Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.nadja.zupan-hajna@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, NTF Oddelek za geologijo, 1987),
 • Magisterij iz geoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, NTF Oddelek za geologijo, 1990),
 • Doktorat iz geoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, NTF Oddelek za geologijo, 2002).

 

Življenjepis:

Rodila se je leta 1962 na Jesenicah. Po končani gimnaziji se je leta 1981 vpisala na Oddelek za geologijo, NTF, Univerze v Ljubljani. Študij je končal leta 1987. Na isti fakulteti je leta 1990 magistrirala in 2002 doktorirala iz geoloških znanosti. Leta 1991 je prejela slovensko štipendijo Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost in tehnologijo (pogodba št. A64392618/90) za usposabljanje na univerzi McMaster v Hamiltonu, Kanada. Od leta 1987 je zaposlena na Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V letih 2004 do 2010 je bila habilitirana in dodatno zaposlena na Univerzi na Primorskem, FHŠ na Oddelku za geografiji, ter od leta  2010 do 2011 na UNG, Fakulteti za podiplomske študije smer Krasoslovje. Na FHŠ   je predavala na Dodiplomskem programu Geografija kontaktnih prostorov, Modul kras (predmeta: Osnove krasoslovja (2006 – 2010)  in Geomorfologija krasa (2006 – 2010) ter Geomorfologija kraškega površja in jam (2010 – 2014). Na UNG, Fakulteti za podiplomske študije smer Krasoslovje deluje kot zunanja predavateljica na več osnovnih in izbirnih predmetih. Od 2008 do 2012 je bila članica Znanstvenega sveta IZRK ZRC SAZU, ter od 2012 do 2016 članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU. Je članica Slovenskega geološkega društva (od 2006 – 2010 predsednica), je članica Geomorfološkega društva Slovenije (2002 –  2007 predsednica) in SINQUA. Je članica predsedstva Mednarodne speleološke zveze –UIS (2009 – 2017 pomožni tajnik, od leta 2017 blagajničarka) ter predstavnica Mednarodne speleološke zveze-UIS pri International Council for Science(ICS) od 2017. Je članica skupine INQUA SACCOM in SEQ od leta 2018, ter članica IUCN / WCPA Caves and Karst Group od leta 2018. Je članica uredniškega odbora Acta Carsologica (od 2014 področna urednica), ter urednica več zbornikov in monografij.

 

Ukvarja se predvsem z raziskovanjem in datacijami jamskih sedimentov, geomorfologijo in geologijo krasa ter interpretacijo in promocijo krasa in znanosti o njem. Sodeluje pri raziskavah krasa in jam po vsem svetu in predava na konferencah kot vabljena predavateljica (e.g. Avstralija (projekt MarieCurie IRSES, 2010-2013), Kitajska (več bilateralnih projektov, 1995-1996), Češka (več bilateralnih projektov, od 1997 naprej), Hrvaška (Interreg projekta KUP in ŽIVO), Bosna in Hercegovina, Indonezija, Brazilija, Kanada). Njena bibliografija obsega čez 370 enot.

Izbrane objave:

 • ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 266 str., ilustr. Carsologica, 8.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Incomplete solution: weathering of cave walls and the production, transport and deposition of carbonate fines. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2003. 167 str.,
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Dinaric karst – geography and geology. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 353-362.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga v kraških jamah. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 2006. Str. 192-203, ilustr. Scopolia, Supplementum, 3.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. V: OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Slovenia: a geographical overview. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia: Založba ZRC, 2004. Str. 39-44.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan. Karst sediments in Slovenia : Plio-Quaternary multi-proxy records. Quaternary international. [Print ed.]. 30 April 2020, vol. 546, str. 4-19.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan, PRUNER, Petr, CULIBERG, Metka, HLAVÁČ, Jaroslav, MANDIĆ, Oleg, SKÁLA, Roman, BOSÁK, Pavel. Late Pleistocene lacustrine sediments and their relation to red soils in the Northeastern margin of the Dinaric Karst = Pozno pleistocenski jezerski sedimenti in njihova povezava z rdečimi tlemi na severovzhodnem robu Dinarskega krasa. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 153-171.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Palaeomagnetic research on karst sediments in Slovenia. International journal of speleology. 2010, letn. 39, št. 2, str. 47-60.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Barka depression, a denuded shaft in the area of Snežnik Mountain, Southwest Slovenia. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2007, vol. 69, no. 2, str. 266-274.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 19 31
natasa.ravbar@zrc-sazu.si

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU, kjer je nosilka izbirnega predmeta Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu ter na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študije, kjer je nosilka skupnega izbirnega predmeta Izbrane študije krasoslovja.

 

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geografije in sinologije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2001),
 • Doktorat iz krasoslovja (Univerza v Novi Gorici, Podiplomski študijski program Krasoslovje, 2007).

