Izr. prof. dr. Jana Horvat

Znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, izredna profesorica za arheologijo.jana.horvat@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Magisterij iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1989)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1994)

 

Raziskovalni interesi:

 • romanizacija v jugovzhodnoalpskega prostora (poselitev, vojaška oprema, keramika; predvsem najdišča v zahodni in osrednji Sloveniji: Sermin, Razdrto – Ocra, Vrhnika – Nauportus);
 • poselitveni razvoj Petovione (topografija, obrtniške četrti);
 • diahrona arheološka raziskovanja v visokogorju (topografija, kronologija, funkcija najdišč). • Članica uredniških odborov revije Arheološki vestnik.
 • Članica uredniških odborov monografskih serij Opera Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana), E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana), Zentraleuropäische Archäologie (Dunaj) in Polymnia (Trst).

 • Horvat, J., P. Peterle Udovič, T. Tolar, B. Toškan 2016. Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. Arheološki vestnik 67, 2016, str. 177-258.
 • Horvat, J., B. Žbona-Trkman 2016. The 3rd century military equipment in south-western Slovenia. V: Horvat, J. (ur.). The Roman army between the Alps and the Adriatic, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 31, Studia Alpium et Adriae 1, Ljubljana: Založba ZRC, 99-120.
 • Horvat J. 2015. The consolidation of Roman authority in the hinterland of the northern Adriatic. V: Y. Marion, F. Tassaux (ur.). AdriAtlas et l´histoire de l´espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C., Bordeaux: Ausonius, str. 273-291.
 • Horvat, J. 2015. Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region / Zgodnjerimske vojaške najdbe s prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem. V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 171-209.
 • Bernardini, F., G. Vinci, J. Horvat, A. De Min, E. Forte, S. Furlani, D. Lenaz, M. Pipan, W. Zao, A. Sgambati, M. Potleca, R. Micheli, A. Fragiacomo, C. Tuniz 2015. Early Roman military fortifications and the origin of Trieste, Italy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Online ed.], March 2015, vol. 112, no. 13, str. E1520-E1529.
 • Horvat, J. 2013. Roman sites in the high altitude areas of Slovenia. V: S. Magnani, P. Mior, L. Gregoratti (ur.), Le aree montane come frontiere : spazi d’interazione e connettività, Studi di frontiera, 1, Roma: Aracne, 141-153.
 • Horvat, J. in A. Dolenc Vičič 2010. Arheološka najdišča Ptuja.Rabelčja vas / Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 20, Ljubljana.
 • Horvat, J. 2010. First century BC Roman fortifications in the Eastern Alps. V: P. Herz, P. Schmid, O. Stoll (ur.), Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum, Region im Umbruch 3, Berlin, 135-159.
 • Horvat, J. in A. Bavdek 2009. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo / Ocra. The gateway between the Mediterranean and Central Europe, Ljubljana.
 • Horvat, J. 2009, Selected Aspects of Romanisation in Western and Central Slovenia. V: G. Cuscito (ur.), Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria e arco Alpino orientale, Antichità Altoadriatiche 68, Trieste, 355-381.
 • Horvat, J. 2008, Early Roman horrea at Nauportus, Mélanges de l’Ecole française de Rome, Antiquité 120/1, 111-121.
 • Mušič, B. in J. Horvat, 2007. Nauportus – an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika. The results of geophysical prospecting using a variety of independent methods / Nauportus – zgodnjerimska trgovska postojanka na Dolgih njivah na Vrhniki, Rezultati geofizikalne raziskave z več neodvisnimi metodami. Arheološki vestnik 58, 219-283.
 • Horvat, J. et al. 2003. Poetovio. Development and Topography. V: M. Šašel Kos, P. Scherrer (ur.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia, Pannonia I, Situla 41, Ljubljana, 153-190.
 • Horvat, J. 2002. The Hoard of Roman Republican Weapons from Grad near Šmihel / Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod NanosomArheološki vestnik 53, 117-192.
 • Horvat, J. 1999. Roman Provincial Archaeology in Slovenia Following the Year 1965: Settlement and Small Finds. Arheološki vestnik 50, 215-257.
 • Horvat, J. 1997. Sermin. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, Ljubljana.
 • Horvat, J. 1990. Nauportus (Vrhnika), Dela 33, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo 16. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6