground penetrating radar measurements. Pure and Applied Geophysics 173-8. DOI: https://doi.org/10.1007/s00024-016-1348-2
 • Zorn, M. 2012: Geomorphic activity in flysch badlands of the Istria peninsula (SW Slovenia). Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Suppl. 56-3. DOI: https://doi.org/10.1127/0372-8854/2012/S-00104
 • Kuhlicke, C., …, Zorn, M., … 2011: Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Environmental Science & Policy 14- 7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.05.001
 • Zorn, M., Komac, B. 2009: The importance of landsliding in a flysch geomorphic system: The example of the Goriška brda Hills (W Slovenia). Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Suppl. 56-3. DOI: https://doi.org/10.1127/0372-8854/2009/0053S3-0057

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec

Nosilka predmeta Družbena geografija krasa na geografskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docentka za področje geografije.


01 4706 541
mateja.breg@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Doktorat iz krasoslovja (Univerza Nova Gorica, 2012)

Diploma iz geografije (Univerza Ljubljana, 2005)

 

Terensko delo in raziskovalni interes:

Kot članica treh različnih geografskih oddelkov (varstvo okolja, GIS in fizična geografija) je vključena v interdisciplinarne študije, povezane z različnimi raziskovalnimi vprašanji vezanimi na različne tipe pokrajin, vendar je njen največji raziskovalni interes posvečen raziskovanju kraških pokrajin, tako v Sloveniji kakor v Evropi.

Doktorsko disertacijo iz krasoslovja je zagovarjala leta 2012 na Univerzi v Novi Gorici. Predmet doktorske študije so bile doline (vrtače) na območju Dinarskega krasa in na primeru le-teh degradacija kraške pokrajine v povezavi z ne-kraško pokrajino.

Leta 2012 je je bil odobren podoktorski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer je nadaljevala raziskave o degradaciji in zaščiti kraške pokrajine; projektna prijava se je uvrstila na peto mesto v konkurenci 169 prejetih prijav iz vseh znanstvenih disciplin.

Trenutno je vključena v tekoče raziskovalne in aplikativne projekte, ki se ukvarjajo s kraškimi pokrajinami. Med septembrom 2017 in februarjem 2020 sem bil vodja mednarodnega projekta, ki se je med drugim ukvarjal z valorizacijo kraške geodediščine in razvojem geoturizma v kraški pokrajini. Eden najpomembnejših ciljev v njeni karieri je izboljšati in povečati mednarodno sodelovanje za izmenjavo znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, ki se spopadajo s podobnimi raziskovalnimi izzivi v svojih državah. S tega vidika je bila zanjo zelo pomembna in koristna izkušnja udeležba na IRCK Training Course on Karst Ecological Geology and Landscape leta 2018 v Guilinu na Kitajskem.

Poleg temeljnih raziskav jo zanima tudi interpretacija kraške dediščine, zato je leta 2019 postala članica združenja Interpret Europe. Junija 2019 se je udeležila 5-dnevnega intenzivnega tečaja za interpretativnega pisca, kjer je poskušala razviti veščine ustvarjalnega pisanja za širšo javnost, predvsem pa za turistično promocijo kraške pokrajine in njene dediščine.Udeležba na pomembnejših dogodkih:

 • Interpret Europe Certified Interpretive Trainer course (CIT), 25. – 27. november 2019, Osijek, Hrvaška.
 • IGU thematic conference Transformation of traditional cultural landscapes, 24. –26. september 2019, Koper, Slovenija. Plenarno predavanje: Bioindication of human-induced land degradation in potential karstic microrefugia.
 • Interpret Europe Certified Interpretive Writer course (CIT), Ljubljana, Slovenija Junij 2019.
 • Poletna šola Biodiversity and bioindicators in monitoring and management of contaminated soils. 4. – 7. junij 2019 Department of Agricultural Sciences University of Naples Federico II, Portici, Italija.
 • International Training Course on Karst Ecological Geology and Karst Landform, organised by UNESCO International Research Centre on Karst, 13. – 26. november 2018, Guilin, Kitajska.