 

Raziskovalno delo in interesi:

Natašo Ravbar zanimajo predvsem način pretakanje voda, hidrološka časovna spremenljivost in interakcije površinskih in podzemnih voda v krasu. Ukvarja se z varovanjem krasa in kraških vodnih virov ter z ocenjevanjem ranljivosti in tveganja za onesnaženje voda. S tega področja ima veliko mednarodnih izkušenj pri razvoju strategij zaščite kraških vodnih virov. Sodelovala in vodila je številne mednarodne in domače raziskovalne projekte. V enem od njih je razvila splošen pristop za ocenjevanje ranljivosti in tveganja za onesnaženje kraških voda. Metoda je bila večkrat uporabljena na kraških vodonosnikih doma in po svetu. Rezultate svojega dela objavlja v številnih domačih in tujih knjigah in revijah, vključenih v indeks SCI. Svoje znanje posreduje mlajšim kot predavateljica in mentorica na univerzitetni in visokošolski ravni.Gostovanja:

 • Študijsko leto 1997/98: izpopolnjevanje na Tajvanu, Xinzhu – v okviru Univerze v Ljubljani;
 • Študijsko leto 1998/99: izpopolnjevanje v Ljudski republiki Kitajski, Pedagoška univerza Xian in Univerza v Yunnanu;
 • Maj 2004: strokovno izpopolnjevanje na Centre of Hydrogeology, University of Neuchâtel, Švica;
 • April 2010: strokovno izpopolnjevanje na Centre of Hydrogeology, University of Malaga, Španija;
 • Avgust – september 2019: Rudarsko-geološka fakulteta, Oddelek za hidrogeologijo, Univerza v Beogradu, Srbija.

Drugo:

 • Prejemnica nagrade Svetovne fundacije znanstvenikov in Slovenske znanstvene fundacije,
 • Članica znanstvenega odbora za organizacijo mednarodne konference Mednarodna krasoslovna šola “Klasični kras”,
 • Članica znanstvenega odbora za organizacijo Mednarodnega znanstvenega simpozija Geobalcanica, Skopje; konference Mednarodne zveze hidrogeologov (IAH), Rim; Mednarodnega znanstvenega simpozija Karst 2018 – Expect the unexpected, Trebinje; vodja sekcij pri letnem zborovanju EGU (Dunaj), itd.,
 • Recenzentka prispevkov naslednjih revij (po abecedi): Acta Carsologica, Applied Geochemistry, Earth-Science Reviews, Engineering Geology, Environmental Earth Sciences, Geodinamica Acta, Ground Water, Hydrogeology Journal, Hydrological Processes, Journal of Cave and Karst Sciences, Journal of Environmental Management, Journal of Hydrology, Science of the Total Environment in drugih,
 • Članica uredniških odborov mednarodnih revij Research in Tourism and Karst Areas; Urbani izziv; Acta Geobalcanica; Acta Geoscientica Sinica; Grundwasser,
 • 2008–2016: podpredsednica Kraške komisije pri Mednarodni geografski zvezi (IGU),
 • 2009–2013: pomočnica direktorja in koordinatorka UNESCO–ve Katedre za Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici,
 • od 2012 dalje: sourednica mednarodne revije Acta Carsologica (vključena v SCI).

Izbrane publikacije:

 • PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers: tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.apgeog.2020.102191
 • RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal, doi: 10.1007/s10040-020-02268-x.
 • OLARINOYE, Tunde, GLEESON, Tom, MARX, Vera, SEEGER, Stefan, ADINEHVAND, Rouhollah, ALLOCCA, Vincenzo, ANDREO, Bartolomé, APAÉSTEGUI, James, APOLIT, Christophe, ARFIB, Bruno, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, et al. Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world’s fastest-flowing groundwater. Scientific data, https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5, doi: 10.1038/s41597-019-0346-5.
 • KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Evaluation and Qualification of the Effects of Climate and Vegetation Cover Change on Karst Water Sources: Case Studies of Two Springs in South-Western Slovenia. Water, https://doi.org/10.3390/w12113087, doi: 10.3390/w12113087.
 • MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092.
 • PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers: the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia). Acta carsologica, https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5144/6593, doi: 10.3986/ac.v47i1.5144.
 • VIŽINTIN, Goran, RAVBAR, Nataša, JANEŽ, Jože, KOREN, Eva, JANEŽ, Naško, ZINI, Luca, TREU, Francesco, PETRIČ, Metka. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.017, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.
 • TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco, PETRIČ, Metka, URBANC, Janko. Development of a protocol for the karst water source protection zoning: application to the Classical Karst Region (NE Italy and SW Slovenia). Water resources management, doi: 10.1007/s11269-017-1882-4.
 • KOIT, Oliver, RAVBAR, Nataša, MARANDI, Andres, TERASMAA, Jaanus. Threshold-controlled three-stage hydraulic behaviour of a mantled shallow carbonate aquifer (Tuhala karst area, North Estonia). Acta carsologica, https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4951/6252, doi: 10.3986/ac.v46i2-3.4951.
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes: insights from Slovenia. Environmental science & policy, doi: 10.1016/j.envsci.2015.02.013.
 • TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes, doi: 10.1002/hyp.10313.
 • RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences, http://www.springerlink.com/content/1866-6280/65/8/, doi: 10.1007/s12665-012-1523-4.
 • RAVBAR, Nataša, ENGELHARDT, Irina, GOLDSCHEIDER, Nico. Anomalous behaviour of specific electrical conductivity at a karst spring induced by variable catchment boundaries: the case of the Podstenjšek spring, Slovenia. Hydrological processes, doi: 10.1002/hyp.7966.
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Extreme hydrological events in karsts areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta, 2010, 23, 1/3, str. 89-100.
 • VÍAS, Jesus, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, HÖTZL, Heinz. Mapping the vulnerability of groundwater to the contamination of four carbonate aquifers in Europe. Journal of environmental management, 2010, 91, 7, 1500-1510.
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Comparative application of four methods of groundwater vulnerability mapping in a Slovene karst catchment. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 725-733.
 • ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, VIAS, J. M. Source vulnerability mapping in carbonate (karst) aquifers by extension of the COP method: application to pilot sites. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 749-758.
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Proposed methodology of vulnerability and contamination risk mapping for the protection of karst aquifers in Slovenia, 2007, 36, 3, 397-411.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Red. prof. dr. Tadej Slabe

Redni profesor za področje krasoslovja na magistrksme študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 1900
tadej.slabe@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geografije in sociologije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1983),
 • Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1992).Raziskovanje krasa in razvoj krasoslovja:

Od leta 1986 je zaposlen na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in od leta 1995 je predstojnik. Od leta 1999 je nosilec osrednjega krasoslovnega programa Raziskovanje krasa. Tvorno sodeluje pri vsebinskem in organizacijskem razvoju domačega in mednarodnega krasoslovja.

 

Dognanja o nastanku in razvoju jamskih skalnih oblik ter pomenu jamskega skalnega reliefa kot sledi razvoja jam je strnil v knjigah Cave Rocky Relief (1995) in Jamske skalne oblike (2014). Raziskave je razširil tudi na kraško površje. Je soavtor knjig: Classical Karst (1997), Evolution of Karst (2002) in Sinkholes and Subsidence: Karst and Cavernous Rocks in Engineering and Construction (2005). Je sopobudnik, sourednik in soavtor knjig Kraški pojavi, odkriti med gradnjo slovenskih avtocest (2007) in Karst Rock Features, Karren Sculpturing (2009) ter South China Karst I (1998) in South China Karst II (2011), Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu (2012), The Beka-Ocizla Cave System (2015) in Cave Exploration in Slovenia (2016) ter Karstology in the Classical Karst (2020). Proučeval je tudi kitajski, avstralski, iranski, tihomorski japonski, vietnamski, brazilski kras ter kras Združenih arabskih emiratov in sibirski kras. Je visokošolski učitelj na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici, kjer predava o krasoslovju, kraškem površju in jamah ter na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem in na Visoki šoli za trajnostni turizem. Sodeluje pri razvijanju krasoslovnih študijskih programov. Je pobudnik in soustanovitelj prvega in edinega študija krasoslovja. Sodeluje pri usklajevanju dela v Krasoslovno študijskem središču Unesca. Sodeluje pri načrtovanjih posegov v kras in njegovem varovanju. Sodeluje s krasoslovci s celega sveta, je podpisnik mednarodnih sporazumov o sodelovanju z več raziskovalnimi inštituti in univerzami in s sodelavci pripravlja Mednarodno krasoslovno šolo Klasični kras. Je eden od pobudnikov in vodij Mednarodnega središča za proučevanje krasa in Kraškega okoljskega laboratorija v Kunmingu.  Je član uredniškega odbora Acta Carsologica, madžarske krasoslovne revije Karst Development in brazilske Tourism and Karst Areas. Je član Znanstvenega sveta Inštituta za kraško geologijo pod pokroviteljstvom Unesca v Guilinu na Kitajskem.

 

Za raziskovalno delo na Kitajskem in povezovanje krasoslovcev je prejel kitajsko nagrado Friendship with Yunnan Award in za prispevek k mednarodnemu krasoslovju nagrado združenja ameriških krasoslovcev Karst Waters Institute (ZDA).


