OPIS PREDMETA

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 18
Letnik: Brez letnika

 


Nosilka
Izr. prof. dr. Janka Istenič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Cilji in kompetence

S terminom »drobne arheološke najdbe« označujemo najdbe, ki ob odkritju niso trdno integrirane v arhitekturo ali druge strukture nepremične arheološke dediščine. Opredeljujemo jih tudi s pojmom »premična arheološka dediščina«. Glede na material jih delimo na najdbe iz keramike, kovin, stekla, jantarja, kamna in kosti ter iz drugih materialov, ki so med drobnimi arheološkimi najdbami redko zastopani, npr. les, usnje, tkanine in drugi organski materiali. Med doslej najbolje proučene skupine drobnih najdb sodijo npr. namizno posodje, oljenke in amfore, fibule, orožje, kovinske posode ter tudi novci in napisi (na kamnu in drugih materialih).

Glavni cilj proučevalcev drobnih najdb rimske dobe v preteklosti je bil njihova kronološka opredelitev. Čeprav kronološka vprašanja še zdaleč niso izčrpana, se sodobne raziskave vse bolj usmerjajo tudi k proučevanju drobnih najdb z vidika tehnologije izdelave, trgovine, gospodarstva ter kulturne in družbene zgodovine.

Študentke in študentje se bodo seznanili s poglobljenimi metodami raziskovanja drobnih arheoloških najdb z izjemo novcev in napisov. Cilj predmeta je seznaniti študentke in študente z izbranimi problemi rimske materialne kulture in s potmi, ki vodijo od sklopa predmetov ali posameznega predmeta do širših zgodovinskih zaključkov. Predmet je zastavljen interdisciplinarno.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

Študentke in študentje se bodo seznanili s poglobljenimi metodami raziskovanja tako imenovane drobne rimske materialne kulture oziroma premične arheološke dediščine rimske dobe. Običajna je delitev glede na uporabljen material, to so keramika, steklo in kovine.

Pri seznanjanju s keramiko rimske dobe in njenim proučevanjem bo poudarek na prepoznavanju uvoženih in že definiranih lokalnih/regionalnih izdelkov (predvsem tistih, ki se pojavljajo v našem prostoru) ter na postopkih, ki vodijo k definiranju doslej še neopredeljenih lokalnih/regionalnih keramičnih produkcij. Študentke in študentje bodo seznanjeni s postopki razvrščanja keramičnih predmetov glede na značilnosti materiala (t. i. fabrikati, angl. fabric), oblik (oblikovni tipi) in okrasa. Pri vprašanjih glede izvora posameznih keramičnih skupin jih bomo seznanili tudi z možnostmi interdisciplinarnih raziskav (mineraloške in kemijske analize), ki bodo (v okviru danih možnosti) tudi izvedene.

Kovinske predmete bomo obravnavali predvsem po vsebinskih sklopih, ki jih opredeljujejo, npr. čas izdelave, funkcija, uporaba določene zlitine in podobno. Študentke in študente bomo seznanili z raziskovalnimi metodami, ki vodijo k smiselni tipološki razvrstitvi gradiva in njeni interpretaciji ter k razumevanju funkcije gradiva in tehnologije izdelave. Posebno pozornost bomo namenili pomenu raziskav materialov, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetov in njihovih okrasov ter s pomenom arheometalurških raziskav.

Pri obravnavi steklenih predmetov bo poudarek na značilnostih steklarske proizvodnje v rimski dobi ter usmeritvah sodobnih raziskav.

Študentke in študente bomo spodbujali k interdisciplinarnim raziskavam, predvsem k povezovanju arheoloških in naravoslovnih raziskav. V ta namen bomo predstavili vzorčne primere interdisciplinarnega raziskovanja keramike in kovinskih predmetov, z ločeno problematiko železa in barvnih kovin.

1. Keramika:

 • prepoznavanje uvoženih in že definiranih lokalnih/regionalnih izdelkov (predvsem tistih, ki se pojavljajo v srednjeevropskem prostoru);
 • postopki definiranja doslej še neopredeljenih lokalnih/regionalnih keramičnih produkcij; postopki razvrščanja keramičnih predmetov glede na značilnosti materiala (t. i. fabrikati, angl. fabric), oblik (oblikovni tipi) in okrasa;
 • vprašanje izvora posameznih keramičnih skupin;
 • interdisciplinarne raziskave (mineraloške in kemijske analize).

 

2. Kovinski predmeti:

 • tipološka razvrstitev gradiva in njena interpretacija;
 • datiranje;
 • funkcija;
 • uporaba različnih zlitin, načini izdelave;
 • arheometalurške raziskave.

 

3. Stekleni predmeti:

 • tipološka razvrstitev gradiva in njena interpretacija;
 • datiranje;
 • funkcija;
 • značilnosti steklarske proizvodnje;
 • usmeritve sodobnih raziskav.

 

Temeljna literatura in viri

 • Bishop M. C. in J. C. N. Coulston. 1993. Roman military equipment, London.
 • Beiträge zum römischen Oberwinterthur – Vitudurum 1-9. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich, Zürich 1984-2002.
 • Brogiolo, G. P. in G. Olcese. 2000. Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C. Nuovi dati e prospettive di ricerca. Documenti di Archeologia 21, Mantova.
  • Craddock, P. T. 1995. Early Metal Mining and Production, Edinburgh.
 • Flügel, Ch. 1999. Der Auerberg 3. Die römische Keramik. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 47, München.
 • Feugère, M. 1993. Les armes des Romains. Paris.
 • Forschungen in Augst 1-34. Römermuseum Augst 1977-2003.
 • Istenič, J. 1999-2000. Poetovio, zahodna grobišča I-II. Katalogi in monografije 32-33, Ljubljana.
 • Istenič, J. 2000. A Roman late-republican gladius from the River Ljubljanica (Slovenia). Arheološki vestnik 51: 171-182.
 • Istenič, J. 2003. A uniface medallion with a portrait of Augustus from the River Ljubljanica (Slovenia). Germania (Mainz) 81/1: [263]-271, 273-276.
 • Istenič, J., Daszkiewicz, M., Schneider, G. 2003. Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, regio X). Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 38: 83-91.
 • Istenič, J., Schneider, G. 2000. Aegean cooking ware in the Eastern Adriatic. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 36: 341-348.
 • Olcese, G. 2003. Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana – prima età imperiale). Documenti di archeologia 28, Mantova.
 • Oxé, A., Comfort, H., Kenrick, Ph. 2000. Corpus Vasorum Arretinorum, 2nd ed. Antiquitas Ser. 3, 41, Bonn.
 • Strong D., Brown, D. ur. 1976, Roman Crafts, London.
 • Istenič, J. 1994. The “Emona” glass beakers. Arheološki vestnik 45: 95-98.
 • Istenič, J. 2001. An early mould-blown pyxis from Poetovio (Slovenia). Instrumentum 13: 23-24.
 • Petznek B. 1997-1999. Römerzeitliche Gebrauchskeramik aus Carnuntum. Carnuntum Jahrbuch 1997: 167-323; 1998: 261-404; 1999: 193-319.
 • Tomber R. in Dore, J. 1998. The National Roman fabric reference collection. A handbook. Museum of London Archaeology Service Monograph 2, London.

 

Načini ocenjevanja

Aktivno sodelovanje pri predavanjih in seminarjih, priprava seminarske naloge in izpit.

Ocenjevanje kompetenc:

 • S seminarsko nalogo študentka oz. študent pokaže sposobnost usmeritve v konkretno problematiko, kompetence pri izboru relevantne literature, sposobnost analitičnega razmišljanja, spretnost argumentiranja in nivo uporabe pisne besede.
 • Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga je študentka ali študent pridobil na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja snovi.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheologija zgodnjega srednjega veka ǀ

Doc. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine ǀ

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija ǀ

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6