OPIS PREDMETA

Geokemija sedimentnih karbonatov


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIP07
Letnik: Brez letnika


Nosilca:
Doc. dr. Špela Goričan
Red. prof. dr. Aleksander Horvat

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-učenje, seminarji, praktične vaje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

 

Vsebina:

 • Dolgoročni ogljikov cikel.
 • Mineralogija, kemija in reakcijska kinetika glavnih karbonatnih faz (kalcit, dolomit, aragonit).
 • Sistem CO2-ogljikova kislina in kemija raztopin.
 • Interakcije med karbonatnimi minerali in raztopinami.
 • Koprecipitacija in trdne raztopine karbonatnih mineralov.
 • Biološko formirani in inducirani karbonatni minerali
 • Karbonatni sistem v oceanih in akumulacija globokomorskih karbonatnih sedimentov.
 • Sestava in izvor plitvovodnih karbonatnih sedimentov.
 • Zgodnja diageneza.
 • Vpliv podzemnih procesov in metamorfizma.
 • δ13C, δ18O, 87Sr/86Sr, sledne prvine in elementi redkih zemelj (REE): indikatorji paleo-okolja ali/in diageneze.
 • Kratkoročni ogljikov cikel in vpliv človeka.

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki:

 • Morse JW, Mackenzie FT (1990) Geochemistry of sedimentary carbonates. Elsevier, Amsterdam.
 • Holland H, Turekian K, eds. (2014) Treatise on Geochemistry, izbrana poglavja iz 9: Sediments, Diagenesis and Sedimentary Rocks, in Vol. 7: Surface and Groundwater, Weathering and Soils.
 • Morse JW, Arvidson RS, Luttge A (2007) Calcium carbonate formation and dissolution. Chemical Reviews 107: 342-381.
 • Machel HG (2004) Concepts and models of dolomitization: a critical reappraisal. In: Braithwaite CJR, Rizzi G, Darke G (eds) The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs, Special Publication 235. Geological Society, London, 7-63.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je poglobiti znanje o nastanku karbonatnih mineralov in sedimentov v različnih okoljih. Študent/ka bo spoznal in znal uporabiti osnovne fizikalno-kemične zakonitosti, ki vplivajo na nastanek karbonatnih mineralov in sedimentov. Študent/ka bo pridobil/a pregled nad aktualnimi geokemijskimi indikatorji paleokolja in diageneze. Znanje bo znal/a praktično uporabiti pri interpretaciji paleokolja in diageneze recentnih in starejših karbonatov in karbonatnih kamnin.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent pozna vidike karbonatnih mineralov in njihovih interakcij z vodnimi raztopinami. Loči nastanek primarnih karbonatnih mineralov in sedimentov v različnih okoljih od kasnejših diagenetskih in metamorfnih mineralov. Za interpretacijo paleokolja nastanka karbonatnih kamnin in za ovrednotenje diageneze zna uporabiti številne geokemijske indikatorje. Pri interpretaciji (paleo)okolja in sprememb na Zemljini površini zna opredeliti vlogo globalnega kroženje ogljika.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (60 %), predstavitev izbrane teme (40 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Red. prof. dr. Aleksander Horvat

Aleksander Horvat

Višji znanstveni sodelavec in predstojnik Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca ZRC SAZU, redni profesor za področje geologije na magistrskem in doktorskem študiju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.aleksander.horvat@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1986)
 • Magisterij iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1990)
 • Doktorat iz geologije (Univerza v Ljubljani, 2003)

 

Raziskovalni interesi

 • kredna in terciarna sedimentologija, stratigrafija, paleoekologija in paleogeografija;
 • paleontologija, paleoekologija in biostratigrafija diatomej in silikoflagelatov;
 • kvartarna geologija;
 • geoarheologija.


Gostovanja

 • Gostujoči profesor: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiki fakultet, Geološki odsjek (2008–2010).

Drugo

 • Področni urednik Novi Slovenski biografski leksikon
 • Član Paleontological Society
 • Član International Associaton of Sedimentologists
 • Član European Geological Union

 

Mentorstvo doktorantom:

 • Tomaž Verbič, 2008: Kvartarni sedimenti, stratigrafija in neotektonika vzhodnega dela Krške kotline.
 • Ines Galović, 2009: Sarmatijski apnenčev nanoplankton, silikoflagelati in diatomeje jugozahodnega dela Paratetide.
 • Anja Kocjančič, do 1. 10. 2020, tema doktorata: Sedimentary evolution of Upper Cretaceous basin deposits in the Southern Alps and Dinarides (Sedimentarna evolucija zgornjekrednih bazenskih sedimentov v Južnih Alpah in Dinaridih).