Izbrane publikacije:

ČLANKI / PAPERS

 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 11-38. DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197.
 • KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy). Acta carsologica, 2019, 48, 1, 43-58. DOI: 10.3986/ac.v48i1.7029.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan). Acta carsologica, 2017, 46, 1, 47-62. DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022.
 • AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment: first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology, 2017, 46, 1, 81-92. DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, Supplementband, 60, 2, 2016, 293-318. DOI: 1127/zfg_suppl/2016/00309.
 • MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, 2016, 127, 1, 79-97.
 • http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf.
 • GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation. Acta carsologica, 2015, 44, 1, 47-57. DOI: 3986/ac.v44i1.680.
 • AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates. Acta carsologica, 2014, 43, 1, 23-41. DOI: 3986/ac.v43i1.579.
 • KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, 2012, 67, 1, 273-283. DOI: 1007/s12665-011-1506-x.
 • KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China). Acta carsologica, 2012, 41, 2/3, 205-218. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/558.
 • DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the “Heaven’s Cave” for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam). Acta carsologica, 2012, 41, 1, 115-127. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/52.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil). Acta carsologica, 2011, 40, 2, 357-367. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica, 2010, 84, 2, 424-431. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-6724.2010.00203.x/full.

 

KNJIGE, NASTALE Z NJEGOVO IDEJNO ZASNOVO, ZNANSTVENIM PRISPEVKOM IN UREDNIŠKIM DELOM / BOOKS, INITIATOR, AUTHOR AND EDITOR:

 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, 2020. XII, 222. DOI: 1007/978-3-030-26827-5.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2016. XIII, 324. DOI: 1007/978-3-319-21203-6.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2015. X, 102. DOI: 1007/978-3-319-04456-9.
 • CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 199. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/926.
 • KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 167. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/309.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin – the formation of stone forests in various rock. In: KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. South China karst II, (Carsologica, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, 35-48. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/718.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. In: GINÉS, Ángel, KNEZ, Martin et al. Karst rock features: karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, 439-452. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/278.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. In: KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, 9-22. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/310.
 • SLABE, Tadej. Rock relief of pillars in the Lunan stone forests. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 51-67, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4.
 • SLABE, Tadej. Cave rocky relief and its speleogenetical significance. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995. 128 str., ilustr. Zbirka ZRC, 10. ISBN 961-6182-03-X.

 

POGLAVJA V KNJIGAH / BOOK CHAPTERS:

 • KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, vol. 1). Heidelberg: Springer, 2015, 589-597.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, 6, 139-156, ilustr. DOI: 1016/978-0-12-374739-6.00124-X.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence: karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin: Springer: Praxis, 2005, 283-288.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, 419-420.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002, 259-266.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Red. prof. dr. Stanka Šebela

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju.


05 7001949
sebela@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1988),
 • Magisterij iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1991),
 • Doktorat iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1995).

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Leta 1988 se je zaposlila na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni, kjer je zaposlena še danes. Njena glavna področja delovanja so strukturna geologija in kras, aktivne tektonske strukture, tektonski mikro-premiki v kraških jamah, jamska mikro-klima, trajnostna raba jam za turizem. Sodelovala je pri številnih raziskovalnih projektih doma in v tujini. Je mentorica pri doktorskih nalogah.Glavna gostovanja:

 • Fulbrightova štipendija (1998) na USGS-US Geological Survey (Reston, Virginia, USA) in na DRI (Desert Research Institute, Nevada USA),
 • Podoktorska štipendija Slovenske Znanstvene Fundacije (1996-1997) na USGS-US Geological Survey (Reston, Virginia, USA) in na DRI (Desert Research Institute, Nevada USA),
 • European Sciences Foundation, Groundwater Pollution – GPoll exchange grant, Université Montpellier II (France), Institute des Sciences de la Terre, de l’Eau et de l’Espace, Laboratoire de Géophysique, Téctonique et Sédimentologie (UMR 5573) (2000),
 • NATO Italia No. 65 NATO Outreach fellowship – No. 5 fellowship for Geology-Mineralogy (2001) Rim, Italija
 • Nosilka bilateralnega projekta z ZDA “Meritve aktivnih tektonskih mikro premikov: premerjava razmer v slovenskih kraških jamah s kraškimi področji v južni Nevadi ZDA” (2015-2016, BI-US/15-16-054),
 • Vodja projekta “Climatic monitoring in show caves: comparison of conditions from Slovene karst caves with karst areas of Southern Nevada USA” (dovoljenje številka GRBA-2015-SCI-0015). Projekt se je izvajal v obdobju 2015-2016 v Lehman Caves (Great Basin National Park, USA),
 • Nosilka bilateralnega projekta z ZDA »Jamska meteorologija kot pomembno orodje razumevanja naravnih in antropogenih vplivov na jame« (2018 -2021, ARRS Bl-US/18-20-049).