Drugo:

 • Članica znanstvenega odbora:
  – Simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
 • Članica mednarodnega znanstvenega odbora:
  – European SCGIS Conference
  – Natural Hazards 2018
 • Članica upravnega odbora Geomorfološkega društva Slovenije
 • Recenzentka
  – Science of Total Environment
  – Nature Scientific Reports
  – Opengeoscience
  – Acta Geographica Slovenica
  – Acta Carsologica
  – International Journal of Speleology
  – Geographic Bulletin
  – Geographic Information Systems in Slovenia (book series)
 • Nagrade
  – Melikova nagrada za mlade znanstvenike, Zveza geografov Slovenijie, 2015.
  – Nagrada “Excellent trainee”, International Research Centre on Karst under the Auspices of UNESCO, Guilin, Kitajska (2018).

Izbrane objave:

 • BREG VALJAVEC, Mateja, BÁTORI, Zoltán, VOJTKÓ, András, KEPPEL, Gunnar, TÖLGYESI, Csaba, ČARNI, Andraž, ZORN, Matija, FARKAS, Tünde, ERDŐS, László, KISS, Péter János, MÓDRA, Gábor, 2020. Anthropogenic disturbances alter the conservation value of karst dolines. Biodiversity and conservation 29/2, p. 503-525.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, TOMIĆ, Nemanja, ANTIĆ, Aleksandar, MARKOVIĆ, Slobodan B., ĐORĐEVIĆ, Tijana, ZORN, Matija, 2019. Exploring the potential for speleotourism development in Eastern Serbia : Geoheritage 11/2 p. 359-369.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, TIČAR, Jure, TOMIĆ, Nemanja, ZORN, Matija, MARKOVIĆ, Slobodan B., GAVRILOV, Milivoj B. 2018: Speleotourism in Slovenia : balancing between mass tourism and geoheritage protection. Open geosciences10/1, p. 344-357.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, ZORN, Matija, RIBEIRO, Daniela, 2018: Mapping war geoheritage : recognising geomorphological traces of war. Open geosciences 10/1, p. 385-394
 • BREG VALJAVEC, Mateja, ZEGA, Mojca, CERNATIČ-GREGORIČ, Anica. “Zasuli so vrtačo” : ali kaj nam pomeni dediščina Krasa? Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje 66/1, p. 4-10.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, FERK, Mateja, ZORN, Matija, KUMER, Peter, SMREKAR, Aleš, 2019: Raznolika pokrajina, v kateri je človek pustil svoj pečat. Gea : poljudnoznanstvena revija 29, p. 52-55.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, ZEGA, Mojca. Zasute vrtače – potencialna nevarnost za vodne vire. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik, Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana: DVS – Društvo vodarjev Slovenije. 2017, str. 158-163.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, DUNATO PEJNOVIĆ, Nadia, ŠKERJANC, Katja, PERIC, Borut, ZORN, Matija, 2019. Kraške depresije : vroče točke geodediščine na kraškem površju. Kraška hidrogeologija – raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. Ljubljana: Založba ZRC. p. 84-85.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Recognising karst geodiversity using LIDAR data : case study of dolines. V: Naučni skup 125 godina od publikovanja monografije Das Karstphänomen Jovana Cvijića : sreda, 7. novembar 2018. godine, svečana sala SANU, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za kras i speleologiju. 2018, p. 19.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Aleš Smrekar

Nosilec dveh predmetov na geografskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 547
ales.smrekar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 1995)

Magisterij iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2000)

Doktorat iz geografije (Univerza na Primorskem, 2005)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Leta 1995 se je zaposlil na Inštitutu za geografijo, ki se je pridružil Geografskemu inštitutu Antona Melika ZRC SAZU leta 2002. Je vodja inštitutskega Oddelka za varstvo okolja. Njegova glavna področja delovanja so obremenjevanje okolja, varstvo in interpretacija naravne in kulturne dediščine ter vrednot, okoljska ozaveščenost s pomočjo participacije. Sodeloval je pri številnih raziskovalnih projektih doma in v tujini. Bil je mentor pri štirih doktorskih študentih oz. študentkah.Glavna gostovanja:

 • WETNET – Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands (Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč), 2016 – 2019, Italija, Francija, Španija, Portugalska
 • Urban Green Belts – Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments, (Mestne zelene površine – Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje), 2016 – 2019, Madžarska
 • SHAPETOURISM – New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability (Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti), 2016 – 2018, Italija, Španija, Portugalska, Hrvaška
 • HEPNESS – Healthy Environment Promotion aNd Ecosystem Services Support for ACTIVE CITIES development (Promocija zdravega okolja in podpora ekosistemskim storitvam za razvoj aktivnih mest, 2016 – 2018, Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo
 • BIOMOT – MOTivational strength of ecosystem services and alternative ways to express the value of BIOdiversity (MOTivacijski potencial ekosistemskih storitev in alternativni načini za izražanje vrednosti BIOtske raznovrstnosti), 2011 – 2015, Belgija, Nizozemska, Finska
 • 2BParks – Creative Sustainable Management, Territorially Compatible Marketing, and Environmental Education (Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih), 2010 – 2013, Italija, Francija, Španija, Grčija, Ciper

Drugo:

 • član Upravnega odbora Podiplomske šole ZRC SAZU;
 • član Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU;
 • član Izvršnega odbora Komisije za geoparke pri Mednarodni geografski organizaciji;
 • član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Geographica Slovenica;
 • član uredniškega odbora znanstvene revije International journal of geoheritage;
 • član sosveta za statistiko naravnih virov in okolja Statističnega urada Republike Slovenije;
 • član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

Izbrane publikacije:

 • Ratković Aydemir, D. L., Jagič Boljat, I., Draženović, M., Klarić Vujović, I., Kuka, M., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2020: Priročnik za interpretacijo dediščino.
 • Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Polajnar Horvat, K. 2020: Human-induced degradation in Slovenia. V: Perko, D., Ciglič, R, Zorn, M. (ur.). The geography of Slovenia: small but diverse.
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020: Slovenia’s protected areas. V: Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. (ed.). The geography of Slovenia : small but diverse.
 • Fornara, F., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2020: The extended Value-Belief-Norm theory predicts committed action for nature and biodiversity in Europe. Environmental impact assessment review 81.
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020: Stakeholder analysis for (Mediterranean) wetland governance : the case of Ljubljansko Barje Nature Park, Slovenia. V: Nared, J., Bole, D. (ur.). Participatory research and planning in practice.
 • Molinario, E., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2019: Motivations to act for the protection of nature biodiversity and the environment : a matter of “significance”. Environment & behavior.
 • Scopelliti, M., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2018: What makes you a ‘hero’ for nature?: socio-psychological profiling of leaders committed to nature and biodiversity protection across seven EU countries. Journal of environmental planning and management, 61(5-6).
 • Admiraal, J., Van Den Born, R. J. G., Beringer, A., Bonaiuto, F., Cicero, L., Hiedanpää, J., Knights, P., Knippenberg, L. W. J., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2017: Motivations for committed nature conservation action in Europe. Environmental conservation, 44(2).
 • Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2017: From words to action : improving drinking water behaviour in the urban environment. Geographia Polonica, 90 (3).
 • Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2016: A methodological basis for landscape interpretation : the case of the Ljubljana Marsh. Acta geographica Slovenica 56-2.
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2016: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica 56-2.
 • Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Zorn, M. 2015: The development of environmental thought in Slovenia: a short overview. Ekonomska i ekohistorija 10-10.
 • Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B., Resnik Planinc, T. 2014: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem, 24.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. David Bole

Nosilec predmeta Družbene inovacije in prostor na geografskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 551
david.bole@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2004)

Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2008)

 

Raziskovalni interesi:

