OPIS PREDMETA

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 18
Letnik: Brez letnika

 


Nosilka
Izr. prof. dr. Janka Istenič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočljivo je najmanj pasivno znanje angleškega, nemškega, italijanskega in francoskega jezika.

 

Vsebina

Študentke in študentje se bodo seznanili z metodami raziskovanja tako imenovane drobne materialne kulture oziroma premične arheološke dediščine rimske dobe. Običajna je delitev glede na uporabljen material, to so predvsem keramika, steklo in kovine.

 

Pri seznanjanju s keramiko rimske dobe in njenim proučevanjem bo poudarek na prepoznavanju uvoženih in že definiranih lokalnih/regionalnih izdelkov (predvsem tistih, ki se pojavljajo v našem prostoru) ter na postopkih, ki vodijo k definiranju doslej še neopredeljenih lokalnih/regionalnih keramičnih produkcij. Študentke in študente bomo seznananili s postopki razvrščanja keramičnih predmetov glede na značilnosti materiala (t. i. fabrikati, angl. fabric), oblik (oblikovni tipi) in okrasa. Pri vprašanjih glede izvora posameznih keramičnih skupin jih bomo seznanili z možnostmi interdisciplinarnih raziskav (mineraloške in kemijske analize), ki bodo (v okviru danih možnosti) tudi izvedene.

 

Kovinske predmete bomo obravnavali predvsem po vsebinskih sklopih, ki jih opredeljujejo, npr. čas izdelave, funkcija, uporaba določene zlitine in podobno. Študentke in študente bomo seznanili z raziskovalnimi metodami, ki vodijo k smiselni tipološki razvrstitvi gradiva in njeni interpretaciji ter k razumevanju funkcije gradiva in tehnologije izdelave. Posebno pozornost bomo namenili pomenu raziskav materialov, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetov in njihovih okrasov ter s pomenom arheometalurških raziskav.

 

Pri obravnavi steklenih predmetov bo poudarek na značilnostih steklarske proizvodnje v rimski dobi ter usmeritvah sodobnih raziskav.

 

Študentke in študente bomo spodbujali k interdisciplinarnim raziskavam, predvsem k povezovanju arheoloških in naravoslovnih raziskav. V ta namen bomo predstavili vzorčne primere interdisciplinarnega raziskovanja keramike in kovinskih predmetov, z ločeno problematiko železa in barvnih kovin.

 

1. Keramika:

 • prepoznavanje uvoženih in že definiranih lokalnih/regionalnih izdelkov (predvsem tistih, ki se pojavljajo v srednjeevropskem prostoru);
 • postopki definiranja doslej še neopredeljenih lokalnih/regionalnih keramičnih produkcij; postopki razvrščanja keramičnih predmetov glede na značilnosti materiala (t. i. fabrikati, angl. fabric), oblik (oblikovni tipi) in okrasa;
 • vprašanje izvora posameznih keramičnih skupin;
 • interdisciplinarne raziskave (mineraloške in kemijske analize).

 

2. Kovinski predmeti:

 • tipološka razvrstitev gradiva in njena interpretacija;
 • datiranje;
 • funkcija;
 • uporaba različnih zlitin, načini izdelave;
 • arheometalurške raziskave.

 

3. Stekleni predmeti:

 • tipološka razvrstitev gradiva in njena interpretacija;
 • datiranje;
 • funkcija;
 • značilnosti steklarske proizvodnje;
 • usmeritve sodobnih raziskav.