Drugo:

 • članica Jamarske zveze Slovenije (od 1989),
 • članica Speleološkega društva Anthron (od 1989),
 • članica Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko SZGG (od 1995),
 • članica International Union of geodesy and geophysics IUGG,
 • članica Fulbright Alumni Association in Slovenia (od 1998),
 • članica UIS (Unione International de Speleologie) in KHS komisije,
 • predsednica Znanstvenega sveta IZRK ZRC SAZU (2009-2012),
 • predstavnica Slovenije v BNSR (Board of National Representatives) za projekt EPOS IP (H2020),
 • predstavnica ZRC SAZU v IPC (Implementation Phase Council) za projekt EPOS IP (H2020),
 • predstavnica ZRC SAZU za projekt EPOS SP (H2020).

Izbrane publikacije:

 • AMBROSINO, F., THINOVÁ, L., BRIESTENSKÝ, Miloš, ŠEBELA, Stanka, SABBARESE, C. Detecting time series anomalies using hybrid methods applied to Radon signals recorded in caves for possible correlation with earthquakes. Acta geodaetica et geophysica, 2020, vol. 55, iss. 3, str. 405-420, doi: 1007/s40328-020-00298-1. [COBISS.SI-ID 26584323]
 • ŠEBELA, Stanka, BAKER, Gretchen M., LUKE, Barbara. Cave temperature and management implications in Lehman Caves, Great Basin National Park, USA : Stanka Šebela, Gretchen Baker, Barbara Luke. Geoheritage, 2019, vol. 11, no. 3, str. 1163-1175, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-019-00367-0, doi: 1007/s12371-019-00367-0. [COBISS.SI-ID 44575533]
 • PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, CULVER, David C. Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change, 2019, vol. 19, iss. 2, str. 379-389, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-018-1349-z, doi: 1007/s10113-018-1349-z. [COBISS.SI-ID 42929197]
 • PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Carbon dioxide in Postojna Cave (Slovenia) : spatial distribution, seasonal dynamics and evaluation of plausible sources and sinks. Environmental earth sciences, 2018, vol. 77, iss. 7, str. 1-15, doi: 1007/s12665-018-7459-6. [COBISS.SI-ID 42840877]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Črna Jama as a cold air trap cave within Postojna Cave, Slovenia. Theoretical and applied climatology, 2018, vol. 134, iss. 3/4, str. 741-751, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-017-2304-5, doi: 1007/s00704-017-2304-5. [COBISS.SI-ID 42090285]
 • JARC, Simona, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina. Sources of sulphate minerals in limestone cave-a possible evidence of anthropogenic activity : a case study in Črna Jama Cave (Slovenia). Environmental science and pollution research international, 2017, vol. 24, iss. 34, str. 26865-26873, doi: 1007/s11356-017-0486-0. [COBISS.SI-ID 1368670]
 • ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, GRČMAN, Helena, JARC, Simona. Evidence of Holocene surface and near-surface palaeofires in karst caves and soils. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2017, vol. 485, str. 224-235, doi: 1016/j.palaeo.2017.06.015. [COBISS.SI-ID 1345886]
 • ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, JARC, Simona. Application of Scanning Electron Microscopy/Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy for characterization of detrital minerals in karst cave speleothems. Microscopy and microanalysis, 2016, vol. 22, iss. 1, str. 87-98, doi: 1017/S1431927615015688. [COBISS.SI-ID 1253982]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cave micro-climate and tourism : towards 200 years (1819-2015) at Postojnska jama (Slovenia). Cave and karst science : the transactions of the British Cave Research Association, 2015, vol. 42, no. 2, str. 78-85, http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j. [COBISS.SI-ID 38764589]
 • MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat : the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology, 2015, vol. 8, iss. 7, str. 1326-1334, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, doi: 1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917]
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy, 2015, vol. 51, str. 106-116, doi: 1016/j.envsci.2015.02.013. [COBISS.SI-ID 2658243]
 • ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš, JARC, Simona, TORKAR, Sonja, ZUPANČIČ, Nina. Characterization of black deposits in karst caves, examples from Slovenia. Facies, 2015, vol. 61, iss. 2, str. 1-13, http://link.springer.com/article/10.1007/s10347-015-0430-z, doi: 1007/s10347-015-0430-z. [COBISS.SI-ID 38197037]
 • BRIESTENSKÝ, Miloš, ROWBERRY, Matt D., STEMBERK, Josef, STEFANOV, Petar, VOZÁR, Jozef, ŠEBELA, Stanka, PETRO, Ĺubomír, BELLA, Pavel, GAÁL, Ĺudovít, ORMUKOV, Cholponbek. Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica : international geological journal, 2015, vol. 66, no. 5, str. 427-438, doi: 1515/geoca-2015-0035. [COBISS.SI-ID 38996269]
 • ŠEBELA, Stanka, LIU, Hong. Structural geological characteristics of karst caves and major stone forest, Yunnan, China = Strukturno geološke značilnosti kraških jam in glavnega kamnitega gozda, Yunnan, Kitajska. Acta carsologica, 2014, letn. 43, št. 1, str. 115-127, http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/572/710, doi: 3986/ac.v43i1.572. [COBISS.SI-ID 37530925]
 • GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. The role of cave ventilation in governing cave air temperature and radon levels (Postojna Cave, Slovenia). International journal of climatology, 2014, vol. 34, iss. 5, str. 1488-1500, doi: 1002/joc.3778. [COBISS.SI-ID 2795259]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Sustainable use of the Predjama Cave (Slovenia) and possible scenarios related to anticipated major increases in tourist numbers. Tourism management perspectives, 2014, 10, str. 37-45, doi: 1016/j.tmp.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 36637997]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Natural and anthropogenic influences on the year-round temperature dynamics of air and water in Postojna show cave, Slovenia. Tourism management, vol. 40, feb. 2014, str. 233-243, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517713001301, doi: 1016/j.tourman.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 35783725]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Local characteristics of Postojna Cave climate, air temperature, and pressure monitoring. Theoretical and applied climatology, 2011, vol. 105, no. 3/4, str. 371-386, doi: 1007/s00704-011-0397-9. [COBISS.SI-ID 32213037]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Metka Petrič

