OPIS PREDMETA

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 14
Letnik: Brez letnika

 


Nosilec
Izr. prof. dr. Anton Velušček

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočljivo je vsaj pasivno znanje nemškega, angleškega in italijanskega jezika.

 

Vsebina

Moderno raziskovanje arheološkega najdišča je postalo predmet sodelovanja raziskovalcev različnih strok. Tako se bodo kandidatke in kandidati pri študiju seznanili s problematiko modernega raziskovanja arheoloških najdišč in poselitve v arheoloških obdobjih, ki je soodvisna od okoljskih značilnosti in ekonomske baze.

 

Poseben poudarek bo na metodoloških problemih raziskovanja arheoloških najdišč na mokrih tleh. Dobili bodo vpogled v tekoče arheološke raziskave na Ljubljanskem barju in se tako seznanili z dendrologijo, palinologijo in arheozoologijo.

 

Med študijem bodo kandidatke in kandidati vključeni tudi v tekoče raziskovalne projekte, kjer se bodo v praksi seznanili z metodologijo dokumentiranja in zajemanja vzorcev, obdelave, interpretiranja, ter s problematiko hranjenja materialnih ostalin.

 

Metodologija raziskovanja arheoloških najdišč in poselitve v arheoloških obdobjih:

 • zgodovinski pregled arheološkega raziskovanja;
 • raziskovalni pristopi;
 • dendrokronologija;
 • palinologija;
 • arheozoologija.

 

Temeljni literatura in viri

 • Toškan, B., K. F. Achino in A. Velušček ur. 2020. Depicting the past of Balkan and Apennine peninsulas between Neolithic and Bronze Age: artefacts and ecofacts as means of functional differentiation and social stratification. Quaternary international 539.
 • Andrič, M., Tolar, T. in B. Toškan. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Miracle, P. T. in S. Forenbaher ur. 2006. Prehistoric herders of northern Istria. The archaeology of Pupićina Cave. Vol. 1. Monografije i katalozi 14. Pula.
 • Velušček, A. ur. 2006. Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Menotti, F. ur. 2004. Living on the lake in prehistoric Europe: 150 years of lake-dwelling research. London, New York.
 • Turk, I. ur. 2004. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca: prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Velušček, A. ur. 2004. Hočevarica: eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Reitz, E. J. in E. S. Wing. 1999. Zooarchaeology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schweingruber, F. H. 1992. Baum und Holz in der Dendrochronologie. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Birmensdorf.
 • Moore, P. D., Webb, J. A. in M. E. Collinson. 1991. Pollen analysis (Second edition). Oxford: Blackwell Science.
 • Velušček, A. 2013. Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju = Dating of the archaeological site Maharski prekop at the Ljubljansko barje. Arheološki vestnik 64, str. 367-396.

 

Cilji in kompetence

Interdisciplinarno raziskovanje v arheologiji je edini način kako celovito razumeti človeka, njegove dejavnosti in okolje v arheoloških obdobij. Gre za pristop, ki ima v svetu vedno več privržencev in privrženk. Pri nas se interdisciplinarno raziskovanje v arheologiji intenzivno razvija predvsem pri raziskovanju paleolitskih jamskih postaj in raziskovanju kolišč na Ljubljanskem barju.

 

Namen predavanj in študijskega dela je omogočiti kandidatom in kandidatkam poglobljen vpogled v problematiko interdisciplinarnega raziskovanja arheoloških najdišč s posebnim poudarkom na Ljubljanskem barju.

 

Predvideni študijski rezultati

Znanstveni članek.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6