Glavni raziskovalni interes je vedno bil na stičišču ekonomske in urbane geografije. Zlasti ga zanima tema preobrazbe mest (bodisi na relaciji industrijsko¬postindustrijsko, moderno¬postmoderno, fordistično-postfordistično) iz katere je leta 2008 tudi doktoriral (Ekonomska preobrazba slovenskih mest). Zanima ga, kako se ljudje odzivajo in prilagajajo na spremembe oziroma kakšni so lokalni odzivi na globalne ekonomske, socialne in kulturne »šoke«. Velik poudarek daje raziskovanju »mest, ki niso pomembna« v današnjem času, na primer malih mest, industrijskih mest, mest v krčenju, itd. Zanima ga, kako skupnosti v teh mestih preživijo, zakaj ali uspevajo ali propadejo, njihova prožnost in odpornost, inovativni ter ustvarjalni potencial, ki ga imajo. Med slednje sodijo tudi socialne inovacije, ki jih je v preteklosti raziskoval v okviru projekta Svetla prihodnost za temna mesta. V najširšem pomenu raziskuje kulture in družbene vidike marginaliziranih in perifernih lokalnih skupnosti in njihove odzive na procese globalizacije.

 

Glavni projekti:

 • Glavni raziskovalec projekta »Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji«, bilateralnega temeljnega projekta Švice in Slovenije, ki ga financirata SNF in ARRS, 2020–2023.
 • Glavni raziskovalec projekta »BRIGHT FUTURE: Svetla prihodnost za temna mesta: raziskovanje alternativnih diskurzov razvoja malih industrijskih mest v Evropi«, financiran s strani Horizont 2020 ERA-NET sheme JPI Urban Europe in ARRS, 2017–2020.
 • Podoktorski raziskovalni projekt Prometna raba tal in njen vpliv na vsakodnevno življenje, financiran s strani ARRS, 2011–2014).
 • Glavni raziskovalec transnacionalnega interreg projekta SY_CULTour (Sinergija kulture in turizma), financiran s strani ERDF sredstev (Program JV Evropa), 2011–2014).Drugo:

 • Področni urednik za urbano geografijo pri Acta geographica Slovenica;
 • Član uredniškega odbora revije Journal of Urban and Regional Analysis;
 • Gostujoči urednik revije Regions in Urban Science;
 • Član uredniškega odbora zbirk Geografija Slovenije, Regionalni dnevi, Georitem in urednik 4. številke iz zbirke CAPAcities;
 • Član strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi.
 • Član ocenjevalnega panela za program HERA (Humanities Research in Europe) za razpis Public Places (2019) in drugih nacionalnih raziskovalnih institucij (Češka, Poljska).
 • Nagrada Antona Melika za najboljšega mladega raziskovalca (podeljuje Zveza geografov Slovenije), 2011.

Izbrane publikacije:

 • BOLE, D., KOZINA, J., TIRAN, J. (2020): The socioeconomic performance of small and medium sized industrial towns: Slovenian perspectives. Moravian geographical reports 28, 1: 16-28. doi: 10.2478/mgr-2020-0002.
 • NARED, J. BOLE, D. (Eds.) (2020): Participatory research and planning in practice, (The urban book series). Cham (Switzerland): Springer Open, 227 pp. doi: 10.1007/978-3-030-28014-7.
 • BOLE, D, KOZINA, J., TIRAN, J. (2019): The variety of industrial towns in Slovenia: a typology of their economic performance. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series 46: 71-83. doi: 10.2478/bog-2019-0035
 • KOZINA, J., BOLE, D. (2018): The impact of territorial policies on the distribution of the creative economy : tracking spatial patterns of innovation in Slovenia. Hungarian geographical bulletin 67, 3: 259-273. doi: 10.15201/hungeobull.67.3.4.
 • KOZINA, J., BOLE, D. (2018): Creativity at the European periphery: spatial distribution and developmental implications in the Ljubljana region. In: CHAPAIN, C., STRYJAKIEWICZ, T. (Eds.): Creative industries in Europe: drivers of new sectoral and spatial dynamics. [Cham]: Springer International Publishing. pp. 227-254. doi: 10.1007/978-3-319-56497-5_11
 • BOLE, D., ŠMID HRIBAR, M., PIPAN, P. (2017): Participatory research in community development: a case study of creating cultural tourism products. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 52, 2: 164-173. doi: 10.14712/23361980.2017.13
 • BOLE, D., NARED, J., ZORN, M. (2015): Small urban centers in the Alps and their development issues. In: ZHELEZOV, G. (Ed.): Sustainable development in mountain regions: Southeastern Europe. Cham: Springer. pp. 265-279. doi: 10.1007/978-3-319-20110-8_18

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Janez Nared

Nosilec predmeta Upravljanje prostora na geografskem modulu doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec in pomočnik predstojnika na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 548
janez.nared@zrc-sazu.si

Izobrazba:

diploma iz geografije in sociologije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001)

doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007)

magister prava (Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2009)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Med ključnimi področji njegovega delovanja so regionalno planiranje, regionalni razvoj, regionalna politika, prostorsko planiranje, ekonomska geografija in participativno planiranje. Ta področja razvija prek temeljnih in aplikativnih raziskav, zlasti prek projektov teritorialnega sodelovanja. Projekti, ki jih izvajajo s partnerji iz ostalih evropskih držav, vključujejo poleg znanstvenih vsebin tudi aplikativna znanja s področja upravljanja s prostorom. Omenjena znanja krepi tudi s študijskimi obiski v tujini, med katerimi so bili daljši na Univerzi v Bayreuthu, Univerzi v Gradcu in Univerzi v Innsbrucku.Glavna gostovanja:

 • Študent raziskovalec, Univerza v Bayreuthu (2003);
 • Študent raziskovalec, Univerza v Gradcu (2004-2005);
 • Gostujoči raziskovalec, Univerza v Innsbrucku (2014)

Drugo:

 • član Strokovnega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi
 • sourednik zbirk Regionalni razvoj in CAPACities
 • član uredniškega odbora revije Acta geographica Slovenica
 • urednik za področje regionalnega planiranja revije Acta geographica Slovenica
 • ambasador Regional Studies Association za Slovenijo
 • član Odbora za gospodarstvo Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
 • član založniškega sveta Založbe ZRC
 • visokošolski učitelj na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem
 • član organizacijskega odbora letne konference Regional Studies Association “Transformations: Relational Spaces, beyond Urban and Rural”
 • član delovne skupine Državnega sveta za pripravo koncepta in zakonodajnih podlag za vzpostavitev prihodnje pokrajinske delitve Republike Slovenije

Izbrane publikacije:

 • Nared J. 2020. Participatory Transport Planning: The Experience of Eight European Metropolitan Regions. In: Nared J., Bole D. (eds) Participatory Research and Planning in Practice. The Urban Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_2
 • Nared J., Bole D. 2020. Participatory Research on Heritage- and Culture-Based Development: A Perspective from South-East Europe. In: Nared J., Bole D. (eds) Participatory Research and Planning in Practice. The Urban Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_7
 • Nared, J. 2020. Regional development in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_19
 • Nared, J., Bole, D., Razpotnik Visković, N., Tiran, J. 2020. Slovenian economy. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_12
 • Bole, D., Goluža, M., Tiran, J., Kumer, P., Topole, M., Nared, J. 2020. The settlement system in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_11
 • Nared, J. (ur.) 2019. Transforming European metropolitan regions: smart mobility for better liveability. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Nared, J., Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A. 2019. Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Založba ZRC, Ljubljana.
 • Nared, J. 2018. Local self-government reforms in Slovenia: discourse on centrality and peripherality. Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development, Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59002-8_17
 • Rus, P; Nared, J., Bojnec, Š. 2018. Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana urban region. Acta geographica Slovenica 58-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4830
 • Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017. Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9. DOI:10.1553/eco.mont-9-sis57
 • Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017. Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4606
 • Nared. J., Razpotnik Visković, N. 2016. Somestja v Sloveniji. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88203

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković

Koordinatorica modula Humana geografija in nosilka predmeta Trajnostni razvoj na doktorskem študiju Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika. Docentka za področje geografije


01 4706 540
nika.razpotnik@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2005)

Doktorat iz prostorskega načrtovanja (Univerza v Ljubljani, 2012)

 

Raziskovalni interesi:

Raziskovalno pot je začela kot mlada raziskovalka s področja razvoja podeželja, kjer je proučevala polkmetije kot prevladujočo socialno-ekonomsko obliko kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Prva samostojna raziskovalna projekta sta naslavljala prostorski vidik razvoja slovenskih kmetij, s poudarkom na utesnjenosti in prostorski razpršenosti. Na tem področju se je izpopolnjevala na dveh krajših gostovanjih v tujini, na l’Institut Agronomique Méditerranéen v Montpellieru ter ISARA v Lyonu.

Svoje raziskovalno področje je v zadnjih letih razširila na področje trajnostnega turizma. Skozi raziskovanje vloge kulinarične dediščine v razvoju turistične ponudbe je začela s spoznavanjem raznolikosti trajnostnih praks v evropskem (predvsem sredozemskem) turizmu, zanimajo pa jo tudi priložnost in pasti certificiranja v tej panogi.

 

Glavni projekti:

 • Koordinatorka projekta »LABELSCAPE: Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja« – transnacionalnega projekta programa Interreg MED, 2019–2022
 • Koordinatorka projekta »MEDFEST: Sredozemska kulinarično dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije« – transnacionalnega projekta programa Interreg MED, 2016–2019
 • Podoktorski raziskovalni projekt »Prostorska utesnjenost kmetij v naseljih«, financiran s strani ARRS, 2014–2016)
 • Koordinatorka ciljnega raziskovalnega projekta »Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov« financiranega s strani MKGP in ARRS (2016-2018)
Izbrane publikacije:

 • Razpotnik Visković, N., Oliveira, D., Castro, F., Ribas, J. (2019). Cómo desarrollar destinaciones turísticas sostenibles basadas en el patrimonio alimentario? : okrogla miza v okviru posvetovanja “Patrimonios, alimentarios, turismos y sostenibilidades”, V congreso international, La Pedrera, Barcelona, 20. jun. 2019.
 • Kumer, P., Pipan, P., Šmid Hribar, M., Razpotnik Visković, N. (2019). Pomen sodelovanja akterjev, vpetost v lokalno okolje in inovativnost pri ustvarjanju kulinaričnih turističnih izkušenj na ruralnem slovenskem Sredozemlju. Geografski vestnik 91-2.
 • Nared, J., Razpotnik Visković, N., Komac, B. (2015). Sustainable spatial development in the Alps. Acta geographica Slovenica 55 -1.
 • Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. (2014). Environmental planning recommendations, Sustainable transport and cultural heritage. V: Managing cultural heritage sites in Southeastern Europe. Založba ZRC: Ljubljana.
 • Černič Istenič, M., Šprah, L., Bole, D., Lapuh, L., Nared, J., Razpotnik Visković, N. (2013). Socialno kmetijstvo, priložnost za razvoj podeželja in zagotavljanje blaginje. V: Nove razvojne perspektive, Založba ZRC: Ljubljana.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Jani Kozina

Dekan Podiplomske šole ZRC SAZU, koordinator modula Humana geografija in nosilec predmeta Kulturna geografija na doktorskem študiju Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 546
jani.kozina@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2008).

Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2013)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Njegovo terensko delo je usmerjeno v preučevanje kulture, ustvarjalnosti in inovativnosti v različnih prostorskih kontekstih. Zanimajo ga kulturne vrednote, prakse, diskurzivni in materialni izrazi in artefakti ljudi, kulturna raznolikost in pluralnost družbe ter kako so kulture razporejene po prostoru, kako nastajajo kraji in identitete, kako si ljudje zamišljajo kraje in gradijo čute za kraj ter kako ljudje proizvajajo in prenašajo znanje in pomen. Njegove glavne raziskovalne interese se lahko razdeli na tri medsebojno povezana področja:

(1) urbane in regionalne študije, mala in srednje velika mesta, policentrični prostorski razvoj, razmerja med mesti in podeželjem, participativno načrtovanje in upravljanje;

(2) industrijski in post-industrijski družbeno-gospodarski razvoj, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, ustvarjalno gospodarstvo, družbene inovacije, družba znanja;

(3) urbano kmetijstvo, urbano vrtičkarstvo, zelena infrastruktura, eko-inovacije.Glavna gostovanja:

 • Študent raziskovalec, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2005);
 • Študent raziskovalec, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2006-2007);
 • Študent raziskovalec, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2007-2009);
 • Gostujoči raziskovalec, Cardiff Metropolitan University, School of Management (2014-2015).