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 19 04
metka.petric@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 1992),
 • Magisterij iz geologije (Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 1995),
 • Doktorat iz geologije (Naravoslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2000).

 

Raziskovalni interesi:

 • kraška hidrogeologija,
 • napajanje kraških vodonosnikov,
 • sledenje z naravnimi in umetnimi sledili,
 • ogroženost in varovanje kraških vodnih virov.Vodenje projektov:

 • ARRS aplikativni raziskovalni projekt L2-1152 Uporaba sledenj z naravnimi in umetnimi sledili pri načrtovanju zaščite kraških vod,
 • mednarodna projekta SMART-KARST: International Karstological School Sustainable management of natural resources on karst (Marie Curie, 6. Okvirni program EU) in Karst and water supply: The role of karst aquifers for economy (Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni EU),
 • projektna skupina partnerja v mednarodnih projektih STALAGMITE: Sustainable management of groundwater in karstic environments (4. Okvirni program EU), Groundwater management of coastal karstic aquifers (COST 621), GEP: Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija) in ŠKOCJAN-RISNJAK: Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske jame in Risnjak (program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška),
 • bilateralni projekti z Veliko Britanijo, Turčijo in Srbijo.

 

Pedagoško delo:

 • uspešno zaključena 3 mentorstva doktoratov in 1 tekoče mentorstvo,
 • uspešno zaključeno mentorstvo 2 magisterijev bolonjskega študija, 4 univerzitetnih diplom in 2 diplom bolonjskega študija,
 • predavateljica na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi na Primorskem.

 

Drugo:

 • članica Komisije za kraško hidrogeologijo mednarodnega združenja hidrogeologov IAH,
 • področna urednica (kraška hidrogeologija) revije Acta carsologica,
 • članica Slovenskega Nacionalnega odbora za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO,
 • članica strokovne skupine UNESCO Globalnega Geoparka Idrija,
 • članica organizacijskih odborov več mednarodnih znanstvenih konferenc,
 • štipendija Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD za izpopolnjevanje na Univerzi Karlsruhe v Nemčiji.

Izbrana bibliografija:

 • Kogovšek, J., Petrič, M., 2014. Solute transport processes in a karst vadose zone characterized by long-term tracer tests (the cave system of Postojnska Jama, Slovenia). Journal of Hydrology, 519A: 1205-1213, doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.08.047.
 • Petrič, M., Kogovšek, J., 2016. Identifying the characteristics of groundwater flow in the Classical Karst area (Slovenia/Italy) by means of tracer tests. Environmental earth sciences, 75/22: 1-13, doi: 10.1007/s12665-016-6255-4.
 • Petrič, M., 2019. The use of artificial tracer tests in the process of management of karst water resources in Slovenia. In: Younos, T. (ed), et al. Karst water environment: advances in research, management and policy, (The handbook of environmental chemistry. Cham: Springer. P. 133-156, doi: 10.1007/978-3-319-77368-1_5.
 • Petrič, M., 2010. Characterization, exploitation, and protection of the Malenščica karst spring, Slovenia: case study. In: Krešić, N., Stevanović, Z. (eds). Groundwater hydrology of springs: engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, p. 428-441.
 • Rusjan, S., Sapač, K., Petrič, M., Lojen, S., Bezak, N., 2019. Identifying the hydrological behavior of a complex karst system using stable isotopes. Journal of Hydrology, 577: 1-11, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.123956.
 • Petrič, M., Kogovšek, J., Ravbar, N., 2018. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers: the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia). Acta carsologica, 47/1: 35-51, doi: 10.3986/ac.v47i1.5144.
 • Vižintin, G., Ravbar, N., Janež, J., Koren, E., Janež, N., Zini, L., Treu, F., Petrič, M., 2018. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment, 619/620: 1214-1225, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.
 • Petrič, M., 2017. Flow dynamics in a karst aquifer studied by means of natural and artificial tracers: a case study of the Malenščica and Unica karst springs. Geologija, 60/2: 211-221, doi: 10.5474/geologija.2017.015.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Martin Knez

