OPIS PREDMETA

Družbena geografija krasa


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Humana geografija

Koda predmeta: 95
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Mateja Breg Valjavec

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur,  seminarji 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent oz. študentka mora pred izpitom predstaviti seminarsko nalogo pred drugimi študenti in študentkami.

Študenti in študentke bodo ocenjeni s skupno oceno za izpit (50 %) in seminarsko nalogo (50 %).

 

Vsebina:

 • Pomen kraških virov
 • Primeri izkoriščanja kraških virov
 • Oblikovanje kraških kulturnih pokrajin
 • Primeri vpliva človeka na kraške pokrajine (npr. degradacija vrtač, onesnaževanje jam in podzemne vode na konkretnih primerih iz Slovenije)
 • Pristopi za oceno degradacije kraške pokrajine
 • Kraški pojavi in trajnostni razvoj
 • Geodiverziteta in geodediščina krasa
 • Razvoj trajnostnega turizma in geoturizma na krasu
 • Trajnostno upravljanje zavarovanih kraških območij

 

Temeljni literatura in viri:

 • Skripta
 • van Beynen, P. E. (ed.) 2011. Karst Management. Springer: Dordrecht, New York.
 • Ciglič, R., Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D., 2012. Karst as a criterion for defining areas less suitable for agriculture. Acta geographica Slovenica, 52-1.
 • Ford, D., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chichester, John Wiley & Sons.
 • Gams, I, Gabrovec, M., 1999. Land use and human impact in Dinaric karst. International Journal of Speleology, 28-1.
 • Gams, I., 2003. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC.
 • Kaligarič, M., Ivajnšič, D., 2014. Vanishing landscape of the “classic” Karst: changed landscape identity and projections for the future. Landscape and Urban Planning, 132.
 • Prelovšek, M., Zupan Hajna, N., 2011. Pressures and Protection of the Underground Karst – Cases from Slovenia and Croatia. Postojna, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU.
 • Unesco, 2010. Sustainability of the Karst Environment: Dinaric Karst and Other Karst Regions. Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • van Beynen, P., Townsend, K., 2005. A Disturbance Index for Karst Environments. Environmental Management, 36-1.
 • Tičar, J., Tomić, N., Breg Valjavec, M., Zorn, M., Marković, S. B., Gavrilov, M. B. (2018). Speleotourism in Slovenia: balancing between mass tourism and geoheritage protection. Open geosciences 10-1.

 

Cilji in kompetence:

 • uporaba znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov
 • komunikacija in obvladovanje strokovne terminologije s področja krasa
 • poznavanje in razumevanje pojmov iz zgodovine posegov človeka na krasu (kulturna pokrajina)
 • sposobnost izdelave ocene stanja kraške pokrajine
 • razumevanje pomena krasa za človeka
 • sposobnost razumevanja ranljivosti kraškega podzemlja, vodonosnikov z vidika načrtovanja vodooskrbe
 • uporabo pridobljenega znanja v praksi

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poznati osnove kraških sistemov (naravnih in družbeno-ekonomskih)
 • prepoznati vrste kraških virov in njihov pomen za družbeno-gospodarski razvoj
 • razumevanje antropogenih vplivov na kraške pokrajine
 • je sposoben kritično in kreativno razmišljati, ko ocenjuje potencialne vplive na kraško okolje

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • Druge vrste nastopov študentov
 • »Terenske vaje« (npr. obiski podjetij)
 • Vključevanje gostov iz prakse

 

Načini ocenjevanja:

 • Daljši pisni izdelki (40 %)
 • Javni nastop ali predstavitev (10 %)
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (50 %)

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Družbena geografija krasa

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Kulturna geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje

Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6