 

Temeljni literatura in viri

 • Bayley, J., Butscher, S. 2004, Roman Brooches in Britain. A Technological and Typological Study based on the Richborough Collection. – London.
 • Bishop M. C. in J. C. N. Coulston, 20062. Roman military equipment, London.
 • Beiträge zum römischen Oberwinterthur – Vitudurum 1-9. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich, Zürich 1984-2011.
 • Bode, M., Hauptmann, A., Mezgger, K. 2009, Tracing Roman lead sources using lead isotope analyses in conjunction with archaeological and epigraphic evidence – a case study from Augustan/Tiberian Germania. – Archaeological and Anthropological Sciences 1, 177–194.
 • Brogiolo, G. P. in G. Olcese. 2000. Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C. Nuovi dati e prospettive di ricerca. Documenti di Archeologia 21, Mantova.
 • Craddock, P. T. 1995. Early Metal Mining and Production, Edinburgh.
 • Czysz, W. 2019, Handbuch der Provinzialrömischen Archäologie, Wiesbaden.
 • Flügel, Ch. 1999. Der Auerberg 3. Die römische Keramik. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 47, München.
 • Feugère, M. 1993. Les armes des Romains. Paris.
 • Fingerlin, G. 1986, Dangstetten I. – Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Würtemberg 22, Stuttgart.
 • Fingerlin, G. 1998, Dangstetten II. – Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Würtemberg 69, Stuttgart.
 • Fischer, T., 2012, Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte. – Regensburg.
 • Forschungen in Augst 1-34. Römermuseum Augst 1977-2003.
 • Gaspari, A. 2014, Prazgodovinska in rimska Emona. Vodnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane / Prehistoric and Roman Emona. A Guide through the Archaeological Past of Ljubljana’s Predecessor. – Ljubljana.
 • Istenič, J. 1999-2000. Poetovio, zahodna grobišča I-II. Katalogi in monografije 32-33, Ljubljana.
 • Istenič, J. 2000. A Roman late-republican gladius from the River Ljubljanica (Slovenia). Arheološki vestnik 51: 171-182.
 • Istenič, J. 2003. A uniface medallion with a portrait of Augustus from the River Ljubljanica (Slovenia). Germania 81, 263-276.
 • Istenič, J. 2003. The early Roman “Hoard of Vrhnika”: a collection finds from the river Ljubljanica. Arheološki vestnik 54, 281-298.
 • Istenič, J. 2005, Brooches of the Alesia group in Slovenia / Fibule skupine Alesia v Sloveniji. – Arheološki vestnik 56, 187–212.
 • Istenič, J. 2009, The Early Roman military route along the River Ljubljanica (Slovenia). – In/V: A. Morillo, N. Hanel, E. Martín (eds./ur.), Limes XX, Actas del XX Congreso Internacional de Estudios sobre la Frontera Romana / Proceedings of the XXth International Congress of Roman Frontier Studies, Leon 2006, Anejos de Gladius 13, León, 855–866.
 • Istenič, J. 2010, Late La Tène scabbards with non-ferrous openwork plates / Poznolatenske nožnice s predrtim okrasnim okovom iz bakrove zlitine ali srebra. – Arheološki vestnik 61, 121–164.
 • Istenič, J. 2012, Daggers of the Dangstetten type / Bodala tipa Dangstetten. – Arheološki vestnik 63, 159–178.
 • Istenič, J. 2013, Early roman graves with weapons in Slovenia: an overview. – In/V: Sanader, Rendić-Miočević, Tončinić, Radman-Livaja 2013, 23–36.
 • Istenič, J. 2015, Traces of Octavian’s military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine / Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah. – In/V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (eds./ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, Ljubljana, 43–73.
 • Istenič, J. 2015, Celtic or Roman?: late La Tène-style scabbards with copper-alloy or silver openwork plates. – In/V: L. Vagalinski, N. Sharankov (eds./ur.), Limes XXII, Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, Bulletin of the National Archaeological Institute 42, Sofia, 755–762.
 • Istenič, J. 2016, Non-ferrous metals on late Republican and early Principate Roman military metalwork found in the River Ljubljanica (Slovenia). – In/V: X. Pauli Jensen, T. Grane (eds./ur.), Imitation and Inspiration, Proceedings of the 18th International Roman Military Equipment Conference, Copenhagen, Denmark, 9th–14th June 2013, Journal of Roman Military Equipment Studies 17, 279–285.
 • Istenič, J. 2018, Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia / Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji. – Arheološki vestnik 69, 277–334.
 • Istenič, J. 2019, Caligati in the eastern hinterland of Aquileia up to the Early Augustan period. V/In: Dolenz, H., Strobel, K., (ur/eds), Chronologie und vergleichende Chronologien zum Ausgang der Römischen Republik und zur Frühen Kaiserzeit: Tagungsband des internationalen Kolloquiums anlässlich 70 Jahre Archäologische Ausgrabungen auf dem Magdalensberg: zugleich Festgabe für Eleni Schindler Kaudela. Klagenfurt am Wörthersee: Landesmuseum für Kärnten, Kärntner Museumsschriften 87, 271-295.