Izredni profesor za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 1900
martin.knez@zrc-sazu.si

Življenjepis:

Od leta 1989 je zaposlen na ZRC SAZU Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni. Glavno področje njegovega raziskovalnega dela so stratigrafske, litopetrološke in mikrotektonske raziskave kraških področij, selektivna korozija in erozija karbonatov ter študij speleogeneze kraških jam kot dela prevodnega sistema kraškega vodonosnika. Preučeval je kras Evrope, Kitajske, Sibirije, Brazilije, Avstralije, Irana, Japonske, Vietnama, Združenih arabskih emiratov.

 

Je visokošolski učitelj na Fakulteti za podiplomski študij (Doktorski študijski program Krasoslovje) in Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem ter na Visoki šoli za trajnostni turizem v Ljubljani.

 

Kot prvi Slovenec je postal sovodja enega od globalnih UNESCO IGCP projektov, UNESCO IGCP projekta št. 598 in sovodja naslednjega UNESCO IGCP projekta št. 661.

 

Je direktor Doktorskega študijskega programa Krasoslovje, ki je edinstven v svetu in edini, na katerem študent lahko pridobi naziv doktor znanosti s področja krasoslovja. Program skupaj z Inštitutom za raziskovanje krasa izvajajo na Univerzi v Novi Gorici.

 

Je predstojnik Krasoslovnega študijskega središča Unesca (UNESCO Chair on Karst Education).

 

Od leta 1995 podrobno raziskuje južnokitajski kras. Je aktivni soustvarjalec vpisa leta 2008 t. i. »kamnitih gozdov« – visokih kraških škrapelj na jugu Kitajske na UNESCOv Seznam svetovne naravne dediščine. Pod danes zaščiteno znamko South China Karst (Južnokitajski kras) se z okrog 5 milijoni obiskovalcev letno zelo uspešno trži. Je soustanovitelj, član izvršnega odbora in član znanstveno-svetovalnega odbora Mednarodnega središča za raziskovanje krasa Junanske univerze in Krasoslovnega laboratorija (Yunnan International Karst Environmental Laboratory), Kunming, Junan, Kitajska.

 

Več let je posvetil uredniškemu delu temeljne slovenske krasoslovne knjige Ivana Gamsa Kras v Sloveniji v prostoru in času, ki je izšla leta 2003, ter njen dopolnjen ponatis leta 2004.

 

Sodeluje in vodi projekte načrtovanja in gradnje na krasu ter njegovi zaščiti. Med drugim je od leta 1990 vključen v načrtovanje in krasoslovni nadzor izgradnje avtocest in železnic. Vodil je številne projekte načrtovanja posodobitve železniške proge med Divačo, Koprom in Trstom.Drugo:

 • Član Mednarodne krasoslovne akademije,
 • Član Komisije za kras Mednarodne geografske zveze,
 • Član Komisije za kras, hidrogeologijo in speleogenezo Mednarodne speleološke zveze,
 • Član Slovenskega nacionalnega odbora UNESCO IGCP,
 • Član znanstvenega uredniškega odbora revije Geologija Croatica in revije Karst development,
 • Soustvarjalec in član izvršnega odbora in znanstveno-svetovalnega odbora Junanskega mednarodnega kraškega okoljskega laboratorija na junanskem Inštitutu za geografijo Univerze v Junanu (Kunming, Junan, Kitajska),
 • Član skupine, ki je prejela državno kitajsko nagrado Friendship with Yunnan Award, ameriško nagrado Outstanding Contribution to Karst Science Združenja ameriških krasoslovcev Karst Waters Institute, priznanje Geografske zveze Združenih arabskih emiratov.