Drugo:

 • Področni urednik za humano geografijo, Acta Geographica Slovenica;
 • Član usmerjevalne skupine Danube Local Actors Platform;
 • Član uredniškega odbora Digitalne enciklopedije slovenske naravne in kulturne dediščine;
 • Član Medobčinske pobude: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski eRegiji;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije. Ljubljana: Založba ZRC;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem. Ljubljana: Zložba ZRC;
 • Nadomestni član Sosveta za statistiko prebivalstva pri Statističnem uradu Republike Slovenije;
 • Član Regional Studies Association;
 • Član strokovnega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi.

Izbrane publikacije:

 • Bole, D., Kozina, J., Tiran, J. 2020. The socioeconomic performance of small and mediumsized industrial towns: Slovenian perspectives. Moravian Geographical Reports, 28(1), 16-28.
 • Kozina, J. 2020. Vrednote industrijskega mesta v post-socialističnem kontekstu. V: Bole, D. (ur.) Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi, Knjižna zbirka Capacities (str. 111-122). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Kozina, J., Halilović, N. 2020. Urbano vrtičkarstvo kot tradicija in družbena inovacija v Velenju. V: Bole, D. (ur.) Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi, Knjižna zbirka Capacities (str. 159-170). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Poljak Istenič, S., Kozina, J. 2020. Participatory planning in a post-socialist urban context: experience from five cities in Central and Eastern Europe. V: Nared, J., Bole, D. (ur.) Participatory research and planning in practice, The urban book series (str. 31-50). Cham: Springer Open.
 • Kozina, J., Clifton, N. 2019. City-region or Urban-rural Framework: What Matters More in Understanding the Residential Location of the Creative Class? Acta Geographica Slovenica, 59(1), 127-143.
 • Kozina, J., Poljak Istenič, S., Komac, B. 2019. Green Creative Environments – Contribution to Sustainable Urban and Regional Development. Acta Geographica Slovenica, 59(1), 105-112.
 • Bole, D., Kozina, J., Tiran, J. 2019. The variety of industrial towns in Slovenia: a typology of their economic performance. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 46, 71-83.
 • Tiran, J., Bole, D., Gašperič, P., Kozina, J., Kumer, P., Pipan, P. 2019. Vrednotenje družbene trajnostnosti malega industrijskega mesta: primer Velenja. Geografski vestnik, 91(2), 71-89.
 • Kozina, J., Bole, D. 2018. The Impact of Territorial Policies on the Distribution of the Creative Economy: Tracking Spatial Patterns of Innovation in Slovenia. Hungarian Geographical Bulletin, 67(3), 259-273.
 • Kozina, J. 2018. Demographic Characteristics of Creative Workers: Under-activated Development Potentials in Slovenia? Acta Geographica Slovenica, 58(2), 111-121.
 • Kozina, J., Bole, D. 2018. Kje prebivajo in delujejo kulturni ustvarjalci? Širjenje in razpršitev kulturnih prostorov v Sloveniji. Družboslovne razprave, 34(87), 35-59.
 • Šmid Hribar, M., Kozina, J., Bole, D., Urbanc, M. 2018. Public goods, common-pool resources, and the commons: the influence of historical legacy on modern perceptions in Slovenia as a transitional society. Urbani izziv, 29(1), 96-109.
 • Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017. Central settlements in Slovenia in 2016. Acta Geographica Slovenica, 57(2), 7-32.
 • Kozina, J., Bole, D. 2017. Agglomeration of Bohemians Across Different Spatial Scales in Slovenia. V: Murzyn-Kupisz, M., Działek, J. (ur.) The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (str. 185-204). Cham: Springer International Publishing AG.
 • Kozina, J., Bole, D. 2017. Creativity at the European Periphery: Spatial Distribution and Developmental Implications in the Ljubljana Region. V: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (ur.) Creative Industries in Europe: Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics (str. 227-254). Cham: Springer International Publishing AG.
 • Kozina, J. 2016. Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Urbanc, M., Gašperič, P., Kozina, J. 2015. Geographical Imagination of Landscapes: Analysis of the Book of Photographs Slovenian Landscapes. Acta Geographica Slovenica, 55(1), 99-125.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI