OPIS PREDMETA

Družbene inovacije in prostor


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Humana geografija

Koda predmeta: 93

Letnik: Brez letnika


Nosilec
Doc. dr. David Bole

ECTS: 6

Obseg: predavanja 45 ur,  seminarji 45 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent oz. študentka mora pred izpitom predstaviti seminarsko nalogo pred drugimi študenti in študentkami.

Študenti in študentke bodo ocenjeni s skupno oceno za izpit (50 %) in seminarsko nalogo (50 %).

 

Vsebina:

Predmet bo sledil dvema temeljnima konceptoma: družbenim inovacijam kot znanstvenem konceptu, kjer bo poudarek na razumevanju družbenih inovacij, mobilizaciji in opolnomočenju lokalnih skupnosti, družbenih odnosih in strukturah upravljanja. Drugi koncept je bolj praktičen/aplikativen, kjer bo poudarek na družbenih inovacijah kot družbeni praksi, ki nastane kot poledica reševanja temeljnih problemov, ki jih »institucije« lokalne skupnosti ne zmorejo rešiti (revščina, segregacija, izključevanje …). Študentka oz. študent bo pridobil znanje obeh konceptov in bo razumel razloge za nastanek družbenih inovacij, proces njihovega oblikovanja in implementacije.

Metodološko bo poudarek na dveh vidikih:

a) participativnega akcijskega raziskovanja z lokalnimi skupnostmi, kjer bo študentka oz. študent pridobil znanje so-raziskovanja, akcijskega raziskovanja, t. i. »živih laboratorijev« in podobno;

b) prostorsko-kritičnih analizah, kjer bo študentka oz. študent pridobil znanje o nastanku družbenih inovacijah v različnih prostorih in iz različnih vidikov (endogeni kapital, človeški in družbeni kapital …).

 

Temeljni literatura in viri:

 • Bartels, K. (2020). Transforming the relational dynamics of urban governance: How social innovation research can create a trajectory for learning and change. Urban Studies.
 • Leitheiser, S., Follmann, A. (2020). The social innovation–(re)politicisation nexus: Unlocking the political in actually existing smart city campaigns? The case of SmartCity Cologne, Germany. Urban Studies, 57(4), 894–915.
 • Hilpert, U. (2019). Diversities of Innovation. London, New York: Routledge.
 • Thompson, M. (2019). Playing with the Rules of the Game: Social Innovation for Urban Transformation. International Journal of Urban and Regional Research, 43: 1168–1192.
 • Pisani, E., Franceschetti, G., Secco, L., Christoforou, A. (2017). Social Capital and Local Development: From Theory to Empirics. Cham: Palgrave Macmillan.
 • Ziegler, R. (2017). Social innovation as a collaborative concept. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 30(4): 388 405.
 • Bosworth, G., Rizzo, F., Marquardt, D., Strijker, D., Haartsen T., Aagaard, Thuesen A. (2016). Identifying social innovations in European local rural development initiatives. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 29(4): 442–461.
 • Nicholls, A., Simon, J. and Gabriel, M. (2015). New Frontiers in Social Innovation Research. Basingstoke, New York: Palgrave MacMilan.
 • Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A. and Hamdouch, A. (2013). The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar.
 • MacCallum, D., Moulaert, F., Hillier, J. and Vicari Haddock, S. (2009). Social Innovation and Territorial Development. Farnham: Ashgate.

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da študentka oz. študent pridobi znanje o družbenih inovacijah v njihovem prostorskem kontekstu. Gre za znanstveni konstrukt, ki izhaja iz potrebe po razumevanju in analitičnem preučevanju izkustva in procesa inovacij, ki so zgodovinsko gledano nastale kot posledica strukturnih problemov v družbi (neenakosti, družbene izključenosti). V osnovi je glavni cilj, da se študentka oz. ptudent izobrazbi s teorijo in s prakso družbenih inovacij v njihovem prostorskem kontekstu.

Teoretični del zajema naslednje vsebine:

 • geneza koncepta družbenih inovacij v različnih dobah in različnih prostorih;
 • »človekocentrična« interpretacija procesa nastajanja družbenih inovacij (družbene potrebe v preteklosti in sedanjosti, reakcije deležnikov in njihova vpetost v proces …);
 • družbene inovacije v značilnih prostorih (urbana, podeželska, problemska, periferna in druga območja);
 • prostorski viri družbenih inovacij (koncept endogenega razvoja, družbenega in človeškega kapitala, regionalnega razvoja …).
 • upravljanje in institucionalizacija družbenega inoviranja.

Praktični vidiki študija zajemajo naslednje vsebine:

 • participativno raziskovanje družbenih inovacij (akcijsko raziskovanje, »živi laboratorij«, sodelovanje skupaj z lokalno skupnostjo …);
 • transdisciplinarno raziskovanje (metode in primeri).

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • koncepta družbenih inovacij;
 • geneze družbenih inovacij s primeri iz zgodovine in sedanjosti;
 • procesa družbenega inoviranja v skupnosti z vlogo posameznih deležnikov v tem procesu;
 • značilnosti procesa v različnih prostorih (razlike med urbanimi, ruralnimi, problemskimi … in drugimi tipi območij);
 • virov, ki omogočajo družbeno inovativnost (endogeni viri, družbeni, človeški …);
 • vloge družbenih inovacij pri splošnem razvoju in znotraj posameznih institucij;
 • institucionalizacije družbenih inovacij v tujini;
 • participativnih metod raziskovanja družbenih inovacij s primeri iz Slovenije in tujine;
 • transdisciplinarnega raziskovanja s primeri iz Slovenije in tujine.

 

Načini ocenjevanja

 • Daljši pisni izdelki (30 %)
 • Javni nastop ali predstavitev (10 %)
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (60 %)

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Družbena geografija krasa

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Kulturna geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje

Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6