Izbrane publikacije:

ČLANKI

 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 11-38. DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197.
 • PETRIČ, Metka (author, photographer), RAVBAR, Nataša, ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, CORAZZI, Riccardo, ŽITKO, Zdenka, RESTAINO, Marco, KNEZ, Martin. Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction: the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 63-80. DOI: 10.3986/ac.v49i1.8582.
 • KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy). Acta carsologica, 2019, 48, 1, 43-58. DOI: 10.3986/ac.v48i1.7029.
 • ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, RUBINIĆ, Josip, KNEZ, Martin. Morphometric analyses of dolines : the problem of delineation and calculation of basic parameters. Acta carsologica, 2018, 47, 1, 23-33. DOI: 10.3986/ac.v47i1.4941.
 • ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, GOSAR, Andrej. Detecting and characterising unroofed caves by ground penetrating radar. Geomorphology, 2018, 303, 524-539. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.11.004.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan). Acta carsologica, 2017, 46, 1, 47-62. DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022.
 • AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment: first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology, 2017, 46, 1, 81-92. DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, Supplementband, 60, 2, 2016, 293-318. DOI: 1127/zfg_suppl/2016/00309.
 • MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, 2016, 127, 1, 79-97. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf.
 • GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation. Acta carsologica, 2015, 44, 1, 47-57. DOI: 3986/ac.v44i1.680.
 • AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates. Acta carsologica, 2014, 43, 1, 23-41. DOI: 3986/ac.v43i1.579.
 • KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, 2012, 67, 1, 273-283. DOI: 1007/s12665-011-1506-x.
 • KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China). Acta carsologica, 2012, 41, 2/3, 205-218. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/558.
 • DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the “Heaven’s Cave” for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam). Acta carsologica, 2012, 41, 1, 115-127. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/52.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil). Acta carsologica, 2011, 40, 2, 357-367. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica, 2010, 84, 2, 424-431. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-6724.2010.00203.x/full.

 

KNJIGE, NASTALE Z NJEGOVO IDEJNO ZASNOVO, ZNANSTVENIM PRISPEVKOM IN UREDNIŠKIM DELOM

 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, 2020. XII, 222. DOI: 1007/978-3-030-26827-5.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2016. XIII, 324. DOI: 1007/978-3-319-21203-6.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2015. X, 102. DOI: 1007/978-3-319-04456-9.
 • CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 199. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/926.
 • KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 167. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/309.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin – the formation of stone forests in various rock. In: KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. South China karst II, (Carsologica, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, 35-48. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/718.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. In: GINÉS, Ángel, KNEZ, Martin et al. Karst rock features: karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, 439-452. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/278.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. In: KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, 9-22. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/310.
 • GAMS, Ivan, KNEZ, Martin (ed.). Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2004. 515. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/307.
 • GAMS, Ivan, KNEZ, Martin (ed.). Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC, 2003. 516. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/V07 .
 • KNEZ, Martin. Lithologic properties of the three Lunan stone forest (Shilin, Naigu and Lao Hei Gin). In: CHEN, Xiaoping, KNEZ, Martin et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, 30-43. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/717.
 • KNEZ, Martin. The Bedding-Plane Impact on the Development of Karst Caves (An Example of Velika Dolina, Cave Škocjanske Jame), (Zbirka ZRC, 14). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996, 186. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/839.

 

POGLAVJA V KNJIGAH

 • KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, vol. 1). Heidelberg: Springer, 2015, 589-597.
 • KNEZ, Martin. Geološke značilnosti župnije Dobrova. In: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015, 39-60.
 • KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja. The geological setting of Križna jama. V: PACHER, Martina (ur.), POHAR, Vida (ur.), RABEDER, Gernot (ur.). Križna jama : palaeontology, zoology and geology of Križna jama in Slovenia, (Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 21). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014, 15-20.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, 6, 139-156, ilustr. DOI: 1016/978-0-12-374739-6.00124-X.
 • KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej. Karst. V: PLENIČAR, Mario (ur.), OGORELEC, Bojan (ur.), NOVAK, Matevž (ur.). The geology of Slovenia. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2009, 563-574.
 • KNEZ, Martin. Geologic characteristics of the Kras plateau. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006, 133-147.
 • KNEZ, Martin. Geological conditions in the cadastral municipalities of Divača, Volčji Grad and Račice as one of the essential elements determining land use. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras: water and life in a rocky landscape, (Project Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, 29-36.
 • KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Geološke osnove ter jame, Geološke razmere na področju Udin boršta, Tektonski položaj Udin boršta, Jame v Udin borštu. V: KRANJC, Andrej (ur.). Karstic cultural landscapes: architecture of a unique relationship people – territory, Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005, 9-24.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin: Springer: Praxis, 2005, 283-288.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, 419-420.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002, 259-266.
 • KNEZ, Martin. Kamnine na krasu, Terciar. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999, 25-41.
 • KNEZ, Martin. Karst cave development from the bedding-plane point of view (Skocjanske Jame Caves, Slovenia). V: DOAXIAN, Yuan (ur.). Proceedings of the 30th International geological congress, Beijing, China, 24, Environmental geology. Utrecht: VSP, 1997, 86-105.
 • KNEZ, Martin. The Tertiary. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kras : Slovene Classical Karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997, 34-41.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI