OPIS PREDMETA

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Nosilec:
Izr. prof. dr. Anton Velušček

ECTS: 6

Koda predmeta: 14

Letnik: Brez letnika

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Priporočljivo je vsaj pasivno znanje nemškega, angleškega in italijanskega jezika.

 

Vsebina:

Moderno raziskovanje arheološkega najdišča je postalo predmet sodelovanja raziskovalcev različnih strok. Tako se bodo kandidatke in kandidati pri študiju seznanili s problematiko modernega raziskovanja arheoloških najdišč in poselitve v arheoloških obdobjih, ki je soodvisna od okoljskih značilnosti in ekonomske baze.

 

Poseben poudarek bo na metodoloških problemih raziskovanja arheoloških najdišč na mokrih tleh. Dobili bodo vpogled v tekoče arheološke raziskave na Ljubljanskem barju in se tako seznanili z dendrologijo, palinologijo in arheozoologijo.

 

Med študijem bodo kandidatke in kandidati vključeni tudi v tekoče raziskovalne projekte, kjer se bodo v praksi seznanili z metodologijo dokumentiranja in zajemanja vzorcev, obdelave, interpretiranja, ter s problematiko hranjenja materialnih ostalin:

 • zgodovinski pregled arheološkega raziskovanja;
 • raziskovalni pristopi;
 • dendrokronologija;
 • palinologija;
 • arheozoologija.

 

Temeljni literatura in viri

 • Toškan, B., K. F. Achino in A. Velušček ur. 2020. Depicting the past of Balkan and Apennine peninsulas between Neolithic and Bronze Age: artefacts and ecofacts as means of functional differentiation and social stratification. Quaternary international 539.
 • Andrič, M., Tolar, T. in B. Toškan. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Miracle, P. T. in S. Forenbaher ur. 2006. Prehistoric herders of northern Istria. The archaeology of Pupićina Cave. Vol. 1. Monografije i katalozi 14. Pula.
 • Velušček, A. ur. 2006. Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Menotti, F. ur. 2004. Living on the lake in prehistoric Europe: 150 years of lake-dwelling research. London, New York.
 • Turk, I. ur. 2004. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca: prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Velušček, A. ur. 2004. Hočevarica: eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Reitz, E. J. in E. S. Wing. 1999. Zooarchaeology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schweingruber, F. H. 1992. Baum und Holz in der Dendrochronologie. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Birmensdorf.
 • Moore, P. D., Webb, J. A. in M. E. Collinson. 1991. Pollen analysis (Second edition). Oxford: Blackwell Science.
 • Velušček, A. 2013. Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju = Dating of the archaeological site Maharski prekop at the Ljubljansko barje. Arheološki vestnik 64, str. 367-396.

 

Cilji in kompetence:

Interdisciplinarno raziskovanje v arheologiji je edini način kako celovito razumeti človeka, njegove dejavnosti in okolje v arheoloških obdobij. Gre za pristop, ki ima v svetu vedno več privržencev in privrženk. Pri nas se interdisciplinarno raziskovanje v arheologiji intenzivno razvija predvsem pri raziskovanju paleolitskih jamskih postaj in raziskovanju kolišč na Ljubljanskem barju.

 

Namen predavanj in študijskega dela je omogočiti kandidatom in kandidatkam poglobljen vpogled v problematiko interdisciplinarnega raziskovanja arheoloških najdišč s posebnim poudarkom na Ljubljanskem barju.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanstveni članek.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja

 • Daljši pisni izdelek (70 %),
 • javni nastop ali predstavitev (20 %),
 • končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6