OPIS PREDMETA

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Nosilec:
Izr. prof. dr. Anton Velušček

ECTS: 6

Koda predmeta: 15

Letnik: Brez letnika

Obseg: predavanja: 60 ur, seminar: 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočljivo je vsaj pasivno znanje nemškega, angleškega in italijanskega jezika.

 

Vsebina

Kandidatke in kandidati se bodo pri študiju seznanili s problematiko mlajše kamene in bakrene dobe v osrednji Sloveniji.

 

Gre za območje, ki so ga prvi poljedelci in lončarji pa morda tudi iskalci bakrove rude poselili razmeroma pozno, šele v okvirno prvi polovici 5. tisočletja pr. n. š. Veliko sledi je tudi iz 4. in 3. tisočletja pr. n. š. Na podlagi raziskav koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju domnevamo, da poselitev ni bila kontinuirana in da je bila povezana z dogajanjem v širšem evropskem prostoru.

 

Med študijem se bodo kandidatke in kandidati seznanili z nekaterimi vidiki poselitve osrednje Slovenije in sosednjih pokrajin. Poseben poudarek bo na predstavitvi gospodarskih aktivnosti in gospodarskih interesov mlajšekamenodobnega in bakrenodobnega človeka.

 

Kandidatke in kandidati bodo vključeni v praktične projekte, kjer bodo sodelovali pri študijski obdelavi materialnega gradiva.

 

1. Mlajša kamena in bakrena doba v osrednji Sloveniji:

 • zgodovina raziskav;
 • arheološki viri;
 • poselitvena slika;
 • kronološki sistemi;
 • relativna kronologija;
 • absolutna kronologija;
 • primerjava s sosednjimi območji.

 

2. Gospodarske aktivnosti mlajšekamenodobnega ter bakrenodobnega človeka:

 • zgodovina raziskav;
 • arheološki viri;
 • arheologija mokrih tal.

 

Temeljni literatura in viri

 • Velušček, A. 2017. Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v severovzhodni Sloveniji. Arheološki vestnik 68: 9-84.
 • Bernardini, F., A. De Min, D. Lenaz, Z. Kasztovszky, P. Turk, A. Velušček, C. Tuniz in E. Montagnari Kokelj 2014. Petrographic and geochemical comparison between the Copper Age “Ljubljana type” axes and similar lithotypes from Eisenkappler Diabaszug complex (southern Austria). Journal of archaeological science 41: 511-522.
 • Turk, M., Velušček, A., P. Pavlin, S. Tecco Hvala, L. Grahek, J. Horvat, M. Šašel Kos, Z. Modrijan in A. Pleterski 2020. The history of Slovenia: archaeological evidence from prehistory to the Slavs. V: The geography of Slovenia: small but diverse. Springer Nature -World regional geography book series: 127-141. Cham.
 • Velušček, A. 2014. Absolutna kronologija slovenskega neo- in eneolitika: prispevek za razpravo. V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem. Katalogi in monografije 40: 629-644.
 • Toškan, B., K. F. Achino in A. Velušček ur. 2020. Depicting the past of Balkan and Apennine peninsulas between Neolithic and Bronze Age: artefacts and ecofacts as means of functional differentiation and social stratification. Quaternary international 539.
 • Čufar, K., Tegel, W., Merela, M., Kromer, B., Velušček, A. 2015. Eneolithic pile dwellings south of the Alps precisely dated with tree-ring chronologies from the north. Dendrochronologia 35/ 1, str. 91-98.
 • Gaspari, A. ur. 2006. Zalog pri Verdu, tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Velušček, A. ur. 2006. Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Menotti, F. ur. 2004. Living on the lake in prehistoric Europe: 150 years of lake-dwelling research. London, New York.
 • Velušček, A. ur. 2004. Hočevarica – eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Velušček, A. 2004. Past and present lake-dwelling studies in Slovenia: Ljubljansko barje (the Ljubljana Marsh). V: Menotti, F. ur. Living on the lake in prehistoric Europe: 150 years of lake–dwelling research. London, New York: 69-82.
 • Čufar, K. in A. Velušček 2002. Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju – stanje 2001. Arheološki vestnik 53, 59-67.
 • Velušček, A. 1999. Neolithic and Eneolithic Investigations in Slovenia. Arheološki vestnik 50, 59-79.
 • Korošec, P. in J. Korošec 1969. Najdbe s koliščarskih naselbin pri Igu na Ljubljanskem barju. Arheološki katalogi Slovenije 3. Ljubljana.
 • Velušček, A. 2013. Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju = Dating of the archaeological site Maharski prekop at the Ljubljansko barje. Arheološki vestnik 64, str. 367-396.

 

Cilji in kompetence

V 5. tisočletju pr. n. š. mlajšekamenodobni človek poseli jezerska obrežja v osrčju Evrope. Ob jezerih postavlja naselbine iz kolib na kolih, ki jih imenujemo kolišča. Na Ljubljanskem barju so takšno naselbino postavili tudi eni izmed prvih lončarjev, poljedelcev, živinorejcev, ki so prišli na območje osrednje Slovenije v prvi polovici 5. tisočletja pr. n. š. Kolišča so na Ljubljanskem barju s prekinitvami obstajala do prve polovice 2. tisočletja pr. n. š.

 

Namen predavanj in študijskega dela je omogočiti kandidatkam in kandidatom poglobljen vpogled v problematiko koliščarske dobe na območju jugovzhodnih Alp s poudarkom na raziskovanju mlajše kamene in bakrene dobe v osrednji Sloveniji.

 

Predvideni študijski rezultati

Znanstveni članek.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja

 • Daljši pisni izdelek (70 %),
 • javni nastop ali predstavitev (20 %),
 • končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6