OPIS PREDMETA

Interpretacija dediščine


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Humana geografija

Koda predmeta: 94
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Doc. dr. Aleš Smrekar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 45 ur,  seminarji 45 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana druga bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • razumevanje dediščine v sodobni družbi,
 • načela in cilji varovanja dediščine,
 • dediščina v kulturni pokrajini kot sinergija med varovanjem in razvojem,
 • pomen in varovanje materialne in nematerialne dediščine v pokrajini,
 • načrtovanje interpretacije dediščine,
 • ekomuzej kot primer mreženja dediščine,
 • interpretativna infrastruktura v zaprtih prostorih in na prostem,
 • interpretativna orodja,
 • razvoj interpretativne vsebine.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Beech, M.G. Foxton Canal Museum. Visitor and Heritage Centers. Medmrežje: https://www.waterways.org.uk/pdf/restoration/muse- um__visitor_and_heritage_centres (19. 11. 2019)
 • Carter, J. 2001: A sense of Place – An interpretive planning handbook, Medmrežje: http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/ publications/recommended-publications/carter_sense-of-place.pdf (13. 11. 2019)
 • Heritage 2019. Medmrežje: www.unesco.org/culture/heritage/intangi- ble/treasures/html_eng/method.htm (20. 3. 2019)
 • Howard, P. 2003: Heritage: management, interpretation, identity. London & New York.
 • Risk, P. 1995: Interpretation and Emotion: Making Heritage Live. Faculty publications Texas.
 • Tilden, F. 1957: Interpreting our Heritage. North Carolina.

 

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj predmeta je seznaniti študente in študentke z izzivi obravnavanja interpretacije dediščine. Poseben poudarek bo namenjen razumevanju pomena in spreminjajočega odnosa do dediščine.

Študent oz. študentka se s poglobljenim spoznavanjem okoliščin usposobi za interpretacijo dediščine. Pridobi teoretična in praktična znanja interpretacije dediščine.

S predmetom pridobi naslednje kompetence:

 • poznavanje razvoja miselnosti vrednotenja in varovanja dediščine,
 • poznavanje metod in konceptov interpetacije dediščine,
 • sposobnost samostojnega vrednotenja dediščine z različnimi interpretacijskimi orodji,
 • sposobnost izbire najustreznejših metodoloških pristopov.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje pomena dediščine,
 • poznavanje sodobnih pristopov,
 • celostno vrednotenje interpretacije dediščine,
 • praktična znanja o kritičnem prepoznavanju, vrednotenju in načrtovanju interpretacije dediščine,
 • izdelava individualnega načrta raziskave s področja vsebine predmeta,
 • izvedba raziskave s področja vsebine predmeta.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera
 • Igra vlog
 • »Terenske vaje« (npr. obiski podjetij)

 

Načini ocenjevanja:

 • Daljši pisni izdelki (60 %)
 • Javni nastop ali predstavitev (10 %)
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (30 %)

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Družbena geografija krasa

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Kulturna geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje

Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6