 • Istenič, J. 2019, Roman military equipment from the river Ljubljanica: typology, chronology and technology = Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice: arheološke in naravoslovne raziskave. Ljubljana.
 • Istenič, J., Daszkiewicz, M., Schneider, G. 2003. Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, regio X). Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 38: 83-91.
 • Istenič, J., Schneider, G. 2000. Aegean cooking ware in the Eastern Adriatic. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 36: 341-348.
 • Istenič, J., Šmit, Ž. 2007, The beginning of the use of brass in Europe with particular reference to the southeastern Alpine region. – In/V: S. La Niece, D. R. Hook, P. T. Craddock (eds./ur.), Metals and Mines, Studies in Archaeometallurgy, Selected papers from the conference Metallurgy: A Touchstone for Cross-cultural Interaction held at the British Museum 28–30 April 2005 to celebrate the career of Paul Craddock during his 40 years at the British Museum, London, 140–147.
 • Istenič, J., Šmit, Ž. 2012, A raw glass chunk from the vicinity of Nauportus (Vrhnika). – In/V: I. Lazar, B. Županek (eds./ur.), Emona – med Akvilejo in Panonijo / Emona – between Aquileia and Pannonia, Koper, 301–309.
 • Istenič, J., Šmit, Ž. 2014, Celts and Romans: the contribution of archaeometallurgy to research into cultural interaction. – In/V: E. Pernicka, R. Schwab, (eds./ur.), Under the volcano, Proceedings of the International Symposium on the Metallurgy of the European Iron Age (SMEIA) held in Mannheim, Germany, 20–22 April 2010, Forschungen zur Archäometrie und Altertumwissenschaft 5, Rahden/Westfalen, 205–220.
 • James, S. 2004, Excavations at Dura-Europos 1928–1937. Final Report VII. The Arms and Armour and Other Military Equipment. – London.
 • Laharnar, B. 2015, The Roman army in the Notranjska region / Rimska vojska na Notranjskem. – In/V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (eds./ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, Ljubljana, 9–41.
 • Laharnar, B., Lozić, E. 2016, Roman battlefield archaeology. Case study Grad near Šmihel pod Nanosom and Nadleški hrib (SW Slovenia). – Schild von Steier 27, 60–71.
 • Lazar, I. 2003, Rimsko steklo Slovenije = The Roman glass of Slovenia. Ljubljana.
 • Martin-Kilcher, S. 2011, Römer und gentes Alpinae im Konflikt – archäologische und historische Zeugnisse des 1. Jahrhunderts v. Chr. – In/V: G. Moosbauer, R. Wiegels (eds./ur.), Fines imperii – imperium sine fine? Römische Okkupations- und Grenzpolitik im frühen Principat, Beiträge zum Kongress “Fines imperii – imperium sine fine?” Osnabrück vom 14. bis 18. September 2009, Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption 14, Rahden/Westfalen, 27–62.
 • Olcese, G. 2003. Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana – prima età imperiale). Documenti di archeologia 28, Mantova.
 • Oxé, A., Comfort, H., Kenrick, Ph. 2000. Corpus Vasorum Arretinorum, 2nd ed. Antiquitas Ser. 3, 41, Bonn.
 • Strong D., Brown, D. ur. 1976, Roman Crafts, London.
 • Petznek B. 1997-1999. Römerzeitliche Gebrauchskeramik aus Carnuntum. Carnuntum Jahrbuch 1997: 167-323; 1998: 261-404; 1999: 193-319.
 • Pollard, M. A., Heron, C., and Armitage, R. A., 2017, Archaeological chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambridge.
 • Rothenhöfer, P., Hanel, N. 2013, The Romans and their lead – Tracing innovations in the production, distribution, and secondary processing of an ancient metal. – In/V: S. Burmeister, S. Hansen, M. Kunst, N. Müller-Scheessel (eds./ur.), Metal matters, Innovative technologies and social change in Prehistory and Antiquity, Menschen – Kulturen – Traditionen 12, Rahden/Westfalen, 273–282.
 • Šašel Kos, M. 2002, The boundary stone between Aquileia and Emona / Mejnik med Akvilejo in Emono. – Arheološki vestnik 53, 373–382.
 • Tomber R. in Dore, J. 1998. The National Roman fabric reference collection. A handbook. Museum of London Archaeology Service Monograph 2, London.
 • Turk, P., Laharnar, B., Istenič, J., Pavlovič, D.2019, Začetki metalurgije = Beginnings of metallurgy. V/In: Kotar, J., Lazar, T., Fajfar, P. (ur./ed). Ko zapoje kovina: tisočletja metalurgije na Slovenskem = The song of metal: millennia of metallurgy in Slovenia. Ljubljana. 24-55.
 • Voß, H.-U., Hammer, P., Lutz, J. 1998, Römische und germanische Bunt- und Edelmetalfunde im Vergleich. – Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 79, 107–382.

 

Cilji in kompetence

S terminom »drobne arheološke najdbe« označujemo najdbe, ki ob odkritju niso trdno integrirane v arhitekturo ali druge strukture nepremične arheološke dediščine. Opredeljujemo jih tudi s pojmom »premična arheološka dediščina«. Glede na material jih delimo na najdbe iz keramike, kovin, stekla, jantarja, kamna in kosti ter iz drugih materialov, ki so med drobnimi arheološkimi najdbami redko zastopani, npr. les, usnje, tkanine in drugi organski materiali. Med doslej najbolje proučene skupine drobnih najdb sodijo npr. namizno posodje, oljenke in amfore, fibule, orožje, kovinske posode ter tudi novci in napisi (na kamnu in drugih materialih).

 

Glavni cilj proučevalcev in proučevalk drobnih najdb rimske dobe v preteklosti je bil njihova kronološka opredelitev. Čeprav kronološka vprašanja še zdaleč niso izčrpana, se sodobne raziskave vse bolj usmerjajo tudi k proučevanju drobnih najdb z vidika tehnologije izdelave, trgovine, gospodarstva ter kulturne in družbene zgodovine.

 

Študentke in študentje se bodo seznanili s poglobljenimi metodami raziskovanja drobnih arheoloških najdb z izjemo novcev in napisov. Cilj predmeta je seznaniti študentke in študente z izbranimi problemi rimske materialne kulture in s potmi, ki vodijo od sklopa predmetov ali posameznega predmeta do širših zgodovinskih zaključkov. Predmet je zastavljen interdisciplinarno.

 

Predvideni študijski rezultati

Študentke/študenti se bodo naučili:

 • opredelitve arheoloških predmetov po obstoječih objavah (s poznavanjem temeljne lit. in tipo-kronologij);
 • načrtovanja in izvedbe raziskav premične arheološke dediščine;
 • pisanja znanstvenih objav (s poudarkom na precizni, jasni in jadrnati vsebini).

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6