OPIS PREDMETA

Trajnostni razvoj


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Humana geografija

Koda predmeta: 91
Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Nika Razpotnik Visković

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent oz. študentka mora pred izpitom predstaviti seminarsko nalogo pred drugimi študenti in študentkami.
Študenti in študentke bodo ocenjeni s skupno oceno za izpit (50 %) in seminarsko nalogo (50 %).

 

Vsebina:

Predmet se osredotoča na trajnostni razvoj – teoretsko razvito globalno razvojno paradigmo, ki pa se še vedno srečuje z izzivi pri praktičnem udejanjanju. Razlog za to sta kompleksnost in večplastnost, ki ju zahteva zasledovanje trajnostnih ciljev.

Vsebina bo organizirana v šestih sklopih:

 1. Uvod (teoretični pregled koncepta trajnosti, cilji trajnostnega razvoja ter izzivi pri njihovem doseganju)
 2. Merjenje ter spremljanje trajnostnega razvoja (sistemi standardov, kriterijev in indikatorjev)
 3. Odnos družbe do virov (sistemi človek-okolje, trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi viri, ekosistemske storitve in njihov doprinos za ljudi, prehrambeni sistemi, pokrajina in trajnost, okoljska pravičnost, ranljivost in prožnost)
 4. Organizacija družbe v prostoru (trajnostni turizem, trajnostna mobilnost in oblika poselitve, ekonomija delitve )
 5. Ozaveščanje o trajnostnih praksah (informiranje in trženje)
 6. Vloga participativnega načrtovanja (identifikacija ključnih deležnikov, udeležba javnosti, skupnostno načrtovanje, metode izvajanja participativnega procesa)

 

Temeljni literatura in viri:

 • Thiele, L. P. (2017). Sustainability (Key concepts). 2nd Edition. Polity Press: Cambridge.
 • Robertson, M. (2017). Communicating Sustainability: Making sustainability legible. Routledge: London.
 • Vodeb, K. (2014). Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora. Založba Univerze na Primorskem: Koper.
 • United Nations (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
 • Millenium Ecosystem Assesment (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. Washington. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
 • Carson, R (2002). Silent Spring. Houghton Mifflin Harcourt:Boston.
 • WCED (1987). Our Common Future. Oxford University Press: Oxford.

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da študent oz. študentka pridobi najnovejša, poglobljena in utrjena teoretična znanja s področja trajnostnega razvoja, ki jih zna prepoznati tudi na praktičnih primerih upravljanja prostora. Predvidena je poglobitev znanja o načinih za merjenje in spremljanje trajnostnega razvoja, ozaveščanju o trajnostnih praksah ter vlogi in doprinosu participacije posameznih akterjev. Študente in študentke se seznani tudi s pomembnostjo in razvojnimi izzivi v izbranih sektorjih (npr. turizem, mobilnost, podjetništvo) ter tipih območij (npr. zavarovana območja, kmetijska območja). Študenta oz. študentko se usposobi za aplikativno, samostojno, strokovno kritično in odgovorno delo, ki je pomembno tudi za izdelavo doktorske disertacije.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • koncepta in ciljev trajnostnega razvoja
 • osnovnih pristopov za merjenje in spremljanje trajnostnega razvoja
 • načel in izzivov trajnostnega upravljanja z viri
 • načel in izzivov trajnostnega družbenega delovanja v prostoru
 • metod izvajanja participativnega procesa in kritične presoje tehtnosti izvedenega procesa (na konkretnih primerih)

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentk in študentov

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • Druge vrste nastopov študentk in študentov
 • Vključevanje gostov iz prakse

 

Načini ocenjevanja:

 • Daljši pisni izdelek (40 %)
 • Javni nastop ali predstavitev (10 %)
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (50 %)

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Družbena geografija krasa ǀ

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor ǀ

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine ǀ

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Kulturna geografija ǀ

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje ǀ

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj ǀ

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

ECTS: 6

Upravljanje prostora ǀ

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija ǀ

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6