 

 


Izbrane publikacije

 • Tulan, E., Sachsenhofer, R. F., Tari, G. C., Witkowski, J., Tǎmaş, D. M., Horvat, A., Tǎmaş, A. 2020: Hydrocarbon source rock potential and paleoenvironment of lower Miocene diatomites in the Eastern Carpathians Bend Zone (Sibiciu de Sus, Romania). – Geologica Carpathica, 71/5, 424-443.
 • Bohinc, T., Horvat, A., Ocvirk, M., Košir, I. J., Rutnik, K., Trdan, S. 2020: The first evidence of the insecticidal potential of plant powders from invasive alien plants against rice weevil under laboratory conditions. – Applied Sciences, 10/21, art.no. 7828,
 • Bohinc, T., Horvat, A., Andrić, G., Pražić Golić, M., Kljajić, P., Trdan, S. 2020: Natural versus synthetic zeolites for controlling the maize weevil (Sitophilus zeamais) – like Messi versus Ronaldo? – Journal of Stored Products Research, 88, 1-9.
 • Goričan, Š., Žibret, L., Košir, A, Kukoč, D. & Horvat, A. 2018: Stratigraphic correlation and structural position of Lower Cretaceous flysch-type deposits in the eastern Southern Alps (NW Slovenia). – International journal of earth sciences, 107-8, 2933-2953.
 • Horvat, A. 2018: Petrology and provenance of the raw material of stone artefacts from the Most na Soči Iron Age settlement. In: Dular, J. & Tecco Hvala, S. (Eds.): Železnodobno naselje Most na Soči. The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 34, 349-360.
 • Moro, A., Velić, I. Mikuž, V., Horvat, A. 2018: Microfacies characteristics of carbonate cobble from Campanian of Slovenj Gradec (Slovenia) : implications for determining the Fleuryana adriatica De Castro, Drobne and Gušić paleoniche and extending the biostratigraphic range in the Tethyan realm. – Mining-Geological-Petruleum Engineering Bull.,30/42, str. 1-13.
 • Moro, A., Horvat, A., Tomić, V., Sremac, J. & Bermanec, V. 2016: Facies development and paleoecology of rudists and corals: An example of Campanian transgressive sediments from northern Croatia, northeastern Slovenia, and northwestern Bosnia. – Facies,62-19, 18-25.
 • Horvat, A. 2016: Distephanopsis concavusHorvat: a revised silicoflagellate species from the middle miocene of the Central Paratethys. – Geologija, 59/2, 233-241.
 • Moreau, L., Odar, B., Higham, T., Horvat, A., Pirkmajer, D. & Turk P. 2015: Reassessing the Aurignacian of Slovenia. – Journal of Human Evolution, 78, 158-180.
 • Bartol, M., Mikuž, V., Horvat, A. 2014: Palaeontological evidence of communication between the Central Paratethys and the Mediterranean in the late Badenian/early Serravalian. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; 394; 144-157.
 • Pavšič, J., Horvat, A. 2009: Eocene, Oligocene and Miocene in central and eastern Slovenia. – In: Pleničar, M., Ogorelec, B., Novak, M. (eds.): The Geology of Slovenia, 373-426.
 • Turk, J., Horvat, A. 2009: Sedimentological method for determination of palaeoenvironmental conditions at the Ljubljansko barje, case study Stare gmajne. (In: Velušček, A. (Ed.): The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC) – Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16, 35-48.
 • Horvat, A. 2004: Srednjemiocenske alge Slovenije: paleontologija, stratigrafija, paleontologija, paleobiogeografija. – Middle Miocene siliceous algae of Slovenia: Paleontology, Stratigraphy, Paleoecology, Paleobiogeography. − ZRC Publ., 255 pp., Ljubljana.
 • Horvat, A., Mišič, M. 2004: Mineralogy and sedimentology of diatomaceous sediments in Slovenia. – RMZ – Materials and geoenvironment, 51/4, 2145-2161.
 • Horvat, A. 2003: Upper Badenian diatom paleoecology of the western part of Central Paratethys. – Geologija, 46, 251 – 262.
 • Horvat, A. 2003: Middle Miocene silicoflagellates from the western part of Central Paratethys. – Razpr. 4. razr. SAZU 44, 57 79.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Geoarheologija in bioarheologija

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geokemija sedimentnih kamnin

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geologija kvartarja

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geologija sedimentarnih bazenov

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geostatistika in numerično modeliranje geoloških procesov

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6